GAWGAWA 10

1Diad Cesarea walay lakin manngaray Cornelio, sakey a kapitan da ray sondalod Roma a kabyangan iray tatawagen na "Kompanya Italiana." 2Rilihioso yan too tan walay takot to ed Dios; ontan met na intiron pamilya to. Amayamay lay intutulong tod saray Judio, tan naynay a mampikasid Dios. 3Aminsan ya alas tris ed ngarem, pinmayawar a malinlinew ed sikato so sakey ya anghil na Dios tan inkuanto, "Cornelio!" 4Ninengneng ton maung imay anghil tan agaylay takot ton inmebat, "Antoman?" Inmebat imay anghil, "Binirbir na Dios so panagpikasim tan panagtulong mod kaparam a too, tan anunotan to ka. 5Mangibaki ka natan ed Jope na pigaran totoo a mangawit ed sakey a lakin manngaray Simon a tatawagen met na Pedro. 6Mipupundo ed kinen Simon a managkurtiy katat tan walad gilig na dayat so abung to." 7Kasiput to may anghil, tinawag nen Cornelio so duaran igaganggan to tan sakey a sondalon matoor ed Dios, sakey ed saray managlingkur ed sikato. 8Imbaga tod sikaray agawa, insan to la ra imbakid Jope. 9Kaimbuas, nen asingger lad Jope ra may imbaki nen Cornelio, si Pedro et linmad toktok na abung a mampikasi nen ngalngali la alas dosid kaagewan. 10Asabiay eras diman, kanyan labay to lay mangan. Nen ipaparaan day kanen to, walay payawar ed sikato. 11Anengneng ton linmokas so tawen tan walay onleleksab a singa balbaleg ya oles a mambitbitin so apatiran suyok to. 12Diad tapew to wadman iray amin a klasiy ayep: saray korung-korung ed dalin tan saray manok ed tagey. 13Walay sakey a bosis a nankuan, "Alagey ka, Pedro; mamatey kay kanen mo!" 14Inmebat si Pedro, "Ag ko nayarian a gawaen itan, Katawan! Ag ko nin balut angan na antokaman a marotak o ag nepeg a kanen onung ed ganggan." 15Inkuan lamet na bosis, "Ag mo ipapasen a marotak so nilinisay Dios." 16Amitlo yan agawa tan kasumpal to, nipawil lad tawen imay singa oles. 17Leleg a nununoten a maung nen Pedro no antoy kabaliksay anengneng ton payawar, sinmabi ra may imbaki nen Cornelio. Arumog day abung ya aanapen da, tan wala ra natan ed puirta. 18Tinmawag ira tan tinepet da no dimay pampupundoan nen Simon a tatawagen met na Pedro. 19Momotektekan ni nen Pedro no antoy kabaliksan to may payawar nen inkuay Ispiritu ed sikato, "Wala ray taloran totoo a manaanap ed sika. 20Mamparaan ka tan ekseb ka, tan ag ka manduaruwan mila, ta siak so angibakid sikara." 21Inmekseb sirin si Pedro tan inkuantod saramay manaanap, "Siak so aanapen yo. Anto may getma yo?" 22Inmebat ira, "Imbaki kami dia nen Kapitan Cornelio. Maung iman a too, manangigalang ed Dios, tan igagalang na amin a Judio. Imbagad sikato na sakey a masanton anghil a paawit to kad abung to, tan ondengel ed antokaman ya ibagam." 23Pinatuloy to ra nen Pedro, tan diman ira naogip ed saman a labi. Diad ontombuk ya agew, namparaan tan akilad sikara. Wala met iray pigaran agagin taga Jope ya akila. 24Kalabas na sakey agew, sinmabi rad Cesarea. Manaalagar lay Cornelio ed sikara, ontan met na saray kakanayon tan pinablin kakaaro to ya inimbitaan to. 25Kasabi nen Pedro, inabet nen Cornelio, nandakmomod saliyan nen Pedro tan inggalang to. 26Balet pinaalagey nen Pedro. "Alagey ka," inkuanto, "ta too ak met labat a kaparam." 27Intuloy day nantongtong a dua leleg dan onloloob ed abung. Anengneng nen Pedro ya amayamay dimay totoo. 28Inkuanto, "Kabat yo a sebel ed sakey a Judio so mikaaro odino ombisitad aliwan Judio. Balet impaamtay Dios ed siak ya ag ko ipasen a marotak o ag manepeg a piolupan so anggan siopa. 29Kanyan nen impaawit yo ak, akila ak a tampol. Labay kon nakabatan no akin et impaawit yo ak." 30Inkuanen Cornelio, "Taloy agew lay linmabas. Nen singa onyan oras na alas tris ed ngarem, mampipikasi ak ed abung ko. Kabebekta, nanalagey ed arap ko so sakey a lakin masilesileng so kawes to 31tan inkuanto, 'Cornelio, dinengel na Dios so panagpikasim tan binirbir toy panagtulong mod kaparam a too. 32Mangibaki kad Jope na mangawit ed sakey a toon manngaray Simon a tatawagen met na Pedro. Mipupundod kinen Simon a managkurtiy katat, a say abung to et walad gilig na dayat.' 33Impaawit ta kan tampol, tan salamat la ta sinmabi ka. Kanyan wadya kamin amin natan a nantitipon a sankanengneng na Dios tan manaalagar kamin mandengel na antokaman a paibabagad sikay Katawan." 34Insan nampaliwaway Pedro: "Natan ko la atebek ya anggapoy lalabien na Dios. 35Pakaliketay Dios so siopaman a walay takot ed sikato tan manggaway inkatonung, anggan antoy bansa to. 36Saray Israelita so angiteray Dios na salita to. Sikaray angiteran toy Maung a Balita, a mangiter a kareenan diad panamegley nen Jesu-Cristo, a sikatoy Katawan na amin a katoowan! 37Kabat yoy agawad intiron Judea, a ginmapod Galilea, kasumpal na binyag ya impupulong nen Juan. 38Amta yo no panoy impangiter na Dios ed kinen Jesus a taga Nazaret na Ispiritu Santo tan say pakayari. Nililiber ton amiy pasen, nanggagaway kamaungan tan nampapaabig ed saray papairapey dimonyo, ta say Dios walad sikato. 39Tasi kamin amin ed saray ginagawa tod dalin da ray Judio tan diad Jerusalem. Anggaman ontan, pinatey da diad impangipasak dad sikato ed krus. 40Balet diad kumatlon agew, say Dios pinaoli tod bilay tan inabuloyan ton nampanengneng. 41Balet ag nampanengneng ed amin a katoowan no ag ingen diad sikami labat a pinili lay Dios nen saman a tasi to. Akirongo kamid sikato ya angan tan inminom, kasumpal na inkioli tod bilay. 42Ingganggan to kamin mampulong ed saray katoowan, tan mamaneknek a say Dios et pinili ton sikatoy manintinsia ed saray mabilay tan saray inatey. 43Amin da ray propita nansalita ra nipaakar ed sikato, tan inkuandan siopamay manisiad sikato et napirdona ray kasalanan to diad panamegley na ngaran to nen Jesus." 44Nen mansasalita niy Pedro, linmeksab so Ispiritu Santo ed amin da ray onderengel na salita. 45Mankelaw ira may mananisian Judio a kakaiba nen Pedro, ta inter met na Dios ed saray Hintil so panangaron Ispiritu Santo. 46Ta arengel da a saray Hintil et mansasalita ray nandoroman salita tan mangidadayew irad Dios. Kanyan inkuanen Pedro, 47"Singa sikatayo met, inawat na sarayan totoo so Ispiritu Santo. Siopa niy manebel a sikaray binyagan ed danum?" 48Ingganggan to sirin a binyagan irad ngaran nen Jesu-Cristo. Kasumpal to ya, kinerew dan manayam nid may Pedro na pigaran agew.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\