GAWGAWA 11

1Abalitaan na saray totoon apostol tan saray agagid Judea ya inawat met na saray Hintil so salitay Dios. 2Nen linmay Pedro ed Jerusalem, tetetelen na saray mapilit a saray Hintil et pasegat met ira. 3Inkuanda, "Tinmuloy kad abung na saray Hintil tan akirongo ka nid sikara!" 4Kanyan insalaysay nen Pedro ed sikaray amin ya agawa, a pinalapu tod gapo: 5"Nen wala ak ed siudad na Jope a mampipikasi, akanengneng ak na sakey a payawar. Anengneng kon walay nanlapud tawen ya onleleksab a singa balbaleg ya oles a mambitbitin so apatiran suyok to, tan tinmondad abay ko. 6Kinonineng kon maung tan anengneng kod man iray ayayep ed katakelan, saray ayayep ya amo saray korungkorung ed dalin, tan saray manok ed tagey. 7Insan nadngel koy bosis a nankuan, 'Alagey ka, Pedro; mamatey kay kanen mo!' 8Inkuanko balet, 'Ag ko nayarian a gawaen itan, Katawan! Ag ko nin balut angan na antokaman a marotak o ag nepeg a kanen onung ed ganggan.' 9Nadngel ko lamet ya inkuan na bosis a nanlapud tawen, 'Ag mo ipapasen a marotak so nilinisay Dios.' 10Amitlo yan agawa tan kasumpal to, nipawil lad tawen imay singa oles. 11Diad saman a bekta, sinmabid abung a pampupundoan ko ray taloran totoon nanlapud Cesarea a nibaki rad siak. 12Imbagay Ispiritu ya ag ak manduaruwan milad sikara. Akila met ed siak ira yan anemiran agagi tan linma kamin amin ed abung nen Cornelio. 13Imbaga tod sikami so impakanengneng toy sakey ya anghil a manalalagey ed abung to a nankuan, 'Mangibaki kad Jope na mangawit ed sakey a toon manngaray Simon a tatawagen met na Pedro. 14Ibaga tod sika ray salita a kilabanan mo tan say intiron pamilyam.' 15Nen mansasalita ak, linmeksab ed sikaray Ispiritu Santo a singa inleksab tod sikatayo nen saman. 16Anunotan kod satay imbaga na Katawan, 'Nambinyag si Juan ed danum, balet nabinyagan kayod Ispiritu Santo.' 17Malinlinew sirin ya initdan met na Dios ira man a Hintil na panangaron inter tod sikatayo nen anisia tayod Katawan a Jesu-Cristo. Siopa ak a manebel ed Dios?" 18Nen nadngel da ya, intonda ray pantetetel da tan indayew day Dios. "No ontan sirin," inkuanda, "initday Dios met iray Hintil na pankanawnawan magbabawi ed saray kasalanan da, pian nagamuran day bilay!" 19Nikaykayat iray mananisia lapud pamapairap dad sikara, a ginmapo nen pinatey day Esteban. Wala ray akasabin anggad Fenicia, Chipre, tan Antiokia, tan impupulong day salitay Dios ed saray Judio labat. 20Balet wala ray pigaran mananisian taga Chipre tan Cirene ya akasabid Antiokia tan impupulong day Maung a Balitan nipaakar ed Katawan a Jesus ed anggan saray Hintil. 21Walad sikaray pakayari na Katawan, kanyan amayamay so totoon anisia tan pinmawil ed Katawan. 22Abalitaan ya na iglisiad Jerusalem, kanyan imbaki rad Antiokia si Bernabe. 23Nen sinmabid man tan anengneng toy pamibindision na Dios ed sikara makaliliket, tan binilin to ran amin a mansiansia ran matoor tan matwa ed Katawan diad intiron puso ra. 24Sayay Bernabe maung a too, napnoy Ispiritu Santo tan mabiskeg so pananisia to. Kanyan amayamay a totooy niasingger ed Katawan. 25Linmay Bernabe ed Tarso, ta anapen toy Saulo. 26Nen nalmo to, intagar tod Antiokia. Sakey taon iran duad man ya akitipon ed iglisia tan nambabangat ed amayamay a totoo. Diad Antiokia, ononan atawag na Cristiano iray disipulo. 27Diad saman met a panaon, wala ray propitan nanlapud Jerusalem a linmad Antiokia. 28Inmalagey so sakey ed sikaran manngaray Agabo ta, diad pakayariy Ispiritu, impasakbay ton onsabiy baleg a gawat ed intiron mundo. (Tinmua yan propisiya to nen si Claudio so Impirador.) 29Nampapaknaan da ray disipulo a mangiter iran amiy tulong ed saray agagin manaayam ed Judea, onung ed nayarian ya iter na balang sakey. 30Ginawa ra ya sirin, kanyan impawit dad kindi Saulo tan Bernabe so kuarta ya iter dad saray mamatakken na iglisiad Judea a pinagkatulong da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\