GAWGAWA 12

1Diad saman a panaon, ginapoan nen Ari Herodes a pairapen iray pigaran kabyangay iglisia. 2Impapatey to na ispada si Santiago ya agi nen Juan. 3Nen anengneng ton labalabay na saray Judio yan ginawa to, insoblay ton impaerel si Pedro. (Agawa ya nen Pistay Tinapay ya Anggapoy Libadura.) 4Kapangerel dad kinen Pedro, impriso da tan impabantayan dad apatiran grupoy sondalo a saneepat. Walad kanunotan nen Herodes ya iparontal toy Pedro ed saray totoo diad kayariy pista. 5Kanyan nanayam ed prisowan si Pedro. Legan tod man, saray kabyangay iglisia masimsimoon dan impikasid Dios. 6Sakey a labi, nanaogip si Pedro ed pegley na duaran guardia. Binalur day duaran golunggolung, tan wala ni ray guardian mambabantay ed puirtay prisowan. Diad ontombuk a kabwasan, sikato lay pangiparontal nen Herodes ed kinen Pedro ed saray ombaley. 7Kabebekta walay manalalagey ya anghil, tan walay silew a nanliwawad loob na prisowan. Samay anghil niyegyeg tod takeb si Pedro pian naliing, tan inkuanto, "Bangon ka! Aporam!" Apaktak a tampol ira may golunggolung ya impamalur dad saray lima nen Pedro. 8Insan inkuanto may anghil, "Eletan moy balkes mo, tan isolung mo ray sandalyam." Ginawa to ya nen Pedro, tan inkuanto lamet imay anghil, "Mankawes ka, tan mila kad siak." 9Akilay Pedro sirin ed samay anghil, tan pinmaway iran dua. Balet ag amta nen Pedro no tuay gagawaen to may anghil, ta abaloan ton makakanengneng na sakey a payawar. 10Nilabasan day onaan a panagguardiaan tan say kumadwa. Kasabi rad puirtan balatyang a lolooban ed siudad, linmokas a bukor, tan pinmaway ira. Nen manaakar irad sakey a kalyi, biglan tinmaynan imay anghil. 11Atalusan nen Pedro so agawad sikato tan inkuanto, "Amtak la natan a tua manayan angibakiy Katawan na anghil to, tan inyagel to ak ed lima nen Herodes tan diad saray iilaloan da ray Judio a gawaen ed siak." 12Nen atebek toy kipapasen to, linmad abung nen Maria ya ina nen Juan a tatawagen met na Marcos. Amayamay a totooy nantitipon diman a mampikasi. 13Tinmoktok ed puirta si Pedro. Linmay sakey a biin aripen a manngaray Roda, ta nengnengen to no siopay ontotoktok. 14Abirbir toy bosis nen Pedro tan, diad liket to, ag to la alokasay puirta, ta binmatik a pinmawil tan imbaga ton si Pedro so walad paway. 15"Ambagel ke!" kuandad sikato. Balet impasoot ton wadman a tuay Pedro kanyan inkuanda, "Ompan say anghil to tan!" 16Si Pedro, balet, intuloy toy pantotoktok to. Nen nilokasan da tan anengneng da, ontan lay pankelaw la. 17Balet si Pedro sininyasan to ran mandeen, insan to tinongtong ed sikara no panoy impangipaway na Katawan ed sikato diad prisowan. "Ibalita yo yad kinen Santiago tan saray arum ya agagi," inkuanto. Inmalis lad satan, tan linmad arum a pasen. 18Diad kaimbwasan, agolon maung iray guardia, ta ag da amta no anto kasiy agawad kinen Pedro. 19Impaanap nen Herodes si Pedro, et nen ag da naalmo, tinepetan to ra may guardia, insan to ra impapatey. Kasumpal to ya, si Herodes a walad Judea linmad Cesarea, tan nanayam diman. 20Agaylay pasnuk nen Herodes ed saray taga Tiro tan Sidon, kanyan nampapaknaan day onlad sikato. Inmasingger ni rad kinen Blasto ya inkargadoy palasio, pian naibaan to ran miariglo ed kinen Herodes, ta say pambibilay da et manlalapud dalin a nasasakopan to. 21Diad niganan agew, nansolung si Herodes na kawes na ari, inmirung ed trono, tan nansalitad sikara. 22Iningal na totoo, "Bosis na sakey a dios, aliwan too!" 23Diad saman a bekta, kinabil na sakey ya anghil na Dios si Herodes lapud ag to pinagalangan so Dios. Binigis day laman to, insan inatey. 24Ag tinmondan kinmayat so salitay Dios, tan mandakel lan mandakel iray manisia. 25Nen asumpal di Bernabe tan Saulo lay kimey da, pinmawil la ran nanlapud Jerusalem. Intagar day Juan a tatawagen met na Marcos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\