GAWGAWA 13

1Wala ray propita tan mamaistro ed iglisiay Antiokia, a singa di Bernabe, Simeon ya apangaranay Negro, Lucio a taga Cirene, Manaen a kaogawan nen Herodes a gobirnador, tan Saulo. 2Nen peles dan manlilingkur ed Katawan tan manaayuno, inkuay Ispiritu Santo ed sikara, "Ibiig yon para siak ira di Bernabe tan Saulo, ta gawaen day kimey ya anawagan kod sikara." 3Nanayuno tan nampikasi ra, intatapew da ray lima ra ed saramay duara, insan da ra pinasiput. 4Kanyan si Bernabe tan si Saulo, a sikaray imbaki na Ispiritu Santo, linma rad Seleucia, insan ira binmaliw a linmad isla na Chipre. 5Nen sinmabi ran Salamina, impupulong day salitay Dios ed saray sinagoga na Judio. Kaiba ran katulongan da si Juan a tatawagen met na Marcos. 6Niliber day intiron isla ya anggad Pafos. Nabet dad may sakey a Judion salamangkiro ya ipapasen toy laman ton dili a propita, tan Bar-Jesus so ngaran to. 7Si Bar-Jesus kaaro na gobirnador ed saman a lugar a si Sergio Paulo, sakey a lakin maotek. Impatawag nen Sergio Paulo si Bernabe tan si Saulo, ta labay ton dengelen so salitay Dios. 8Balet sikaray sinumlang na sakey a salamangkiron Elimas so ngaran to (sikato yay ngaran tod salitay Grigo), ta labay ton iyarawid pananisia may gobirnador. 9Napnoy Ispiritu Santo si Saulo, a tatawagen met na Pablo. Ninengneng ton maung si Elimas, 10tan inkuanto, "Sika ya anak na Diablo! Kalaban moy amin a kamaungan, tan napno kay amin a panamalingo tan kaogsan! Akin et pipikeweten mo ray katwaan a nipaakar ed Katawan? 11Natan, sikay duasen to. Nabulag ka, tan mabayag na daiset so ag mo pakanengneng ed liwaway agew!" Aliknan tampol nen Elimas a singa walay sinmakub ya andeket a kelpa ed saray mata to, kanyan kumarapas a mananap na mangitabin ed sikato. 12Anisia may gobirnador nen naimatonan to yan agawa, tan mankelaw a maung ed bangat a nipaakar ed Katawan. 13Manlapud Pafos, binmaliw ira di Pablo tan saray kakaiba to, tan sinmabi rad Perge na Pamfilia. Balet sinmian ed sikaray Juan a tatawagen met na Marcos tan pinmawil lad Jerusalem. 14Manlapud Perge linma rad Antiokia na Pisidia. Nen Agew na Panagpainawa, linmoob irad sinagoga tan inmirung ira. 15Kasumpal na impangibasay pigaran parti na Libroy Ganggan tan saray sulat da ray propita, impaibagad sikara na saray opisyal na sinagoga: "Agagi, no walay labay yon isimbawa ed saray totoo, mansalita kayo!" 16Kanyan inmalagey si Pablo tan sininyasan ton mandeen iray totoo. Inkuantod satan: "Kaparak iran Israelita tan sikayon mangigagalang ed Dios, dengel kayo! 17Say Dios na bansay Israel pinili to ray lalaki tayo tan ginawa to ran matalonggaring a totoo nen manaayam irad Egipto. Impaway to rad man diad panamegley na baleg a pakayari to, 18tan inanosan to rad kalawakan ya apataploy taon. 19Kasumpal ton dineral so pitoran bansa ed dalin na Canaan, inter to ra yan dalin ed saray totoo to 20ed loob na ngalngalin apat a lasus tan limay taon. "Kasumpal to ya, initdan to ra na amayamay a huis, anggad panaon nen Samuel a propita. 21Nen kinmerew iray ari, initdan na Dios iray sakey a lakin nanlapud boleg nen Benjamin—si Saul ya anak nen Kis. Nanoley si Ari Saul ed loob na apataploy taon. 22Nen inekal lay Dios si Saul, inter ton manarid sikara si David. Onyay imbagay Dios nipaakar ed sikato: 'Nalmok a si David ya anak nen Jesse so toon pakaliliketan ko, sakey a toon sipaparaan a manumpal na amin a linawak.' 23Say Dios, onung ed insipan to, inter ton Manangilaban na saray totood Israel si Jesus a kabyangay boleg nen David. 24Kasakbayay impangigapo nen Jesus na kimey to, impupulong nen Juan ed intiron Israel a mampatauli rad saray kasalanan da tan mampabinyag ira. 25Nen magano lan nasumpal so kimey nen Juan, imbaga tod saray totoo, 'Antoy abaloan yod siak? Aliwan siak so Cristo, balet sikatoy onsabin onsalat ed siak tan ag ak manepeg ya anggan mangekal na sandalya to.' 26"Agagik iran kabyangay boleg nen Abraham tan sikayo ran mangigagalang ed Dios: sikatayoy angiteran na Dios na sayan balita a nipaakar ed kilalaban! 27Ag abirbir na saray manaayam ed Jerusalem tan saray manoley da a sikatoy Manangilaban. Ag da met atalusan iray salita na saray propita, a babasaen dan kapag Agew na Panagpainawa. Balet pinatwa ray imbabaga na saray propita nen sinintinsiaan dan nadusa si Jesus. 28Anggaman ya anggapoy naalmo ran katonungan a panintinsiay patey ed kinen Jesus, kinerew dad kinen Pilato a papatey to. 29Nen kasumpal dan ginagaway ibabagay Masanton Sulat nipaakar ed sikato, inyepas dad krus tan impompon da. 30Balet say Dios pinaoli tod bilay, 31tan pigay agew a nampanengneng ed saray akilad sikato a manlapud Galilea ya anggad Jerusalem. Sikara natay mantatasid sikato ed saray totood Israel. 32Wadya kami natan a mangipulong ed sikayoy Maung a Balita: say insipay Dios ed saray lalaki tayo 33sinumpal tod sikatayon anak da, nen pinaoli tod bilay si Jesus. Onung na ibabagay kumadwan Salmo: 'Sikay Anak ko; manlapud sayan agew, siak so Amam.' 34Nipaakar ed impamaoli tod bilay ed sikato, pian ag to dalaney kaboboluk, onyay inkuan na Dios: 'Iter kod sikay masanto tan andisaew iran bindision ya insipan kod kinen David.' 35Inkuan met ed sakey a pasen na Masanton Sulat, 'Ag mo iyabuloy a naboluk so masanton aripen mo.' 36Kasumpal a ginawa nen David ed legay impambilay to so linaway Dios, inatey tan nipompon a kaabay to ray lalaki to. Dinalan to met sirin so kaboboluk. 37Balet samay pinaolid bilay na Dios ag to dinalan so kaboboluk. 38Nepeg yon kabaten, agagik ira, a nipupulong ed sikayoy pakapirdonay kasalanan, diad panamegley nen Jesus. 39Nepeg yo met a kabaten a napaandiy amin a kasalanan na siopaman a manisiad sikato; ag ya nagawaan na Ganggan nen Moises. 40Manalwar kayo sirin, pian ag nagawad sikayoy inkuan na saray propita, inkuan na saray propita, 41'Nengneng yo, sikayon mabalaw! Onkelaw tan ompatey kayo! Ta say kimey a gagawaen kod panaon yo et ag yon balut napanisiaan, anggan walay mangipaliwawad sikayo!'" 42Nen ompapaway la ra di Pablo tan Bernabe ed sinagoga, saray totoo kinerew dad sikara a mansalita ra lamet no ontombuk ya Agew na Panagpainawa nipaakar ed sarayan bengatla. 43Kasumpal na impantitipon dad sinagoga, tinmombuk ed kindi Pablo tan Bernabe iray amayamay a Judio tan saray Hintil a naayat ed Judaismo. Nansalita ray apostol ed sikara tan sinimbawa da ran ag ira ontotonda a mambilay onung ed baleg a panangaroy Dios ed sikara. 44Nen ontombuk ya Agew na Panagpainawa, amin lawarin ombaley nantitipon iran ondengel ed salitay Katawan. 45Balet ontan lay pangimon da ray Judio nen anengneng dan amayamay so totoo, kanyan sinasangsang day ibabaga nen Pablo tan pinapaoges da ni. 46Balet lalon tinmepel so linawa di Pablo tan Bernabe a nampulong. Inkuanda, "Nepeg a sikayoy onaan a pangipulongay salitay Dios. Balet lapud ag yo awaten, tan sisintinsiaan yoy sikayon dili ya ag kayo manepeg a makagamur na bilay ya andi-anggaan, taynan mi kayo tan onla kami lad saray Hintil. 47Ta onyay ingganggan na Katawan ed sikami: 'Impasen ta kan singa silew da ray Hintil, pian niyakar moy kilalaban ed intiron mundo.'" 48Nen nadngelan ya na saray Hintil, makaliliket ira tan indayew day salita na Katawan; tan anisia ray totoon apilin makagamur na bilay ya andi-anggaan. 49Kanyan kinmayat so salitay Katawan ed saman a pasen. 50Balet saray Judio sinogsogan dan mamairap ed kindi Pablo tan Bernabe iray matalonan bibii a mangigagalang ed Dios tan saray matalonggaring a lalakid saman a siudad, kanyan pinataynan da rad man. 51Saramay duara impagpag day dabuk ed sali ra a pantasin sumlang ed saray totood saman a pasen, insan ira linmad Iconio. 52Saramay mananisia balet ed Antiokia agaylay liket da tan napno ray Ispiritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\