GAWGAWA 14

1Ontan met so agawad Iconio: linmoob ira di Pablo tan Bernabe ed sinagoga da ray Judio. Diad ontan lan impansalita ra, amayamay iray Judio tan Hintil ya anisia. 2Balet saray aliwan mananisian Judio sinogsogsogan da ray Hintil tan tinatanggoyur da ran mamosul ed saray agagi. 3Abagay ira may apostol diman, tan makpel so linawa ran nampupulong na nipaakar ed Katawan. Pinaneknekan na Katawan a tuay impupulong dan nipaakar ed baleg a panangaro to, diad panamegley na impangiter tod sikaray pakayarin manggawa na saray milagro tan pakelaw. 4Naapag iray totoon walad siudad: wala ray pipilaan da ray Judio, tan wala ray pipilaan da ray apostol. 5Nampapaknaan na saray Hintil tan saray Judio, pati saray pangulo ra, a kabilen tan tupaken da ray apostol. 6Nen naamtaan ya na saray apostol, linma rad Listra tan Derbe, saray siudad na Licaonia, tan saray kaliber-liber a pasen. 7Diman da impupulong so Maung a Balita. 8Diad Listra, walay sakey a lakin ag to ni asaliy inmakar, ta lopuy lan nanlapud inkianak to. 9Manyodyorung ya ondedengel ed pampupulong nen Pablo. Ninengneng ton maung imay lopuy, et nen anengneng ton walay pananisia ton onabig, 10inkuantod maksil a bosis, "Alagey kay maptek!" Linmukso may laki tan ginapoan toy nanakar-akar. 11Nen anengneng na saray ombaley so ginawa nen Pablo, ineeyag-eyag dad dilin salita ra ed Licaonia, "Nagmaliw a singa too ray diriyos, tan linmeksab irad sikatayo!" 12Tinawag day Zeus si Bernabe, tan Hermes si Pablo, lapud sikatoy managsalita. 13Diad kapaway ed siudad so kawalaay timplo nen dios a Zeus. Say pari to tan saray totoo angawit irad puirtay siudad na saray bakan kalakyan tan dinedeyeng a rosas, ta labay day mangibagat ed saramay duaran apostol. 14Nen naamtaan ya nen Bernabe tan Pablo, ginabyas da ray kawes da tan batik iran linmad pegley na totoo. Iningal da, 15"Sikayon totoo, akin et gagawaen yo ya? Totoo kami met a kapara yo! Impupulong mid sikayoy Maung a Balita, pian nalingwanan yo la ra yan andi-kakanaan a bengatla tan ondago ki lad mabilay a Dios ya amalsay tawen, dalin, tan dayat, tan amin a logan da ra ya. 16Nen saman, pinaolyan na Dios a manggaway labalabay da iray amin a totoo. 17Balet ag tinmondan mangiter na pakabirbiran yod sikato, diad panamegley na kamaungan a gagawaen to. Iitdan to kayoy oran a manlalapud tawen tan maung a panagani ed niganan panaon to. Iitdan to kayoy nakan, tan papanoen toy likey iray puso yo." 18Anggan wala ra yan balikas da ray apostol ngalngalin ag da apatonda ray totoon mangiter na bagat ed sikara. 19Wala ray Judion sinmabid man a nanlapud Antiokia tan Iconio. Atanggoyur da ray totoo a pilaan da ra, kanyan tinutupak day Pablo, insan da inggagayugoy ed paway na baley, ta abaloan dan inatey la. 20Balet nen minokut na saray mananisia, inmalagey tan linmoob ed siudad. Kaimbuas, linmad Derbe si Pablo tan si Bernabe. 21Impupulong di Pablo tan Bernabe so Maung a Balita ed Derbe tan amayamay so atanggoyur dan mandisipulo. Pinmawil irad Listra, Iconio, tan diad Antiokia na Pisidia. 22Pinabiskeg day linawa na saray disipulo, tan binilin da a mansiansia ran matoor ed pananisia. Inkuanda met ed sikara, "Dakel iray nepeg tin palabasen ya irirap diad iloob tayod Panariay Dios." 23Diad balang iglisian nila ra, nampili ray mamatakken ya onsalat ed sikara a mangasikaso. Kasumpal dan mampikasi tan manayuno, ipia da rad Katawan ya anisiaan da. 24Kayari ran niliber so Pisidia, linma rad Pamfilia. 25Impupulong dad Perge so salitay Dios, insan ira linmeksab ed Atalia. 26Binmaliw iran pinmawil ed Antiokia, say pasen ya angimatalkan ed sikara ed panangasikasoy Dios lapud panangasi to, para sayan kimey ya asumpal da lan ginawa. 27Kasabi rad man, tinipon da ray kabyangay iglisia, tan tinongtong dad sikaray amin a ginagaway Dios diad panamegley da, tan no panoy impangilokas toy dalan pian makapanisia ray Hintil. 28Abayag irad man a nanayam a kaiba da ray mananisia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\