GAWGAWA 15

1Wala ray pigaran totoon nanlapud Judea a sinmabid Antiokia, tan imbabangat dad saray agagi, "Ag kayo nilaban no ag kayo natandaay segat, onung na ibabagay Ganggan nen Moises." 2Sinumlang ya nen Pablo tan Bernabe tan pinmetang so impansasangsangan da. Kanyan nampapaknaan da ya ibaki ed Jerusalem ira di Pablo tan Bernabe tan saray arum ya agagin taga Antiokia, ta itepet da yan gotgotan ed saray apostol tan saray mamatakken diman. 3Sikaray imbaki sirin na iglisia. Dinmalan irad Fenicia tan Samaria, tan imbabalita rad man no panoy inyasingger na saray Hintil ed Dios. Agaylay liket da ray agagi nen nadngel da ya. 4Kasabi rad Jerusalem, maliket iran inawat na iglisia, saray apostol, tan saray mamatakken, tan imbabaga rad sikara so amin a ginagaway Dios diad panamegley da. 5Balet wala ray pigaran mananisia a kabyangan na saray Pariseo ya inmalagey tan inkuanda, "Nakaukolan a tandaay segat iray Hintil a mananisia, tan bilinen ira ya onuren day Ganggan nen Moises." 6Nantitipon iray apostol tan saray mamatakken, ta aralen da yan gotgotan. 7Kayariy andokey a sangsangan, inmalagey si Pedro tan inkuanto, "Agagik ira, kabat yo a diad simpuk tayo, say Dios pinili to ak nen saman a mampulong ed saray Hintil na Maung a Balita, pian narengel da tan manisia ra. 8Say Dios, a makaamtay walad pusoy balang sakey, impanengneng toy maung a linawa tod saray Hintil diad impangiter tod sikara na Ispiritu Santo, a singa impangiter tod sikatayo. 9Namparay pangipapasen na Dios ed sikara tan sikatayo. Nilinisan to ray puso ra lapud anisia ra. 10No ontan sirin, akin et labay yon subokey Dios diad pamapasakbat yod saray disipulo na ambelat a sasakbaten ya ag ayarian na saray atateng tayo, ni anggan sikatayo? 11Manisia tayo a nilaban itayo a singa inkilaban da, lapud baleg a panangaro nen Jesus a Katawan." 12Dinmeen iray amin a totood man. Insan da ra dinengel di Bernabe tan Pablo ya angisalaysay na saray milagro tan pakelaw a ginagaway Dios ed saray Hintil, diad panamegley da. 13Kasumpal da, sinmoblay a nansalita si Santiago. Inkuanto, "Agagi, dengel yo ak pa. 14Kayadyari ton insalaysay nen Simon so inmonan impanawag na Dios ed saray pigaran Hintil, pian magmaliw met iran totoo to. 15Nankakasakey iray propita ed saya. Onung na ibabagay Masanton Sulat, 16'Kasumpal to ya, ompawil ak, kuay Katawan tan ipaalagey ko lamet so nanarian nen David. Pasimbaloen kon ipaalagey iray deral-deral to tan pabiskegen ko lamet. 17Et diad onya ondagod siak ya amin iray katoowan, amin da ray Hintil a tinawag kon kayaryanen. 18Sikato yay imbagay Katawan, ya angipaamta ed saraya nen saman nin panaon.' 19"Say kuanto, ag tayo komun gunigonen iray Hintil ya ondagod Dios. 20Sulaten ti ra ingen tan ibaga tayon ag ira mangan na antokaman ya imbagat ed saray diriyos; ag ira manggaway inmoralidad; ag ira mangan na ayep a tinikel, tan say dala. 21Ta abayag lan panaon so pangibabasay Ganggan nen Moises ed saray sinagoga kapag Agew na Panagpainawa, tan nipupulong ed amin a baley so salita to." 22Kanyan nampapaknaan na saray apostol, saray mamatakken, tan say intiron iglisia a mamili ray pigaran totoo ya ibakid Antiokia, a kaiba ra di Pablo tan Bernabe. Saray imbaki ra sikara di Judas a tatawagey Barsabas tan si Silas, duaran lalaki a gagalangen na saray agagi. 23Impawit dad sikaray sulat ya onyay karga to: "Sikami ran apostol tan mamatakken igagalang mi kayon agagi min nianak a Hintil a walad Antiokia, Siria, tan Cilicia. 24Abalitaan min wala ray totoon nanlapud sikami a linmad tan a nanggogoloy kaisipan yo lapud saray imbabaga ra. Balet nepeg yon kabaten ya ag mi ra ingganggan. 25Kanyan nankakasakey kamin mangibakid tan na saray pinili min agagi a mangilaman ed sikami. Kaiba da ray pinabli tayon kaaro a di Bernabe tan Pablo, 26ya ipoposta ray bilay da lapud panlilingkur dad Katawan tayon Jesu-Cristo. 27Imbaki mid tay Judas tan si Silas sirin a mangipaliwawad sikayo no antoy ibabaga to yan sulat. 28Ta impuyan na Ispiritu Santo ed sikami ya ag mi ki la pansakbatey arum ni ran sasakbaten, likud ed sarayan onggendan a nepeg yon tombuken: 29ag kayo mangakay antokaman ya imbagat ed saray diriyos; ag kayo mangakay dala tan ayayep a tinikel; tan ag kayo manggagaway inmoralidad. Arawian yo ra ya et maung so pansumpalan yo. Mampatanir kami la." 30Linma lad Antiokia sirin ira may imbaki. Kasabi rad man, tinipon da ray amin a mananisia, tan inter da may sulat. 31Nen abasa ra, akaliket ira lapud simbawan nadngel da. 32Si Judas tan si Silas, a propita met ira, abayag iran nansalita tan angiter yad saray agagi na tepel na linawa tan biskeg na pananisia. 33Nanayam irad may pigaran agew, insan la ra pinasiput na saray agagi, kasumpal dan imbalikas so pilalek da a maung komuy pambiahi ra. Kanyan pinmawil la rad saramay angibakid sikara. 35Nanayam iran agano di Pablo tan Bernabe ed Antiokia. Sikara tan saray amayamay ya agagi nambabangat tan nampupulong ira na salitay Katawan. 36Kayariy pigaran agew, inkuanen Pablo ed kinen Bernabe, "Pawilen ta a bisitaen iray agagi ed amin a pasen a nampupulongan tay salitay Katawan. Nengnengen ta no anto kasiy kipapasen da." 37Labay nen Bernabe a pilaen si Juan a tatawagen met na Marcos, 38balet ninunot nen Pablo ya ag manepeg ya awiten da, lapud ag akila ya anggad samput na kimey da, no ag ingen sinmian ed sikara diad Pamfilia. 39Ampetang so impansangsangan da, kanyan nansian iran dua. Intagar nen Bernabe si Marcos tan binmaliw iran linmad Chipre. 40Pinili nen Pablo si Silas tan linma la ra, kasumpal a saray agagi et inmatalek da rad panangasikasoy Katawan. 41Linmay Pablo ed nandoroman pasen ed Siria tan Cilicia, tan pinabiskeg to ray kabyangay iglisia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\