GAWGAWA 16

1Linma met si Pablo ed Derbe tan Listra. Walad may sakey a disipulon manngaray Timoteo; mananisian Judio so ina to, tan Grigo so ama to. 2Maung so ibabaga ray agagid Listra tan Iconio nipaakar ed kinen Timoteo. 3Labay nen Pablo a kaibay Timoteo, kanyan sinegat to, lapud kabat na amin a Judio ed saman a siudad a Grigo so ama to. 4Inerman a laen dan baley, inyawat dad saray agagi ira may susumpalen a nampapaknaan da ray apostol tan saray mamatakken ed Jerusalem, tan binilin da met iran onuren da ra yan susumpalen. 5Kanyan binmiskeg so pananisia da ray amin a kabyangan na saray iglisia, tan inagew-agew a dinmakel so bilang da. 6Nambiahi ra di Pablo, Silas, tan Timoteo ed pasen a nasasakopan na Frigia tan Galacia, lapud sinebelan ira na Ispiritu Santo a mampulong irad Asia. 7Nen asabi ray samput na Misia, labay da komuy onloob ed Bitinia. Balet ag ira inabuloyay Ispiritu nen Jesus. 8Kanyan nilabsanan day Misia, tan linma rad Troas. 9Diad labi, walay pinmayawar ed kinen Pablo. Anengneng toy sakey a lakin taga Macedonia, a manalalagey tan mikakasid sikato, "Gala dia karid Macedonia, ta tulongan mo kami." 10Kasumpal to yan payawar, namparaan kamin tampol ya onlad Macedonia, lapud anggapoy duaruwa min tatawagen kamiy Dios a mampulong diman na Maung a Balita. 11Nanlapud Troas, tinmuloy kamin binmaliw ya anggad Samotracia, tan kaimbuas diad Neapolis. 12Insan kami linmad Filipos, sakey a pasen ya ooleyan na Roma tan manonan siudad ed saman a distritoy Macedonia. Nanayam kami dian pigay agew. 13Diad Agew na Panagpainawa, pinmaway kamid puirtay siudad, tan linma kamid gilig na ilog diad sakey a pasen ya abaloan min walay panagpikasiyan da ray Judio. Inmirung tan akitongtong kamid saray bibiin nantitipon diman. 14Sakey ed saray nandengel ed sikami et si Lydia a taga Tiatira tan managlakoy granati ran abel. Mangigagalang ed Dios yan bii. Nilokasan na Katawan so kanunotan to, pian asikasoen toy ibabaga nen Pablo. 15Nampabinyag si Lydia tan say intiron pamilya to. Insan to kami inimbitaan ya inkuanto, "Diman ki la mipundod abung ko, no ipapasen yo ak a matoor ed Katawan." Mapilit so impangimbita to, kanyan linma kami. 16Aminsan ya agew, nen mamapaarap kamid pasen a panagpikasiyan, inabet kamiy sakey a biin aripen. Inaponan ya na maoges ya ispiritu, a mangiiter ed sikatoy pakayarin mamparles. Dakel so kuartan nanaalmo na saray amo to lapud panagparles to. 17Tinotombuk toy Pablo tan sikami, tan iniingal-ingal to, "Sarayan totoo aripen iray Sankatageyan a Dios! Ibabawag dad sikayo so dalan na kilalaban!" 18Ginagawa to yan pigay agew la, anggad naoputan lay anos si Pablo. Pinmoliktar tan inkuantod samay maoges ya ispiritu, "Diad ngaran nen Jesu-Cristo, igaganggan kod sikan ekal kad sayan bii!" Tampol ya inmekal imay ispiritu. 19Nen anengneng na saray amo to may bii a naandian la ray pankukuartaan, siningkat da ra di Pablo tan Silas, inggayugoy da rad plasa tan inyarap da rad saray manoley. 20Nen wala la rad arap na saray manonan opisyal na baley inkuanda, "Manggogolod siudad tayo ra yan Judio. 21Mambabangat iray kaogaliyan a sumpad ganggan tayo. Mibabaley itayo na Roma, kanyan ag ti nayarian ya awaten o onuren ira yan kaogaliyan!" 22Saray totoo et akibabali ran angakusad sikara. Ginabyas tan inekal na saray opisyal iray kawes di Pablo tan Silas, insan da ra impapalewet. 23Kasumpal to ya, impaipriso da ra, tan impabantayan da ran maung ed guardiay prisowan. 24Kanyan samay guardia inloob to rad daledalem na prisowan tan sinigpit to ray sali ra na duaran ankakabaleg a tabla. 25Nen mamepegley lay labi, si Pablo tan si Silas mampipikasi ra tan kakantaan da na saray imno so Dios. Onderengel iray arum a priso. 26Kabebekta walay makmaksil a yegyeg, tan diad kakasil to ginmalaw so pati pundasion na prisowan. Biglan alokasay amin a puirta, tan nakal iray golunggolung da ray priso. 27Abalikwat imay guardiay prisowan, et nen anengneng ton alokasan iray puirta, abaloan ton akabatik ya amin iray priso. Kanyan inoyus toy ispada to, tan pateyen to la lawariy laman ton dili. 28Balet inmingaingal si Pablo, "Ag mo papasakitay laman mon dili, ta wadya kamin amin!" 29Akikerew na silew imay guardia, tan binmatik a linmad kinen Pablo tan Silas, insan manggiwgiw a nandakmomod arap da. 30Impaway to ra tan tinepet to, "Antoy nepeg kon gawaen, pian nilaban ak?" 31Inmebat ira, "Manisia kad Katawan a Jesus, et nilaban ka." 32Impulong day salitay Katawan ed sikato tan saray totoon walad abung to. 33Diad saman lamlamang a labi, samay guardia inala to ra tan inorasan to ray sugasugat da, tan nampabinyag a tampol tan say intiron pamilya to. 34Insan to ra intagar ed abung to tan pinakan to ra. Agaylay liket to tan say intiron pamilya to, ta manisia la ra natan ed Dios. 35Diad kabwasan, ingganggan na saray opisyal na siudad iray sondalo, "Ibolus yo ra man a totoo." 36Kanyan imbalita to may guardia ed kinen Pablo, "Ingganggan na saray opisyal ya ibolus ta kayo la. Laki la sirin, tan say kareenan komuy milad sikayo." 37Balet inkuanen Pablo ed saramay sondalo, "Anggapoy nibaga ran kasalanan mi, balet impapalewet da kamid arap na karaklan, anggaman a mibabaley kami na Roma. Kasumpal to, impaipriso da kami. Insan natan, labay dan ibaki kamin anggapoy makaamta. Ag nayari! Sikaran dili so onla dian mangibolus ed sikami." 38Impakabat ya na saramay sondalo ed saray opisyal et ataktakot ira nen nadngel dan mibabaley irad Roma manaya. 39Kanyan linma ra, tan akikerew iray pirdonad sikara. Impaway da rad prisowan, insan da kinerew ya ontaynan la ra. 40Kapaway di Pablo tan Silas, linma rad abung nen Lydia. Akatongtong da rad may agagi, binilin da ran mampabiskeg na linawa, insan la ra linma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\