GAWGAWA 17

1Dinmalan ira di Pablo tan Silas ed Amfipolis tan Apolonia, tan sinmabi rad Tesalonica. Walad may sinagoga da ray Judio, 2tan onung ed kaogaliyan nen Pablo, linmoob diman. Diad loob na taloy simba, kapag Agew na Panagpainawa, akipalinewan diman ed saray totoo. Inkana toy Masanton Sulat 3diad impampaliwawa tan impampaneknek to a nepeg a manirap tan onolid bilay so Cristo. Inkuan to, "Sayan Jesus ya ipupulong kod sikayo, sikatoy Cristo!" 4Atanggoyur iray arum ed sikara tan akila rad kindi Pablo tan Silas; ontan met iray amayamay a Grigon mangigagalang ed Dios, tan saray dakerakel a bibirbiren a bibiid man. 5Balet mangimon iray Judio, kanyan tinitipon da ray luko-lukon totoo ya akar-akar ed saray kalsada, tan nanggolo rad siudad. Nilooban day abung nen Jason, tan impasoot dan anapen ira di Pablo tan Silas, ta labay da ran iparontal ed saray totoo. 6Balet nen ag da ra naalmo, inggagayugoy day Jason tan pigaran agagi, insan da ra inyakar ed arap na saray manoley na siudad, tan iningal-ingal da, "Aloobay siudad tayo na totoon manggogolod inerman a laen da! 7Si Jason so amatuloy ed sikarad abung to. Amin da susumlangen da ray ganggan na Impirador, ta ibabaga ran walay sakey nin arin manngaray Jesus." 8Agoloy amin a totood man tan saray opisyal na siudad lapud sayan imbabaga ra. 9Impampiansa na saray opisyal si Jason tan saray kakaiba to, insan da ra imbolus. 10Diad labi to man, saray agagi imbaki rad Berea si Pablo tan si Silas. Kasabi ra, linma rad sinagoga da ray Judio. 11Magmaung ni rad may Judion pitongtongan nen saray taga Tesalonica. Agaylay karerengel da ed ipupulong nen Pablo, tan inagew-agew dan sosokayan so Masanton Sulat, ta labay dan nengnengen no tuay ibabaga nen Pablo. 12Kanyan amayamay irad may Judion anisia; ontan met na saray Grigo—saray lalaki tan saray gagalangen a bibii. 13Balet nen nadngelan na saray Judio ed Tesalonica ya impulong met nen Pablo so salitay Dios ed Berea, pinmegdat irad man tan sinosogsogan da ray karaklan a manggolo. 14Saray agagi pinaalis dan tampol si Pablo tan pinaonla rad gilig na dayat, balet atilak ira di Silas tan Timoteo. 15Akilan anggad Atenas iray lalakin angibad kinen Pablo, insan ira pinmawil ed Berea. Imbilin nen Pablo ed sikara a patombuken dan tampol ira di Silas tan Timoteo ed sikato. 16Nen aalagaren nen Pablo si Silas tan si Timoteo ed Atenas, agunigon nen naimano ton napnoy diriyos iman a siudad. 17Kanyan, diad sinagoga akisangsangan ed saray Judio tan saray Hintil a mangigagalang ed Dios, tan diad saray amin a nabanaan ton inagew-agew ed plasa. 18Akisangsangan met ed saray maistron Epicureo tan Estoico. Inkuan na pigarad sikara, "Anto tay labay ton ibaga yan manmaung-maungan a too?" Inkuan met na saray arum, "Sakey amon managpulong nipaakar ed saray arum a diriyos." Imbaga ra ya, ta nampupulong si Pablo na nipaakar ed kinen Jesus tan say kiolid bilay. 19Kanyan inala ray Pablo, insan da inyakar ed Areopago, tan inkuanda, "Labay min amtaen no anto tay balon bangat ya ibabawag mo. 20Balod sikami ra tay ibabagam, kanyan labay min amtaey kabaliksan da." 21(Ta anggapo lay arum a gagawaen da ray taga Atenas tan saray sangkailin manaayam diman no ag say pandengel tan say pantongtong da na nipaakar ed saray balon bengatla.) 22Inmalagey si Pablo ed arap da ray nantitipon ed Areopago tan inkuanto, "Sikayon taga Atenas, nanaimanok a rilihioso kayon maung, 23ta diad pampapasiar kod siudad yo tan pannenengneng kod saray pasen a pampipikasian yo, akanengneng ak na sakey ya altar a nisulat so onya: 'Para Dios ya ag Kabat.' Satan ya igagalang yo, anggaman ya ag yo kabat, sikatoy ipulong kod sikayo natan. 24Say Dios ya amalsay mundo tan amin a logan to, sikatoy Katawan na tawen tan dalin, kanyan ag manaayam ed saray Timplon ginaway too. 25Ag to met nakaukolan so antokaman a niiter na too diad panlingkur ed sikato, ta say Dios so mangiiter ed amin na bilay, linawa, tan amin a bengatla. 26Manlapud saksakey a too, pinalsa toy katoowan ed amin a bansa tan impanayam to ra diad tapew na dalin. Sikaton diliy angigana ed saray panaon tan saray ketegan na panayaman da. 27Ginawa to ya pian anapen day Dios, ta ompan diad panlilikas dad sikato et narumog da. Balet say katwaan to, ag arawiy Dios ed balang sakey ed sikatayo, 28ta 'Walad sikatoy bilay, igagalaw, tan inkatoo tayo.' Onya met so labay ya ibaga na saray managanlong yo nen inkuanda, 'Anak to itayo met!' 29Lapud anak itayo met na Dios, ag tayo komun ipasen a say Dios et singa talintaon balituk, pilak, o baton ginaway lima tan kakabatan na too. 30Pinaolyay Dios iray panaon na anggapoy pikakabat na saray totoo ed sikato, balet natan igaganggan to ran amin diad inerman a pasen a mampatauli la ra. 31Ta wala lay inggana ton agew a panintinsia tod sankamundoan. Matonung so panintinsia to, diad panamegley na sakey a toon pinili to. Pinaneknekan to yad amin a katoowan nen pinaoli tod bilay yan too." 32Nen nadngel day Pablo ya angibagay nipaakar ed kiolid bilay, niludlurey na pigarad sikara. Balet inkuay arum, "Labay mi ka lamet a dengelen nipaakar ed saya." 33Tinaynan to la ra sirin nen Pablo. 34Wala ray pigaran lalakin akiolup ed sikato tan anisiad Dios, a singa si Dionisio a sakey ed saray kabyangan na Areopago, si Damaris a sakey a bii, tan arum ni ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\