GAWGAWA 18

1Kasumpal to ya, tinmaynan lay Pablo ed Atenas tan linmad Corinto. 2Nabet tod may Aquila, sakey a Judion taga Ponto. Kasabi-sabi to nin nanlapud Italia a kaiba toy Priscila ya asawa to, ta pinataynan nen Impirador Claudio ray amin a Judio ed Roma. Nila nen Pablo ran pinasiar. 3Akiayam tan akikimey ed sikara, ta managgawa ray tulda a kapara to. 4Kapag Agew na Panagpainawa, akipappalinewan ed sinagoga, tan ginagawa toy anggaay nayarian to a panisiaen iray Judio tan saray Grigo. 5Nen sinmabi ra di Silas tan Timoteo a nanlapu rad Macedonia, anggapo lay ginawa nen Pablo no ag say mampulong tan mamaneknek ed saray Judio a si Jesus et Cristo. 6Nen ginapoan dan sumlangen tan paogesen, impagpag toy dabuk a walad kawes to tan inkuanto, "No ag kayo nilaban, sikayo lay natetel, aliwan siak! Manlapud natan, saray Hintil so laen ko a pulongan." 7Kanyan tinaynan to ra, tan akiayam ed abung na sakey a Hintil a mangigagalang ed Dios. Say ngaran to Ticio Justo, tan kaabay na sinagoga so abung to. 8Si Crispo, ya inkargado na saman a sinagoga, et anisiad Katawan; ontan met na intiron pamilya to. Amayamay met iray totood Corinto ya anisia tan nampabinyag, lapud impakadngel dad kinen Pablo. 9Aminsan a labi, pinmayawar so Katawan ed kinen Pablo tan inkuanto, "Ag ka natatakot, Pablo! Ituloy moy pampupulong mo. Ag ka ontotonda, 10ta iibaan ta ka. Anggapoy maniwit ed sika, ta amayamay iray totook ed sayan siudad." 11Nanayam diman na sakey taon tan kapaldua si Pablo tan nambabangat na salitay Dios. 12Nen si Galion so gobirnador na Acaya, nankakasakeyan da ray Judio ya inerel si Pablo tan inyakar dad korti. 13"Sayan too," inkuanda, "aayaten ton mangigalang ed Dios iray totoo diad panangigalang a sumlang ed ganggan." 14Mansalita lawari si Pablo nen inmebat si Galion ed saray Judio, "No saya komun et sakey ya ambelat a kasalanan o impanumlang ed ganggan, kanepegan ya anosan ta kayo. 15Balet lapud nipaakar ya labat ed saray salita, ngaran, tan say ganggan a susumpalen yo, akaoley ki la. Ag ko sintinsiaan ira yan pamaakaran!" 16Pinapaway to la ra sirin ed korti. 17Siningkat day Sostenes ya inkargadoy sinagoga, insan da pinapairap ed arap na korti. Balet ag ya inasikaso nen Galion. 18Manayam ni na amayamay ya agew si Pablo ed Corinto, insan nampatanir ed saray agagid man. Nen sinmabid Cencrea, nampapoklis lapud walay sinambaan to. Insan binmaliw lan onlad Siria, a kaiba to ray sanasawan Priscila tan Aquila. 19Kasabi rad Efeso, tinaynan nen Pablo ra may duara, ta linmoob ed sinagoga tan akipalinewan ed saray Judio. 20Kinerew dad sikaton mambayag diman, balet ag to labay. 21Anggaman ontan, inkuantod sikara nen onsisiput la, "Ompawil ak dia, no linaway Dios." Tinmaynan ed Efeso tan linmogan ya ombaliw ed dayat. 22Nen sinmabid Cesarea, linmad Jerusalem tan angilugay ed saray kabyangay iglisiad man, insan tinmuloy ed Antiokia. 23Kalabas na pigay agew, inmalis la lamet. Binibisita to ray pasen a nasasakopay Galacia tan Frigia, tan pinapabiskeg toy pananisia da ray disipulo. 24Sinmabid Efeso so sakey a Judion manngaray Apolos, a nianak ed Alejandria. Maung a manalita yan too tan amayamay so amta tod Masanton Sulat. 25Abangatan na nipaakar ed Dalan na Katawan si Apolos, tan makoli-kolin nampupulong tan nambabangat na katwaan a nipaakar ed kinen Jesus. Balet say amta to labat a binyag et say binyag nen Juan. 26Diad sinagoga, nansalitan anggapoy takotakot. Nen nadngel di Priscila tan Aquila, intagar dad abung tan malinew dan impaliwawa ed sikato ray bengatlan ag to ni amtan nipaakar ed Dalan na Dios. 27Getma nen Apolos so onlad Acaya, kanyan tinulongan na saray mananisian taga Efeso. Sinulat da ray agagi rad man a maung komuy pangawat dad sikato. Nen sinmabid man, balbaleg so intulong tod saray totoon nagmaliw a mananisia lapud baleg a panangaroy Dios. 28Ta saray Judio anggapoy nagawaan dad sikato diad saray sangsangan ed arap na karaklan, tan pinapaneknekan tod Masanton Sulat a si Jesus et sikatoy Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\