GAWGAWA 19

1Leleg a walad Corinto si Apolos, dinmalan si Pablo ed saray nipokdul a pasen tan sinmabid Efeso. Wala ray nalmo tod man a pigaran disipulo, 2tan tinepet tod sikara, "Naawat yo lay Ispiritu Santo nen anisia kayo?" "Ag mi ni anggan nadngelan a walay Ispiritu Santo," ebat da. 3Tinepet nen Pablo, "Anton binyag so aminyagan ed sikayo sirin?" "Say binyag nen Juan," ebat da. 4Inkuanen Pablo, "Say binyag nen Juan et para saray totoon nagbabawid saray kasalanan da. Imbaga tod saray totood Israel a nepeg day manisia ed samay ontotombuk ya onsalat ed sikato, a si Jesus." 5Nen nadngel da ya, nampapabinyag irad ngaran nen Jesus a Katawan. 6Intatapew nen Pablo ray lima to ed sikara, et linmeleksab ed sikara so Ispiritu Santo, nansasalita ray nandoroman salita, tan nampropisiya ra. 7Sakey a labindua ran lalaki ya amin. 8Diad loob na taloy bulan, lilinmay Pablo ed sinagoga tan akipappalinewan ed saray wadman. Anggapoy takotakot ton nantatangguyor ed sikara tan nampapaliwawa na kabaliksay Panarian na Dios. 9Balet wala ray anawet so olo ra. Anta ag la ra anisia, pinapaoges da nid arap na amin a totoon wadman so Dalan na Katawan. Kanyan tinaynan ira nen Pablo tan intagar to ray mananisia, tan diad panagbangatan la nen Tirano so nampapaliwawaan ton inagew-agew. 10Duay taon yan ginawa to, kanyan amin a manaayam ed Asia, Judio o Grigo man ira, nadngel day salitay Katawan. 11Nanggagaway Dios na nidomadoma ran milagro, diad panamegley nen Pablo. 12Anggan saray panyo tan tapitapi a nidiwit ed laman to inyaakar dad saray mansasakit, et inmaabig ira tan inmeekal ed sikaray maoges iran ispiritu. 13Wala ray pigaran Judion liber-liber a mamapaekal na saray maoges ya ispiritu. Sinali ran bitlaey ngaran na Katawan a Jesus ed saray inaaponay maoges ya ispiritu. Inkuanda, "Diad ngaran nen Jesus ya ipupulong nen Pablo, igaganggan kod sikayon ekal kayo." 14Gagawaen met ya na pitoran anak a lalaki na sakey a Pangulon Pari na saray Judio, a manngaray Esceva. 15Balet inmebat imay maoges ya ispiritu, "Kabat koy Jesus tan amtak si Pablo, balet sikayo—siopa kayo?" 16Samay toon inaponay maoges ya ispiritu nilokso to ran nilabanan et sarasarag to ran tinalo. Kanyan kibatiktik iran tinmaynan ed abung to, asugatsugat ira, tan nakal iray kawes da. 17Abalitaan ya na amin da ray Judio tan Hintil a manaayam ed Efeso. Asabian iran amin a balbaleg a takot, tan lalon apagalangan so ngaran nen Jesus a Katawan. 18Amayamay ed saray mananisia so dinmadago, binibirbir tan impapatwa rad karaklan so ginagawa ra. 19Impantitipon met na saray salamangkiro so liblibro ra tan pinopoolan da ra a sankanengneng na amin a totoo. Nen kuintaen da no kaonungay bili na amin da ra may libro, sakey a limamplon libo a pilak. 20Lapud onyan makapakelaw ya agawa, maples so inkayat tan imbiskeg na salitay Katawan. 21Kasumpal ya agawa ra yan amin, ninunot nen Pablo ya onlan onla ed Jerusalem kasumpal ton ondalan ed Macedonia tan Acaya. "Kayari na iyakar kod Jerusalem," inkuanto, "nakaukolan met ya onla ak ed Roma." 22Pinaona to rad Macedonia di Timoteo tan Erasto, duarad saray katulong to, tan tinmondan agano ed Asia. 23Diad sayan panaon agaway baleg a golo ed Efeso lapud Dalan na Katawan. 24Walay sakey a platiron manngaray Demetrio, a manggagaway ankekelag a pilak a timplo na diosa ran si Artemis, tan baleg so nanaalmon kuarta na saray kumikimey to. 25Tinipon to ray kumikimey to tan saray arum met a platiro. Inkuanto, "Kakaibak ira, amta yon manlalapud sayan anapan so iyayaman tayo. 26Nanenengneng tan narerengel yo met so gagawaen to man a Pablo. Ibabaga ton saray diriyos a gagawaey totoo et aliwa ran tuan diriyos. Amayamay la ray apanisia to, diad Efeso tan diad ngalngali intiron Asia. 27Walay kaatapan ed saya, ta deralen toy nigosio tayo. Aliwan satan labat, naandian niy kabaliksan so timplo na matalonan diosa a si Artemis. Nayari met a natondaan lan galangen, say diosa a gagalangey amin a totood Asia tan intiron mundo!" 28Kadngel dad sarayan balikas, agaylay impetang na olo ra kanyan ineeyag da, "Matalonggaring si Artemis da ray taga Efeso!" 29Kinmayat yan golo ed intiron siudad. Siningkat da ra di Gayo tan Aristarco, taga ra Macedonian kakaiba nen Pablo diad panliliber-liber to, insan da ra inggagayugoy ed plasa. 30Labay nen Pablo komun so miarapan ed saray totoo, balet ag inabuloyan na saray mananisia. 31Saray pigaran kakaaro ton manoley ed luyag na Asia nampabaki rad sikato tan impaibaga ran ag mampapanengneng diad plasa. 32Magologolo ray totoon nantitipon. Sakey so ineeyag da ray pigaran totoo, balet sananey so ineeyag da ray arum, ta ag amtay karaklan ed sikara no akin et nantitipon irad man. 33Abaloan da ray arum a si Alejandro so akankasalanan lapud pinaonla na saray Judio ed arap na totoo. Sininyasan ton mandeen iray totoo, pian makapampaliwawa. 34Balet nen abirbir dan sakey manayan Judio si Alejandro, nambabansag iran naneeyageyag ed loob na duay oras, 'Matalonggaring si Artemis da ray taga Efeso!" 35Say panguloy baley apadeen ton siansia ray totoo. "Sikayon taga Efeso!" inkuanto. "Siopay toon ag makapikabat a say siudad na Efeso et managasikaso na timploy matalonggaring ya Artemis, tan say masanton baton naplag a nanlapud tawen? 36Anggapoy makapaandi a tua ra ya. Kanyan nepeg yoy mandeen sirin, tan ag kayo nilalawan. 37Inyakar yo dia ra yan totoo, anggaman ya ag ira nantakew ed timplo o nanmurmura ed diosa tayo. 38Kanyan no si Demetrio tan saray kumikimey to et labay day mangisegep na kason sumpad siopaman, lokas iray korti, tan wala met iray manoley. Diman ira manaakusaan no labay da. 39Balet no wala niy arum a nakaukolan yo, nepeg ya arigloen ed miting da ray ombaley, onung ed ley. 40Ta nayarin naakusa itayo, lapud golon agawad sayan agew. Anggapoy nibaraan o nirason tayo ed sayan golo." 41Kasumpal ton nansalita, pinasempet to la ray totoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\