GAWGAWA 2

1Nen sinmabiy agew na Pinticostis, nantitipon ed sakey a pasen iray amin a mananisia. 2Kabebekta, nadngel day sakey ya ungol a nanlapud tawen. Singa siplug na maksil a dagem, tan pinano toy intiron abung a kawalaan da. 3Insan anengneng day singa ra dilan apoy a binmuyak tan balang sakey ed sikara so dinapoan na sakey a dila. 4Apano ra na Ispiritu Santo tan nansasalita ray nandoroman salita, onung ed inter ed sikara na Ispiritu. 5Wala ray Judion nanlalapud amin a bansa ed intiron mundo, a manaayam ira natan ed Jerusalem tan totoo ran manangigalang ed Dios. 6Nen nadngel da may ungol, nantitipon iray amayamay a totoo. Nikelawan ira, ta nadngel dan saray nandoroman salita ra et sasalitaen da ray mananisia. 7Diad mapalalon pankelaw da inkuanda, "Aliwa tan taga Galilea ya amin ira yay mansasalita? 8Akin et saray dilin salita tayoy narerengel tayon sasalitaen da? 9Taga itayo Partia, Media, tan Elam; taga Mesopotamia, Judea, tan Capadocia, taga Ponto tan Asia; 10taga Frigia tan Pamfilia, taga Egipto tan saray pasen ed Libia a nasasakopay Cirene, taga Roma ray arum ed sikatayo: saray Judio tan saray Hintil a naayat ed Judaismo. 11Wala ni rad sikatayoy taga Creta tan Arabia. Anggaman ontan, diad saray dilin salita tayo, narerengel ti ran sasalitaen da ray makapakelkelaw a gawgaway Dios!" 12Nikelawan ira tan ag da atalusay nagagawa, kanyan nantetepetan ira, "Anto kasiy labay to yan ibaga?" 13Balet wala ray totoon nanludlurey ed saray mananisia tan inkuanda, "Abuek ira tan!" 14Inmalagey si Pedro a kaiba to ray labinsakey ya apostol, tan nansalitay maksil, "Kaparak iran Judio tan amin yon manaayam ed Jerusalem, dengel kayon maung ed ibagak, ta ipatalus ko yay nagagawa. 15Aliwan abuek ira yan totoo, a singa ibabaga yo. Andi, ta alas nuibi labat ed kabwasan. 16Ingen, sikato yay labay ya ibaga nen propita Joel nen inkuanto, 17'Onyay gawaen ko no kaonuran iran agew, inkuay Dios: ibung kod balang sakey a too so Ispirituk. Ibawag na saray anak yon lalaki tan bibii so balitak; makanengneng na saray pasingayew iray tobun-balo yo tan nawalaan na saray kugip iray mamatakken yon lalaki. 18Diad saratan ya agew, ibung koy Ispirituk ed pati saray aripen kon bibii tan lalaki, et ibawag day balitak. 19Manggawa ak na saray milagro diad tawen, tan saray tanda diad tapew na dalin. Dala, apoy, tan makapal ya asewek iray nanengneng, 20ombilonget so agew, tan ombalangan singa dala so bulan, kasakbayan ya onsabiy Agew matalona tan mablin Agew na Katawan. 21Tan nilaban so siopaman ya ontawag ed ngaray Katawan.' 22"Sikayo ran Israelita, dengel yo yay ibagak! Si Jesus a taga Nazaret et imbaki na Dios. Pinaneknekan ya na saray milagro, saray pakelaw, tan saray tanda a ginagaway Dios diad panamegley to. Kabat yo ra ya, ta naimatunan yo ra yan amin ya agawgawa. 23Sayan Jesus ya impalimay Dios ed sikayo, onung ed linawa tan pakapikabat ton nanlapu lad gapoy gapo, nakar yon impaipasak ed krus tan impapatey ed saray totoon makasalanan. 24Balet say Dios pinaoli tod bilay tan imbolus tod kairapan na patey, ta ag nayarin oleyan na pakayariy patey. 25Ta, nipaakar ed sikato, inkuanen David, 'Anengneng koy Katawan a wala lawas ed arap ko; walad abay ko, et ag ak nasigensigen. 26Lapud saya, nanggayagay pusok tan nanlikeliket so dilak; tan anggan too ak labat ya ompatey, mabiskeg so panilalok, 27lapud ag mo ak ikaindan ed pasen a panaayaman da ray inaatey ag mo iyabuloy a naboluk so masanton aripen mo. 28Impanengneng mod siak iray dalan a mamaarap ed bilay, tan napano ak na liket, lapud sikay kaibak!' 29"Agagi, ibagak ed sikayon malinlinew ya inatey tan nipompon si David a patriarka. Nanengneng tayo nin anggad natan so lobuk to. 30Si David sakey a propita tan amta toy sipan na Dios ed sikato. Insipay Dios a pagmaliwen ton ari a singa si David so sakey ed saray kabyangay boleg to. 31Anengneng nen David so gawaen na Dios ed arapen a panaon, kanyan sinalita toy nipaakar ed kiolid bilay na Misias nen kuanto: 'Ag apaolyan ed pasen a panaayaman da ray inaatey; ag aboluk ed lobuk so laman to.' 32Sayan Jesus pinaolid bilay na Dios, tan tasi kamin amin ed sayan agawa. 33Niatagey ed nikawanay Dios, tan inawat toy Ispiritu Santo ya insipan na Ama to. Inter nen Jesus yan Ispiritu Santo ed sikami, onung na nanenengneng tan narerengel yo natan. 34Ag inmatagey ed tawen si David, balet inkuanto, 'Say Katawan inkuantod Katawan ko: Yorung ka ed nikawanan ko, 35anggad niiyan kon patoonan na sali diad silong na saray salim iray kalaban mo.' 36"Kanyan nepeg a naamtaan tan ag panduaruwaan na amin a totood Israel a sayan Jesus ya impasak yod krus so ginaway Dios a Katawan tan Cristo!" 37Nen nadngel ya na saray totoo, agunigon ira, tan tinepet dad kinen Pedro tan saray arum ya apostol, "Agagi, antoy nepeg min gawaen?" 38Inmebat si Pedro ed sikara, "Magbabawi kayod saray kasalanan yo, tan mampabinyag kayod ngaran nen Jesu-Cristo, et diad ontan, napirdona ray kasalanan yo. Awaten yo met ed satan so Ispiritu Santo a panangaroy Dios. 39Ta insipay Dios yad sikayo tan saray anak yo, tan diad saray amin a walad arawi—amin a tatawagen na Dios a Katawan tayo." 40Amayamay niy sinalita nen Pedro ed sikara a pamaneknek tod saray imbabaga to, tan insimbawa to, "Paliis kayod saray maoges a totoo ed sayan panaon, pian ag kayo nalanur ed dusan onsabid sikara!" 41Kanyan saramay anisiad impulong to, nampabinyag ira. Diad saman ya agew, sakey a talon libon totoo so niarum ed bilang da ray mananisia. 42Intuloy day nanaaral ed saray apostol. Akiolup met iran sililiket ed saman ya olupan, tan akinabang irad panagpisag na tinapay, tan diad panagpikasi. 43Lapud saray amayamay a milagro tan pakelaw a ginagawa da ray apostol, mankelaw iray amin a totoo. 44Malet so olupan da ray mananisia, tan nannanabangan day kayaryay balang sakey. 45Inlalako da ray kayaryan da tan imbubunog da, onung ed pankaukolan na balang sakey ed sikara. 46Inagew-agew iran nantitipon ed Timplo, nampipisag iray tinapay ed saray abung da, tan nandorongo ran maliket tan mapaabeba so puso ra. 47Indadayew day Dios tan labalabay iray amin a totoo. Inagew-agew, saray totoon nilaban inyaarum na Katawan ed grupo ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\