GAWGAWA 20

1Nen tinmonda la may golo, tinawag la nen Pablo ray disipulo, tan pinabiskeg toy linawa ra. Insan nampatanir ya onlad Macedonia. 2Binibisita to ray baley diman tan pinabiskeg toy linawa da ray mananisia. Linma ya anggad Grecia, 3tan nanayam dimay taloy bulan. Mamaarap la lawari ed Siria, balet abalitaan ton walay getma ray Judion mamatey ed sikato, kanyan ninunot to lay ondalan ed Macedonia diad ipawil to. 4Akilad sikatoy Sopatro a taga Berea ya anak nen Pirro. Ontan met ya akila ra di Aristarco tan Segundo a taga ra Tesalonica, si Gayo a taga Derbe, si Timoteo, di Tikiko tan Trofimo a taga ra Asia. 5Inmona la ra tan inalagar da kami ed Troas. 6Sikami balet, binmaliw kami manlapud Filipos kasumpal na Pistay Tinapay ya Anggapoy Libadura. Asabi mi rad Troas nen kumaliman agew, tan nanayam kamid man sa sakey simba. 7Diad ononan agew na sakey simba, nantitipon kami a manumpal na panagpisag na tinapay. Nampaliwaway Pablo ed saray totoo ya anggad pegley labi, ta onsiput lad kaimbuas. 8Amayamay dimay silew ed kuartod tagey a nantitiponan mi. 9Walay sakey a tobun-balon manngaray Eutico, a manyodyorung ed bintana. Lapud abayag lan mansasalitay Pablo, asabiay pakakaogip si Eutico tan akaogip na malmalet. Apaktak ed dalin manlapud kumatlon grado. Nen alaen da, inatey la. 10Balet inmekseb si Pablo tan dinakmomoan ton nilakap. "Ag kayo mapaga," inkuanto, "ta mabilay!" 11Insan la sinmegep si Pablo, nampisag na tinapay, tan angan. Intuloy to ni so akitongtong ed sikara ya anggad kabwasan, insan la linma. 12Samay tobunbalo balet, mabilay ya insempet dad abung, kanyan aligliwa ran maung. 13Linmogan kamid barko tan binmaliw kamin onlad Assos a diman mi banaen si Pablo. Pasasamar diman, ta imbaga tod sikaran manakar ya onla. 14Kanyan nen akapannengneng kami, linmogan si Pablo, tan kaiba mi lan linmad Mitilene. 15Manlapud man binmaliw kami lamet tan sinmabi kamiy kabwasan ed petek na Quio. Kasumpal na sakey agew, linmabas kamid Samos, et nen ontombuk ya agew sinmabi kamid Mileto. 16Tinibokel nen Pablo ed kanunotan to a labsanan to lay Efeso, pian ag la naabalad Asia. Maganat a makasabid Jerusalem; no nayari, no agew na Pinticostis so labay ton isabi. 17Manlapud Mileto, nampabakid Efeso si Pablo tan impatawag to ray mamatakken na iglisiad man. 18Kasabi ra inkuanto, "Amta yo no panoy impamalabas koy panaon leleg kon nanayam ed sikayo, manlapu lad samay inmonan agew na insabik ed Asia. 19Sipapaabeba ak a nanlilingkur ed Katawan, tinmeterter so luak, tan intetepel koy amayamay a kairapan lapud saray maoges a getma ray Judio ed siak. 20Amta yo ya anggapoy ag ko imbaga a makatulong ed sikayo diad impambabangat tan impanpupulong kod sikayo, diad arap na karaklan man odino diad kaabungan yo. 21Impupulong kod saray Judio tan saray Hintil a nepeg day mampataulid saray kasalanan da, ompawil irad Dios, tan manisia rad Katawan a Jesu-Cristo. 22Natan, mamaarap ak ya onlad Jerusalem lapud ganggan na Ispiritu Santo, et ag ko amtay nasagmak kod man. 23Saya labat so amtak: diad balang baley a nilak, impasakbay na Ispiritu Santo a say kaprisok tan panirap ko so manalagar ed siak. 24Balet ipapasen kon anggapoy kuinta so bilay ko, dapot nasumpal koy kimey ko tan say inter na Katawan a Jesus a gawaen ko, salanti, say pampulong koy Maung a Balitan nipaakar ed baleg a panangaroy Dios. 25"Akilimug-limug ak ed sikayo, legan kon nampupulong na Panariay Dios. Natan, amtak ya anggapo lad sikayoy makanengneng lamet ed siak. 26Kanyan kuankod sikayo ed sayan agew: no walay nadusad sikayo, aliwan siak so natetel. 27Ta imbagak ed sikayoy amin a linaway Dios. 28Asikaso yoy sikayon dili tan amin a karniro, salanti saray kabyangay iglisia a sikaray impia ed sikayo na Ispiritu Santo. Asikaso yoy iglisia na Dios a dinondon to diad panamegley na dala ton dili. 29Amtak a no kasiput ko, ondago rad sikayoy masesebeg ya asod katakelan tan anggapoy panangasiy panderal dad saray karniro. 30Onsabi met so panaon a wala rad sikayoy mantila a pamatombuk dad saray disipulo, pian nibalang da ra. 31Kanyan manalwar kayo, tan ag yo lilingwanan a diad loob na taloy taon, labi may agew, andi-tondan binabangatan koy balang sakey ed sikayo, tan amayamay a lua so tinmeterter ed saray matak lapud saya. 32"Natan, ipia ta kayod panangasikasoy Dios tan diad salita ton mamapaneknek na baleg a panangaro to. Napabiskeg to kayo tan naitdan to kayoy amin a bindision ya igagana tod saray totoon pinasanto to. 33Ag ko inagom so pilak, balituk, o kawes na siopaman. 34Kabat yo met ya impankimey ko ra yan limak, pian makalmo ak na onkana ed siak tan saray kakaibak. 35Impanengneng kod sikayo a diad panamegley na onyan panagkimey, nepeg yon tulongan iray maniirap tan nunoten lawas so imbalikas na dilin Katawan a Jesus, 'Lalon maliket so mangiter nen say mangawat.'" 36Kasumpal ton imbaga ra ya, nantalimukor si Pablo tan nampikasi a kaiba to ran amin. 37Manakakis iran amin a linmalakap tan inmaangub ed kinen Pablo. 38Say paneermenan dan maung say impangibaga ton ag da la nanengneng lamet. Impatnubang da sirin ya anggad barko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\