GAWGAWA 21

1Kasumpal min nampatanir ed sikara, nampetek kamin binmaliw ya anggad Cos. Diad ontombuk ya agew, sinmabi kamid Rodas, insan kami tinmuloy ed Patara. 2Asabi mid may barko ya onlad Fenicia, kanyan linmogan kami. 3Sinmabi kamid pasen a sankanengneng so Chipre, balet nampakawanan kamin linmabas tan sinmabi kamid Siria. Sinmarsar kamid Tiro, ta mangyepas may barko na karga to. 4Nalmo mi ray disipulod man, tan akiayam kamid sikaran pitoy agew. Diad pakayari na Ispiritu, imbaga rad kinen Pablo ya ag oonlad Jerusalem. 5Balet nen asumpal lay panaon mid man, intuloy mi so nambiahi. Amin da, pati saray kaasawaan tan saray anak da, impatnubang da kami ya anggad paway na siudad. Nantalimukor kamin amin ed baybay tan nampikasi kami. 6Kasumpal min nampatanir, linmogan kamid barko tan sinmempet la ra. 7Manlapud Tiro, intuloy miy pambiabiahi mi ya anggad Tolemaida. Ninengneng mi ray agagid man tan nanayam kamid may sanagew. 8Kaimbuas, sinmiput kami tan sinmabi kamid Cesarea. Akipundo kamid abung nen Felipe ya ibanghilista, sakey ed saramay pitoran lalaki ya apili ed Jerusalem. 9Walay apatiran anak ton mamarikit a walay langkap dan mampropisiya. 10Kalabas na pigaran agew na impanayam mid man, sinmabin nanlapud Judea so sakey a propitan manngaray Agabo. 11Linmad sikami, inala toy balkes nen Pablo, tan binalur to ray dilin sali tan lima to, insan inkuanto, "Niay ibabaga na Ispiritu Santo: Say makanbalkes ed saya baluren a singa onya na saray Judio ed Jerusalem, tan ipalima rad saray Hintil." 12Kadngel mid sayan balikas, sikami tan saray totoo kinerew mid kinen Pablo ya ag la ontutuloy ed Jerusalem. 13Balet inmebat, "Akin et onaakis kayo? Ag yo kari papakapoyey liknaan ko! Aliwa ak labat a sipaparaan a pabalur ed Jerusalem no ag pati papatey lapud ngaran nen Jesus a Katawan." 14Ag min talaga natanggoyur, kanyan tinondaan mi la tan inkuan mi, "Nagawa komuy linawa na Katawan." 15Kasumpal na pigay agew, nambalkut kami tan sinmiput kamin onlad Jerusalem. 16Akilad sikami ray pigaran disipulo a taga Cesarea. Inyakar da kamid kinen Mnason a taga Chipre tan abayag lan mananisia; diad abung toy tinuloyan mi. 17Kasabi mid Jerusalem maliket iray agagin angawat ed sikami. 18Kaimbuas, akilay Pablo ed sikami a binmisitad kinen Santiago. Wadman met ya amin iray mamatakken na iglisia. 19Kasumpal ton inggalang ira nen Pablo, indalatdat to ray ginagaway Dios ed saray Hintil diad panamegley na impanlingkur to. 20Nen nadngel da ya, indayew day Dios. Insan inkuandad kinen Pablo, "Amtam, agi, pigan libo la ray Judion manisiad kinen Jesus, tan maseseg so panusumpal dad Ganggan nen Moises. 21Abalitaan dan ibabangat mod saray Judion manaayam ed saray bansan Hintil a lingwanan da lay Ganggan nen Moises. Ibabagam met konon ag da la tandaay segat iray anak da, tan ag da la tombuken iray kaogaliyan da ray Judio. 22Andi-saew a narengelan dan sinmabi ka. Antoy nepeg a gawaen ey? 23Gawam so ibaga mid sika. Wala ra diay apatiran lalakin walay sinambaan da. 24Mila kad sikara tan gawa yoy panaglinis ya onung ed Ganggan, tan ibayaran mo met ira, pian makapampapoklis ira. Diad ontan, nakabatay amin a totoo ya aliwan tuay nadngelan dan nipaakar ed sika, no ag ta susumpalen mo met manayay Ganggan nen Moises. 25Nipaakar ed saray Hintil a mananisia, insulat mi lad sikaran nampapaknaan mi a nepeg day ag mangan na antokaman ya imbagat ed saray diriyos, nepeg day ag mangan na dala tan say ayep a tinikel, tan ag ira manggaway inmoralidad." 26Nen ontombuk ya agew, inawit sirin nen Pablo ra may lalaki tan ginawa ray panaglinis ya onung ed Ganggan. Insan linmad Timplo tan impaamta to no kapigay kasumpal na niganan panaon na panaglinis, pian nisaklang so bagat a para balang sakey ed sikara. 27Nen nasusumpal lay pitoy agew, wala ray pigaran Judion taga Asia ya akanengneng ed kinen Pablo diad Timplo. Sinogsogan da ray totoo, insan da inerel si Pablo. 28"Kabaleyan," ineyag da, "tulongan yo kami! Sikato ya may toon nambabangat ed inerman a laen to na sumpad bansay Israel, sumpad Ganggan nen Moises tan sayan Timplo. Angitagar ni na saray Grigo diad dalem na Timplo, kanyan minurmura to yan masanton pasen!" 29(Inkuanda ya lapud anengneng dad siudad si Pablo a kaiba toy Trofimo a taga Efeso. Abaloan dan intagar nen Pablo ya, anggad dalem na Timplo.) 30Agoloy intiron siudad, tan kibatiktik iray totoon dinmadago. Siningkat day Pablo, tan inggayugoy dad paway na Timplo, insan da insaran tampol iray puirta. 31Pateyen da lawariy Pablo, balet impakabat dad kapitan da ray sondalo a walay golod intiron Jerusalem. 32Kanyan samay kapitan angitagar na pigaran sondalo tan opisyal, tan binmatik iran linmad kawalaay totoo. Nen anengneng na totoo may kapitan tan saray sondalo, tinondaan dan kabiley Pablo. 33Dinago na samay kapitan si Pablo, inerel to tan impabalur to na duaran golunggolung. Insan tinepet to, "Siopa yan too, tan antoy ginawa to?" 34Nandoromay ineeyag da ray totoo. Diad golo, ag to napalinew imay kapitan no anton talagay agawa, kanyan impaiyakar tod kuartil si Pablo. 35Kasabi rad takayan saray sondalo inalsa ray Pablo, ta agaylay golo ray totoo. 36Tinotombuk da, tan ineyag-eyag da, "Patey yo!" 37Nen iloloob da lad kuartil si Pablo, inkuantod samay kapitan, "Wala pa labat so ibagak ed sika." Tinepet to may kapitan, "Akin, makasalita kay Grigo? 38No ontan, aliwan sika sirin imay lakin taga Egipsio ya angigapoy laban tan angyakar ed kalawakan na apat a libon lalakin managpatey?" 39Inmebat si Pablo, "Sakey ak a Judio, nianak ak ed Tarso ed Cilicia. Sakey ak a mibabaley na matalonggaring a siudad. Ipangasim a pansalitaen mo ak ed saray totoo." 40Inabuloyan na samay kapitan, kanyan inmalagey ed balitang, tan sininyasan ton mandeen iray totoo. Nen nandeen ira, nansalitad sikara ed Hebreo:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\