GAWGAWA 23

1Ninengneng a maung nen Pablo ra, insan inkuanto, "Agagi! Malinis so konsinsiak a mambibilay ed arap na Dios, anggad sayan agew." 2Si Ananias a Pangulon Pari ingganggan to ra may manalalagey ed abay nen Pablo a tibeben day maksil so songut to. 3Inkuanen Pablo ed sikato, "Kabilen kay Dios, sikan mansimpisimpitan! Wadtan kan manyodyorung a manintinsiad siak onung ed Ganggan, balet sikan dili et susumpaen moy Ganggan diad pangigaganggan mon tibeben da ak." 4Saray totoon walad abay nen Pablo inkuanda, "Oy, lelemlemewen moy Pangulon Pari na Dios!" 5Inmebat si Pablo, "Ag ko amta, agagi, a sikato et Pangulon Pari manaya. Ta ibabagay Masanton Sulat, 'Ag ka mansasalitay maoges sumpad manoley ed saray totoom!'" 6Nen anengneng nen Pablo a wadman iray pigaran Saduseo tan saray arum a Pariseo, inkuantod maksil a bosis, "Agagi, sakey ak a Pariseo tan anak na saray Pariseo. Iimbistigaen da ak natan, lapud ilalok ya onolid bilay iray inaatey." 7Kasumpal to yan imbaga, nansasangsangan iray Pariseo tan saray Saduseo, kanyan nankadway Sanidrin. 8(Ta ibabaga da ray Saduseo ya ag onolid bilay iray inaatey tan anggapoy anghil o ispiritu, balet saray Pariseo panisiaan da ra yan talo.) 9Kinmasil so ingalan da. Inmalagey iray pigaran iskriba a kakaiba ray Pariseo tan inkuandan sinmumlang, "Anggapoy naalmo min kasalanan to yan too! Ompan walan tuay sakey ya ispiritu o anghil ya akitongtong ed sikato!" 10Nen ampetang lan maung so pansasangsangan da, tinmakot imay kapitan ta ag la pigan nadanel-danel si Pablo, kanyan pinaleksab to ray sondalo, impaala toy Pablo, tan impailoob tod kuartil. 11Nen ontombuk a labi, nanalagey so Katawan ed abay nen Pablo tan inkuanto, "Pabiskeg moy linawam! Tinasian mo ak diad Jerusalem. Nepeg mo met yan gawaen diad Roma." 12Nen ontombuk a kabwasan, nantitipon iray pigaran Judio tan sinambaan day ag mangan o oninom, anggad ag da napatey si Pablo. 13Masoluk iran apataplo a namplano yan kaogsan. 14Linma rad manonan papari tan saray mamatakken na baley tan inkuanda, "Masimsimoon min sinambaan ya ag kami ontimtin na anggan anton kakanen, anggad ag mi napatey si Pablo. 15Kanyan sikayo tan say Sanidrin, kerew yod kapitan ya ibaki tod sikayo si Pablo. Ibaraan yo a labay yo nin tepetan a maung na nipaakar ed sikaton dili. Balet sipaparaan kamin mamatey ed sikato, kasakbayan a makasabi dia." 16Balet nadngelan na lakin anak na biin agi nen Pablo so sayan plano. Kanyan linmad kuartil tan imbalita tod kinen Pablo. 17Tinawag nen Pablo so sakey ya opisyal tan inkuanto, "Ibaan mo pa yan tobun-balo ya onlad kapitan, ta walay ibaga to." 18Inibaan to sirin, tan inyakar tod kapitan. Inkuanto, "Tinawag ak nen prison Pablo, tan kinerew ton iyakar ko yan tobun-balod sika, ta walay ibaga to kono." 19Binembenan na kapitan so lima to may balolaki, inyarawi to, tan tinepet to, "Anto tay labay mon ibagad siak a?" 20Inmebat, "Nampapaknaan na saray Judio a kerewen dad sikan paleksaben moy Pablo nabwas, tan iyarap mod Sanidrin. Konwarin labay da nin tepetan a maung na nipaakar ed sikaton dili. 21Balet ag mo ra panisisiaan, ta masoluk ya apataplon lalakiy kaiba ran manaalagar a manabat ed sikato. Sinambaan da ya ag ira mangan o oninom ya anggad ag da napatey. Akaparaan la ra natan. Aalagaren da labat so iyesel mo." 22Inkuanto may kapitan, "Ag mo ibabagad siopaman ya impakabat mod siak ya." Insan to la pinasempet. 23Anawag imay kapitan na duarad saray opisyal to tan inkuanto, "Iparaan yo ya onlad Cesarea so duan lasus a sondalo, a kaiba ray pitomplon akakabayo, tan duan lasus a managpika. Onla kayoy alas nuibi ed sayan labi. 24Iparaan yo met so pigaran kabayo a loganan nen Pablo, tan iyakar yod kinen Gobirnador Felix." 25Insan nansulat imay kapitan ed gobirnador. Onyay imbaga tod sulat: 26"Nanlapud Claudio Lisias yan sulat a para sika, kagalgalang a Gobirnador Felix: awat moy pabanok. 27Inerel na saray Judio yan too tan pateyen da la lawari. Akabatan kon mibabaley na Roma manaya, kanyan intagar ko ray sondalo tan inyagel ko. 28Labay kon naamtaan no antoy ipapakasalanan dad sikato, kanyan imparontal kod saray kabyangay Sanidrin. 29Nalmoan kon nipaakar ed ganggan day ipapakasalanan dad sikato, balet ag to nepeg so pateyen o ipriso lapud saya. 30Nen nadngelan kon implano na saray Judio a pateyen da, impaiyakar kon tampol ed sika. Imbagak ed saray mangaakusad sikato a diad sika lay pangisegepan day kaso." 31Inonur na saray sondalo ray ganggan ed sikara. Inala ray Pablo tan inyakar dan anggad Antipatris. 32Nen ontombuk ya agew, pinmawil ed kuartil ira may sondalon manaakar, balet atilak ira may akakabayo, ta sikaray angolup ed kinen Pablo. 33Kasabi rad Cesarea, inyakar dad gobirnador imay sulat tan impalima ray Pablo ed sikato. 34Nen abasa nen gobirnador imay sulat, tinepet tod kinen Pablo no taga iner. Nen naamtaan ton taga Cilicia 35inkuanto, "Bistaen ta ka no onsabi la ray mangaakusad sika." Insan to impabantayan si Pablo ed palasio nen Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\