GAWGAWA 24

1Kalabas na limay agew, sinmabid Cesarea si Ananias a Pangulon Pari. Kaiba to ray pigaran mamatakken na baley tan say sakey ya abogadon manngaray Tertulo. Imbaga rad gobirnador iray ipapakasalanan dad kinen Pablo. 2Impatawag day Pablo, tan kasabi to, ginapoan nen Tertulo ya akusaen. Inkuanto, "Kagalgalang kon Gobirnador Felix! Lapud maung a panangiwanwan mo, abayag lay pambibilay mid kareenan. Amayamay met iray inooman mon para kaabigan na bansa tayo. 3Bibirbiren mi yan utang na linawa mid sika tan misalsalamat kamid sika ed anggan inerman a pasen tan anggan kapigan. 4Balet pian ag mi ka la naabala, kerewen mi ya ipangasim a dengelen mo pan magano so ibaga mi. 5Ta nalmoan min magolo yan too. Manangigapoy golo ed amin da ray Judio ed intiron mundo, tan sikatoy panguloy sikta na saray Nazareno. 6Murmuraen to ni lawariy Timplo, balet inerel mi. 8No tepetan mo, naamtaan mon dili ray amin a pangaakusaan mid sikato." 9Akikasakey ira may Judio ed kinen Tertulo, tan pinaneknekan dan tua ya amin so imbaga to. 10Sininyasan nen Gobirnador si Pablo a mansalita. Inkuanen Pablo, "Kabat kon pigay taon ka lan huis ed sayan bansa, kanyan maliket ak a mangyagel ed laman kon dili diad arap mo. 11Naamtaan mo lamlamang no osisaen mo a nanlapud insabik ed Jerusalem a mangigalang ed Dios, anggapo niy labinduan agew so linmabas. 12Saray Judio ag da ak anengneng ya akisangsangan ed siopaman diad dalem na Timplo, o nanggaway golo diad sinagoga o inerman a pasen diad siudad. 13Ag da met napaneknekan iray ipapakasalanan dad siak. 14Birbiren kod sika a mangigagalang ak ed Dios na diad saray lalaki mi diad panamegley na itotombuk kod Dalan, ya ipapasen dan sakey a tilatilan sikta. Balet manisia ak met ed amin a nisulat ed Ganggan tan saray libro da ray propita. 15Mailalo ak met ed Dios, a singa sikara, ya onolid bilay ya amin iray totoo, matonung man ira o andi. 16Kanyan gagawaen koy anggaay nayarian ko a malinis lawas so konsinsiak ed arap na Dios tan saray totoo. 17"Pigay taon ya anggapo ak ed Jerusalem, insan ak pinmawil a mangiter na tulong ed saray kabaleyan ko, tan mangibagat ed Dios. 18Nibambana a nen gagawaen ko ya, asabian da ak ed Timplo, kasumpal kon nanlinis onung ed Ganggan. Anggapoy dakel a totoon wadman, tan anggapo met so agawan golo. 19Balet wala rad may pigaran Judio a taga Asia. Sikara komuy onla diad sikan mangakusad siak, no talagan walay nibaga ran sumpad siak. 20Odino andi, ibaga komun na saray totoon wadya no antoy kasalanan a nalmo rad siak nen inmarap ak ed Sanidrin. 21Nayarin ibaga ran aliway ginawak nen inkuankod arap da, 'Lapud ilalok ya onolid bilay iray inaatey, imbistigaen yo ak natan!'" 22Lapud si Felix et dakel so amta ton nipaakar ed Dalan, pinatonda to lay bista. Inkuanto, "Sano onsabi lay Lisias a kapitan so panumpal koy kaso yo." 23Kasumpal to, binilin to may opisyal a bantayan day Pablo, balet ag da eeletan a maung, tan ag da sesebelan ya ontulong ed sikato ray kakaaro to. 24Kalabas na pigay agew, sinmabiy Felix a kaiba toy asawa ton Drusila a sakey a Judio. Impatawag toy Pablo tan dinengel ton nansalitay nipaakar ed pananisiad Cristo Jesus. 25Balet nen ituloy nen Pablo so mampaliwaway nipaakar ed kamaungan, panagadyad dilin laman, tan say okum ya onsabi, ataktakot si Felix tan inkuanto, "Alis ka ni, ta patawag ta ka no walay panaon ko." 26Iilaloan to met a pasoksokan nen Pablo na kuarta, kanyan naynay ton patawag a pitongtongan. 27Kalabas na duay taon, si Porcio Festo sinalatan ton Gobirnador si Felix. Lapud labay nen Felix ya alaen so maung a linawa da ray Judio, pinaolyan toy Pablo ed prisowan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\