GAWGAWA 25

1Sinmabiy Festo ed luyag a panooleyan to. Kalabas na taloy agew, manlapud Cesarea linmad Jerusalem. 2Imbaga ed sikatod man na saray manonan papari tan saray pangulo da ray Judio so kason sumpad kinen Pablo. Kinerew dad sikaton 3paiyakar toy Pablo ed Jerusalem, ta walay plano ra a sabaten tan pateyen ed dalan. 4Inmebat si Festo, "Aprisoy Pablo ed Cesarea, et magano ak lan ompawil diman. 5Pila yo lad Cesarea ira tay pangulo yo tan diman da akusaen yan too no tuan walay kasalanan to." 6Nanayam niy Festo na walo o samploy agew ed Jerusalem, insan pinmawil ed Cesarea. Nen ontombuk ya agew, inmirung ed panagsintinsiaan tan ingganggan ton iparontal dad sikato si Pablo. 7Kasabi nen Pablo, niliber na saray Judion nanlapud Jerusalem tan amayamay iray ambebelat ya ipapakasalanan dad sikato, balet ag da ra met lamlamang napaneknekan. 8Inkuanen Pablo a pangyagel tod sikaton dili, "Anggapoy ginawak a sumpad Ganggan na saray Judio, odino sumpad Timplo odino sumpad Impirador." 9Labay nen Festo ya alaen so maung a linawa da ray Judio, kanyan tinepet tod kinen Pablo, "Labay moy onlad Jerusalem, ta diman ta ka bistaen ed sarayan bengatla?" 10Inmebat si Pablo, "Wadya ak ed arap na korti na Impirador. Dia ak nepeg a bistaen. Anggapoy ginawak a kasalanan ed saray Judio tan kabkabat mo ya. 11No sinumpak so ganggan o nanggawa ak na antokaman a nepeg a pakadusaan koy patey, sipaparaan ak ya ompatey. Balet no anggapoy katwaan da ray ipapakasalanan dad siak, anggapoy makapangipalimad siak ed sikara. Say Impirador so aapirengan ko." 12Kasumpal nen Festo ya akitongtong ed saray sumisimbawa to inkuanto, "Inmapireng kad Impirador, say Impirador sirin so laen mo." 13Kalabas na pigay agew, sinmabid Cesarea si Ari Agripa tan si Bernice, ta pagalangan day Festo. 14Nen akapambayag la rad man, imbaga nen Festo ed ari so kipapasen nen Pablo. Inkuanto, "Wala diay sakey a lakin priso ya intilak nen Felix. 15Nen wala ak ed Jerusalem, inakusad siak na saray mamatakken da ray Judio, tan kinerew dan dusaen ko. 16Inkuankod sikara ya aliwan ogali na saray mibabaley na Roma so mandusay siopaman a naakusa no ag ni akiarapan ed saray mangaakusad sikato, tan ag ni naitday pankanawnawan mangyagel ed laman ton dili. 17Kanyan nen sinmabi ra dia ag ak la nanabalay oras ko. Diad ontombuk ya agew, inmirung ak ed panagsintinsiaan tan impatawag ko. 18Nen nanaarapan ira, ag da met inakusad saray ambebelat a kasalanan ya iilaloan kon ibaga ra. 19Say nansasangsangan da say nipaakar ed rilihion dan dili tan sakey a toon manngaray Jesus. Inatey la yan too, balet si Pablo papaneknekan ton mabilay. 20Ag ko amtay gawaen kon pangimbistiga ed sayan kaso, kanyan tinepet kod kinen Pablo no labay toy onlad Jerusalem tan diman so pangimbistigaan ed sikato. 21Balet ag to labay nen Pablo. Kinerew to ingen a paguardiaan tan labay ton say Impirador so manintinsiad sikato. Kanyan impaguardiaan ko ya anggad ag ko ni nibakid Impirador." 22Inkuanen Agripa ed kinen Festo, "Labay ko met a dengelen yan too." "Dengel mo nabwas sirin," ebat nen Festo. 23Kaimbuas, sinmabi ra di Agripa tan Bernice; amayamay iray sirimonyan pamagalang ed sikara. Linmoob irad kuarton panagsintinsiaan a kaiba da ray pangulo na saray sondalo tan saray matalonan totood siudad. Ingganggan nen Festo ya iyakar dad may Pablo. 24Inkuanen Festo, "Ari Agripa, tan amin yo ran wadya natan: Niay toon inakusad siak na amin a Judio, dia tan dimad Jerusalem. Iyeeyag dan ag to nepeg so mambilay yan too. 25Balet anggapoy arumog kon makasengeg no akin et patey so dusa to. Kinerew ton say Impirador so manintinsiad sikato, kanyan ginetmak ibakik. 26Balet anggapoy malinew ya isulat kod Impirador nipaakar ed sayan too. Kanyan iyaarap kod sikayo tan lautlad sika, Ari Agripa, pian walay nisulat ko, kasumpal tin imbistigaen. 27Ta para siak ag nepeg ya ibakid Impirador so sakey a prison ag nipalinew iray ipapakasalanan dad sikato."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\