GAWGAWA 26

1Inkuanen Agripa ed kinen Pablo, "Naabuloyan kan mansalita, pian niagel moy laman mon dili." Inyonat nen Pablo ray lima to a pangiter toy galang, insan inyagel toy laman ton dili diad panamegley na sarayan balikas: 2"Arin Agripa, ipapasen ko a diad sayan agew balbaleg so kapalaran kon mangyagel ed laman kon dili lapud amin a pangaakusaan ed siak na saray Judio. 3Balbaleg a tuay kapalaran ko, lautla ni met ta kabkabat mo ray kaogaliyan tan saray pansasangsangan na saray Judio. Kerewen kod sika sirin ya anosan moy ondengel ed siak. 4"Kabat na amin a Judio no panoy pambibilay kon nanlapud kalangweran ko, diad dilin baley ko tan diad Jerusalem. 5Kabat da lan nanlapud gapo, tan napaneknekan da no labay da, a nambilay ak a sakey a kabyangan na sankapegetan a moyungan na rilihion mi, say moyungan da ray Pariseo. 6Akaalagey ak dia natan ya iimbistigaen, lapud paniilalok ed insipay Dios ed saray lalaki mi. 7Sayan sipan iilaloan met a nagamuran na saray labinduan tribu na totoo mi, legan dan mangigagalang a masimsimoon ed Dios, agew may labi. Lapu met ed sayan ilalo. Arin Agripa, aakusaen ak na saray Judio! 8Akin et mairap yon panisiaan, sikayo ran Judio, a say Dios et paolien tod bilay iray inaatey? 9"Abaloan ko met nen saman a nepeg kon gawaey amin a nayarian ko a panumlang ed ngaran nen Jesus a taga Nazaret. 10Ontan a tua so ginagawak diad Jerusalem. Amayamay iray Cristianon impapaiprisok lapud pakayarin inter ed siak na saray manonan papari; nen sinisintinsiaan da ran ompatey, sakey ak met ed saray inmabuloy. 11Amimpiga-pigan pinapairap ko ra ed amin a sinagoga, tan pinapasoot ko ran mansalitay pangibeneg dad pananisia ra. Diad ontan lan petang na olok ed sikara, lilinma ak ya anggad saray siudad ed arum a bansa a mamairap ed sikara." 12"Sikato yay makasengeg na inakaran kod Damasco, ya awit koy pakayari tan abuloy na saray manonan papari. 13Nen kapegleyay agew, legan min mambiabiahi, anengneng ko, Arin Agripa, so silew a nanlapud tawen tan lalon maliwawa nen say agew. Niliwawaan toy kaliber-liber ko tan saray kakaibak. 14Apaktak tan nipasobsob kamin amin ed dalin, tan arengel koy sakey a bosis ya inkuantod siak ed salitay Hebreo, 'Saulo, Saulo, akin et papairapen mo ak? Papairapen mo lamlamang so laman mon dili ed satan a gagawaen mo, ta singa dedepakan moy otuk.' 15'Siopa ka, Katawan?' tinepet ko. Inkuan na Katawan, 'Siak si Jesus a papairapen mo. 16Bangon ka tan alagey ka! Pinmayawar ak ed sika, ta pinili ta kan managlingkur. Ibalitam so anengneng mo ed siak natan tan say ipanengneng ko nid sika. 17Iyagel ta kad saray Israelita tan saray Hintil a pangibakian kod sika. 18Ibaki ta kad sarayan totoo a mangilokas na saray mata ra, mamaasingger ed sikarad liwawa manlapud bilonget, mamaasingger ed sikarad Dios manlapud pakayari nen Satanas! Diad panamegley na pananisia rad siak, napirdona ray kasalanan da tan makapibiang irad saray totoon piniliy Dios!'" 19"Kanyan, Ari Agripa, ag ak sinmumlang ed payawar a nanlapud tawen. 20Nampupulong ak ya onona diad Damasco, insan diad Jerusalem tan diad intiron dalin na Judea, ontan met a diad saray Hintil. Impupulong kon nepeg day mampataulid saray kasalanan da tan ompawil irad Dios, tan ipanengneng day pampatauli ra diad panamegley na saray gawa. 21Lapud saya, inerel ak na saray Judio nen wala ak ed Timplo, tan pateyen da ak la lawari. 22Balet say Dios tinulongan to ak ya anggad natan, kanyan manalalagey ak a mantatasid anggan siopa, abeba man o atagey so kipapasen to. Say ibabagak anggapoy arum no ag say imbaga na saray propita tan si Moises a nagawa, 23a salanti, nakaukolan a manirap so Cristo tan sikatoy onaan ya onolid bilay, pian nibawag toy liwaway kilalaban ed saray Judio tan saray Hintil." 24Nen mansasalita niy Pablo a pangyagel tod laman ton dili, maksil ya inkuanen Festo, "Ambagel ka, Pablo! Aambagelen kay alabas ya aral mo!" 25Inmebat si Pablo, "Aliwa ak ya ambagel, kagalgalang kon Festo! Tua tan maptek so ibabagak. 26Niay Ari Agripa! Makmakpel ak a nansalitad sikato, ta amta to ra ya. Ag ak manduaruwan nanaimano to ra yan amin, ta ag ira agawad maamut. 27Ari Agripa, panisiaan mo ray propita, anto? Amtak a panisiaan mo ra!" 28Inkuanen Agripa ed kinen Pablo, "Diad sayan tikey na panaon, inisip mo amon napagmaliw mo ak a Cristiano!" 29Inmebat si Pablo, "Diad antikey o andokey a panaon, iyabuloy komuy Dios ya aliwan sika labat, no ag ingen amin a makakadngel ed siak natan, so magmaliw met komun a singa siak—likud labat ed sayan inkabalur koy golung-golung!" 30Inmalagey so Ari, say Gobirnador, si Bernice, tan amin iray kakaiba ra. 31Kapaway da inkuandad sakey tan sakey, "Sayan too anggapoy ginawa ton manepeg a panintinsiaan ed sikato a pateyen o ipriso." 32Inkuanen Agripa ed kinen Festo, "No ag to inyapireng ed Impirador so kaso to, nayari la komun ya ibolus."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\