GAWGAWA 27

1Nen apaletan lay kanunotan a mambiahi kamid dayat ya onlad Italia, impalima ray Pablo tan pigaran priso ed kinen Julio, sakey ya opisyal na rihiminto na Roma a tatawagey "Rihiminto na Impirador." 2Linmogan kamid barkon nanlapud Adramitio tan mamaarap ed saray puirtoy Asia, insan kami la sinmiput. Kaiba miy Aristarco, sakey a Macedoniano a taga Tesalonica. 3Kaimbuas, sinmabi kamid Sidon. Maumaung si Julio ed kinen Pablo, et inabuloyan toy Pablo ya ombisitad saray kakaaro to, pian naitdan day antokaman a nakaukolan to. 4Manlapud man intuloy miy nambiahi, et lapud nasusuba miy dagem, dinmalan kamid nasasaniban a diking na islay Chipre. 5Nilabasan miy petek na Cilicia tan Pamfilia, tan sinmabi kamid Mira, sakey a siudad na Licia. 6Samay opisyal akarumog na barkon nanlapud Alejandria ya onlad Italia, kanyan pinalogan to kamid saman a barko. 7Matantan so pambiabiahi min pigapigay agew tan nairapan kamin sinmabi ed petek na Gnido. Ag kami makatuloy lapud onsusubay dagem, kanyan dinmalan kamid nasasaniban a diking na Creta, diad petek na Salmon, 8tan nampagilig kami. Agaylay irap min sinmabi ed pasen a tatawagen day Maung a Sarsaran, ya asingger ed baley na Lasea. 9Andokey lan panaoy linmabas ta piligro lay mambiahi, ta asumpal lay Agew na Panagayuno. Kanyan sinimbawaan ira nen Pablo. 10Inkuanto, "Kakaaro, nanenengneng kon diad sayan biahi tayo, nadarak iray karga, naderal yay barko, tan naandi ni ray bilay na totoo." 11Balet lalon dinengel na opisyal da ray sondalo so imbaga na akankien tan say kapitan na barko nen say samay simbawa nen Pablo. 12Lapud makapoy man a pasen a tondaan no panaoy ambetel, labay na karaklan ed sikara so ontuloy la ran anggad Fenix, no nayari. Sakey yan puirtod Creta ya akaarap ed abalaten a sagur tan baybay a sagur, tan nayarian dad may mamalabas na ambetel a panaon. 13Makalkalnay siplug na dagem a manlalapud abalaten, kanyan inisip dan nayari la ran onsiput Ginoyur day pataga na barko tan nambiahi rad asingger ed gilig na Creta. 14Balet ag abayag, sinbamiy maksil a dagem a tatawagen day "Euroclidon" a nanlapud saman ya isla. 15Kinmenad barko, tan lapud ag makasuba, tinmoluk kami lad dagem. 16Asaniban kamiy daiset nen linmabas kamid abalaten na melag ya islan tatawagey Cauda. Diman, nanirapan mi a pinareen so balotoy barko. 17Insapat dad barko, insan da binariberay ankakabaleg a lobir imay barko. Diad takot dan nisarsar kamid saray nipokdul a buer ed dalem na danum diad Sirte, inyabeba da lay layag tan tinmoluk kami lad labay na dagem. 18Lapud wala nin siansiay mabiskeg a bagyo, ginapoan dan ibantak iray karga na barko nen ontombuk ya agew. 19Kaimbuas, imbantak na dilin lima ra iray kagawaay barko. 20Abayag ya ag mi anengneng so agew tan saray bitewen, tan ag onkalnay mabiskeg a bagyo, kanyan nakalan kamiy ilalo a nilaban kami ni. 21Lapud abayag lan ag ira angan, inmalagey si Pablo ed pegley da tan nansalita, "Kakaaro, no dinengel yo ak komun tan ag ti la inmalis ed Creta, ag la agawad sikatayo yan darak tan deral. 22Kerewen kod sikayo natan a mampabiskeg kayoy linawa, ta anggapoy naandiay bilay ed sikayo, balet onlereg so barko. 23Ta kalabyan, nampanengneng ed siak so sakey ya anghil na Dios, say Dios ya akankien ed siak tan gagalangen ko. 24'Ag ka natatakot, Pablo!' inkuanto. 'Nepeg moy onarap ed Impirador. Lapud sika, ilaban na Dios iray amin a kakaibam a mambiabiahi.' 25Kanyan, kakaaro, pabiskeg yoy linawa yo! Ta sisiaen koy Dios a gawaen toy amin a nibagad siak. 26Balet nisarsar itayod sakey ya isla." 27Kumalabinapat lan labiy pangyaanur ed sikami na bagyo ed Dayat na Adriatico. Nen mamepegley lay labi, abaloan da ra may mariniro ya asingger kami lad ekat. 28Sinukat day danum, tan naamtaan dan duamplo tan liman depay kaaralem to. 29Diad takot dan natopa miy kabatowan, impelag day apatiran pataga ed nibeneg na barko, tan impikasi ran onsabi lay kabwasan. 30Labay na saramay mariniro so ontaynan ed barko, kanyan inyabeba ra may baloto ed danum tan konwarin mangipepelag iray pataga ed arap na barko. 31Balet inkuanen Pablo ed samay opisyal tan saray sondalo, "No ontaynan ira tay mariniro, ag kayo nilaban." 32Kanyan pinoltut na saramay sondalo iray lobir tan pinaolyan dan napelag tan onanur imay baloto. 33Nen mamapalbangon la, kinerew nen Pablo ed sikaran amin a mangan ira. Inkuanto, "Labinapat lan agew lay panaalagar yo, tan anggapo niy kinan yon balut. 34Kanyan kerewen kod sikayo a mangan ki la! Nakaukolan yoy mangan pian nilaban kayo. Anggapoy narisgod sikayo. Ag nabalang so anggan sakey a buek na siopaman ed sikayo!" 35Kapangibaga to ya, angalay tinapay, tan diad arap dan amin akisalamat ed Dios, pinipisag to may tinapay, tan ginapoan toy mangan. 36Binmiskeg so linawa ran amin, tan angan met ira. 37Duan lasus tan pitomplo tan anem kami ya amin ya akalogan. 38Nen napsel lay balang sakey, imbantak dad danum so trigo, pian nalemeway barko. 39Nen kabwasan, walay anengneng dan dalin, balet ag da nabirbir no anto man a pasen. Anengneng dan walay sabangan ed gilig na dayat, tan ninunot dan isarsar imay barko, no nayari. 40Kanyan pinoltut da ray pataga, tan intilak da rad dayat, insan inokbar da ray lobir na saray begsay. Intagey day layag ed arap na barko, pian itolak na dagem ed baybay. 41Balet nisarsar ed nipokdul a buer ed dalem na danum. Nipasobsob so arap na barko, kanyan ag makaalis. Aderal-deral so beneg na barko lapud ankakabaleg a daluyon. 42Saramay sondalo ninunot dan pateyen lawari ray priso, ta ompan wala rad sikaray makalangoy ed gilig et makabatik ira. 43Balet labay to may opisyal ya ilaban si Pablo, kanyan sinebelan to ra. Ingganggan tod saray marunong ya onlangoy ya onona ran ontabuy ed danum tan onla rad samay isla, 44insan ontombuk iray arum ya ompeket irad tabla o saray partiy barko ya alinglingkay. Onyay insabi min amin ed gilig na dayat, tan anggapoy inatey ed sikami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\