GAWGAWA 28

1Nen akatakdang kami lad gilig na dayat, naamtaan min tatawagey Malta iman ya isla. 2Saray tagad man maumaung ya ogali so impanengneng dad sikami. Onooran tan ambetel so panaon, kanyan amool ira na pandangdangan mi, tan ontan lay impangasikaso rad sikamin amin. 3Anipon si Pablo na kiew. Nen iiyan tod samay apoy, pinmaway so sakey ya oleg lapud apetangan, tan kinmetket ed lima to. 4Nen anengneng na saramay tagad man imay oleg ya akabitin ed lima to, inkuandad sakey tan sakey, "Talagan managpatey yan too. Nilaban a tuad dayat, balet ag inyabuloy na Kapalaran a mambilay." 5Balet impagpag tod apoy imay oleg tan anggapoy agawad sikato. 6Aalagaren dan onlarag so laman to o nabaktar ya ompatey si Pablo. Nen abaybagay la ran manaalagar et anggapo niy nanengneng dan nagawad sikato, nansalat iray kanunotan tan inkuanda, "Sakey a dios yan too!" 7Manngaray Publio so pangulod saman ya isla, tan asingger ed saman a pasen iray alog to. Mabolbolus so linawa ton anangkailid sikami diad loob na taloy agew. 8Nibambanan akarokul so ama nen Publio, ta mampepetang tan walay disintiriya to. Linmoob si Pablo ed kuarto to may mansasakit. Kasumpal ton nampikasi, intapew to ray lima to ed sikato, tan pinaabig to. 9Lapud sayan agawa, dinmadago ray arum a mansasakit ed saman ya isla, tan inmaabig ira. 10Amayamay so inririgalo rad sikami, et, nen onla kami la, inyakar dad barko ray nakaukolan mi. 11Kalabas na taloy bulan, linmogan kamid sakey a barkon nampalabas met dimay ambetel a panaon. Nanlapud Alejandria yan barko, tan "Siping a Lalaki" so ngaran to. 12Sinmabi kamid siudad na Siracusa tan tinmonda kamid may taloy agew. 13Intuloy min anggad Regio so pambiabiahi mi. Kaimbuas, sinmiplug so dagem a nanlapud abalaten tan diad kumadwan agew, sinmabi kamid baley na Puteoli. 14Wala rad may pigaran mananisia, tan inimbitaan da kamin manayam dimay sakey simba. Insan akasabi kamin siansia ed Roma. 15Abalitaan na saray agagid Roma so nipaakar ed sikami, kanyan linma ran mangabet ed sikami diad Tindaan nen Apio tan diad Taloran Tabirna. Nen anengneng ira nen Pablo, akisalamat ed Dios, tan binmiskeg so linawa to. 16Kasabi mid Roma, naabuloyay Pablo a manayam ed abung a bukbukor to, balet walay sakey a sondalon mambantay ed sikato. 17Kalabas na taloy agew, impatawag nen Pablo ray manonan Judio ed siudad. Nen wadman la ra inkuanto, "Agagi, anggaman ya anggapoy ginawak sumpad bansa tayo, o sumpad saray kaogaliyan na saray lalaki tayo, impriso da ak ed Jerusalem tan impalima da ak ed saray mibabaley na Roma. 18Kasumpal na impangimbistiga rad siak, ibolus da ak la komun, ta nalmoan dan anggapoy ginawak a pamateyan dad siak. 19Balet sinmumlang iray Judio, kanyan apasootan ak ya onapireng ed Impirador, anggaman ya anggapoy antokaman ya iyakusak ed saray kabaleyan tayo. 20Lapud saya, impatawag ta kayon pinengnengan tan pitongtongan; ta say katwaan akagolunggolung ak makasengeg ed samay kawalaay ilalo na Israel." 21Inkuandad sikato, "Anggapoy naawat min sulat a nanlapud Judea nipaakar a ed sika. Anggan saray agagi tayon nanlapud man a linma dia anggapo met so ibabalita ra o ibabaga ran makapoy nipaakar ed sika. 22Anggaman ontan, labay mi kan narengel, ta kabat min anggan iner a pasen, sumpad sayan sikta so sasalitaen na saray totoo." 23Wala siriy tinandaan dan agew ya ipawil da. Kasabi to man ya agew, amayamay iray dinmadagod panaayaman nen Pablo. Manlapud kabwasan ya anggad labi, impaliwawa tan pinaneknekan tod sikaray nipaakar ed Panariay Dios. Diad panamegley na Ganggan nen Moises tan saray insusulat da ray propita, ginawa toy anggaay nayarian to a panisiaen irad kinen Jesus. 24Wala ray anisia, tan wala met iray andi, ed paliwawa to. 25Kanyan nen ag ira makapankakasakey tinmaynan la ra, kasumpal ya inkuanen Pablo, "Tuay imbaga na Ispiritu Santo ed saray lalaki yo diad panamegley nen propita Isaias! 26Ta inkuanto, 'Lakad sarayan totoo tan ikuanmod sikara: Anggaman a dengel kayo lan dengel ag yo met lamlamang natalusan; anggaman a nengneng kayo lan nengneng, ag yo met lamlamang nanengneng. 27Ta inmawet iray olo da ra yan totoo, saray layag da nakar dan pinepetan, tan inkopit da ray mata ra. Lapud ag da labay a makanengneng, o makadngel o makatalus ira. Ta ompan lagi ompawil irad siak a mabolbolus, et paabigen ko ra—kuay Dios.'" 28Inkuanen Pablo ed kaonuran, "Nepeg yon amtaen a nipulong lad saray Hintil yan balita a nipaakar ed pangilabay Dios. Ondengel ira!" 30Duay taon a nanayam ed Roma si Pablo diad abung ya inabangan to tan inaawat ton amin iray linmad sikato. 31Makmakpel so linawa to tan ag asebelsebelan ed impanpupulong toy nipaakar ed Panariay Dios tan diad impanbabangat toy nipaakar ed Katawan a Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\