GAWGAWA 3

1Nen aminsan ya alas tris ed ngarem, say oras na panagpikasi, linma ra di Pedro tan Juan ed Timplo. 2Diad "Marakep a Puirta," walay sakey a lakin nianak a lopuy. Iyaakar dad man ya inagew-agew a mipayabol ed saray totoon onloloob ed Timplo. 3Nen anengneng to ra di Pedro tan Juan ya onloloob, mipapayabol ed sikara. 4Ninengneng dan maung, insan inkuanen Pedro, "Nengneng mo kami!" 5Ninengneng to ran tua, ta iilaloan ton itdan da. 6Inkuanen Pedro ed sikato, "Anggapon balut so kuartak, balet say walad siak, iter kod sika: diad ngaran nen Jesu-Cristo a taga Nazaret, manakar ka!" 7Inegnaan tod kawanan a lima may lopuy, insan to inibaan ya onalagey. Tampol a binmiskeg iray sali tan saray kalit-kalit to, 8kinmogtut, inmalagey, insan nanakar-akar. Kaiba to ran linmoob ed Timplo; manaakar a manloklokso tan malikeliket a mangidadayew ed Dios. 9Amin da ray wadman naimatunan dan manaakar tan mangidadayew ed Dios. 10Agaylay pankelaw dad agawa nen abirbir dan sikato may mipapayabol ya akayorung a gendat ed "Marakep a Puirta." 11Leleg ya akapeket ed kindi Pedro tan Juan imay laki nen wala rad natatawag a Portiko nen Solomon, mankelaw iray totoo tan binmatik iran sinmingger ed sikara. 12Kanengneng nen Pedro ed saray totoo inkuanto, "Kaparak iran Israelita, akin et pankelawan yo yan agawa? Akin et ontan lay kanenengneng yod sikami? Say abaloan yo lagi, apaakar mi yan too lapud dilin pakapanyari o kasantosan mi. 13Say Dios di Abraham, Isaac, tan Jacob, say Dios na saray lalaki tayo so angiter na sankatageyan a kagalangan ed Aripen ton si Jesus. Balet impalima yod saray manoley tan ag yo binirbir ed arap nen Pilato, anggaman a labay to la komun ya ibolus. 14Impolisay yo so Masanto tan Matonung tan say managpatey na too la laingen so kinerew yon nibolus. 15Kanyan pinatey yoy Manamalsay bilay, balet say Dios pinaoli tod bilay; sikami ray tasi ed sayan agawa. 16Say pakayariy ngaran nen Jesus so angiter na biskeg ed sayan laki. Agawa ya lapud pananisia ed ngaran to. Say pananisia ed kinen Jesus so amaabig ed sikato, onung na nanenengneng tan kabat yo. 17"Natan sirin, agagi, kabat kon sikayo tan saray manoley yo et ag yo amtay ginawa yod kinen Jesus. 18Balet diad sayan ginawa yo, sinumpal na Dios so abayag lan imbaga to, diad panamegley da ray propita, a manirap so Cristo to. 19Kanyan magbabawi kayo la tan pawil kayo lad Dios, pian naponas iray kasalanan yo, 20itdan to kayo ray panaon na maispiritun biskeg a manlapud Katawan, tan ibaki toy Jesus—say Cristo a pinili to lan para sikayo. 21Nakaukolan a manayam nid tawen ya anggad panaon a napasimbalo ray amin a bengatla, onung na imbagay Dios nen saman ni, diad panamegley da ray masanton propita to. 22Ta inkuanen Moises, 'Say Katawan a Dios mamiliy sakey ed saray kadalaan yo, tan gawaen ton propita a singa siak. Nepeg a dengelen yoy amin ya ibaga to. 23Amin ya ag ondengel ed sayan propita, nisian ed saray totoo na Dios tan naderal.' 24Saray propita, manlapud si Samuel tan amin a tinmombuk ed sikato, impasakbay da met ira yan agew. 25Para sikayo ray insipan na Dios diad panamegley da ray propita, tan mibibiang ki met ed sipanan a ginaway Dios tan saray lalaki yo. Onung na inkuay Dios ed kinen Abraham, 'Bindisionan koy amin a katoowad mundo diad panamegley na saray kabyangay boleg mo!' 26Kanyan piniliy Dios so Aripen to tan onaan kayo ya angibakian to, pian nabindisionan to kayo, diad panamegley na panulong tod sikayon mangibeneg ed maoges a panagbilay yo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\