GAWGAWA 4

1Mansasalita ni rad totoo di Pedro tan Juan nen sinmabi ray papari, say kapitan da ray managguardiay Timplo, tan saray Saduseo. 2Makapapasnuk irad saramay duaran apostol lapud pangibabangat tan pangipupulong dad saray totoo ya inmolid bilay si Jesus, et diad ontan, papaneknekan da met ya onolid bilay iray inaatey. 3Kanyan inerel da ra tan inkolung da ni rad prisowan ya anggad kabwasan, ta onlalabi la. 4Anggaman ontan, amayamay ed saray akadngel na impupulong da so anisia. Diad sarayan anisia, sakey a liman libo la ray lalaki. 5Diad ontombuk ya agew, nantitipon ed Jerusalem iray manoley a Judio, saray mamatakken na baley, tan saray iskriba. 6Kaiba ray Anas a Pangulon Pari, si Caifas, si Juan, si Alejandro, tan amin a kabyangay pamilya to may Pangulon Pari. 7Pinaalagey da ray apostol ed arap da tan tinepet da, "Panoy impanggawa yod saya? Diad anton pakayari o ngaran so impanggawa yo ya?" 8Napnoy Ispiritu Santo ya inmebat si Pedro, "Sikayon manoley tan mamatakken na baley, 9no say labay yon tepeten ed sikami natan et say nipaakar ed kamaungan ya agawad sayan lopuy tan no panoy inyabig to, 10nepeg yo ya amtaen tan amin a totood Israel, a manalalagey yan tood arap yo tan nagnap so inyabig to, lapud pakayari na ngaran nen Jesu-Criston taga Nazaret. Impasak yod krus, balet say Dios pinaoli tod bilay. 11Si Jesus so labay ya ibaga na Masanton Sulat nen inkuanto, 'Say baton impasen yon andikakanaan, sikayo ran karpintiro, nagmaliw lamlamang a sankakanaan a bato.' 12Diad sikato labat so pakalmoay kilalaban, ta anggapoy arum a ngaran ya inter na Dios ed saray katoowan diad intiron mundo a nepeg tayon kilabanan." 13Mankelaw iray kabyangay Sanidrin ed tepel na linawa di Pedro tan Juan. Lalon mankelaw ira nen naamtaan da ya ordinario labat iran totoo, tan anggapoy aral da. Naamtaan dad satan a kabkaiba ray Jesus nen saman. 14Balet anggapoy niebat da, ta sankanengneng da may toon inmabig a kaiba ran manalalagey di Pedro tan Juan. 15Kanyan pinapaway da ni ra, insan ira nansisingbatan. 16"Antoy gawaen tayod sarayan totoo?" tepet da. "Kabat na amin a totood Jerusalem a ginawa ra yan makapakelkelaw a milagro. Ag tayo ya napaandin agawa! 17Balet pian ag la ombuyak yan balita, sebelan ti ran mansalitad anggan siopa na nipaakar ed ngaran nen Jesus." 18Kanyan impatawag da ra lamet tan ingganggan dan ag la ran balut mansalita o mambangat na nipaakar ed kinen Jesus. 19Balet inmebat ira di Pedro tan Juan, "Sikayo lan diliy manintinsia no dinay maptek ed arap na Dios: say pangonur ed sikayo, o say pangonur ed Dios. 20Ta ag mi nayarian ya ag ibalitay anengneng tan nadngel mi." 21Lalon sinebelan iray kabyangay Sanidrin, insan da ra imbolus. Anggapoy naalmo ran makasengeg na panusa rad sikara, ta idadayew na amin a totoo so Dios, lapud sayan agawa. 22Masoluk lan apataploy taon to may lakin akagawaay milagro. 23Kablus di Pedro tan Juan, pinmawil iran tampol ed saray kakaiba ra tan imbalita ray imbaga na saray manonan papari tan saray mamatakken na baley. 24Kadngel dad saya, nankakasakey iran nampikasid Dios: "Katawan, sikay amalsay tawen, dalin, dayat, tan amin a logan da! 25Sikay nansalita diad panamegley nen laki min David ya aripen mo nen inkuanto, diad puyan na Ispiritu Santo, 'Akin et agaylay pasnuk da ray Hintil, tan nanggagawa na saray andikakanaan a komplut iray totoo? 26Saray ararid dalin et imparaan day sikaran et dili, tan nantitipon iray manoley a milaban ed Katawan tan say Misias to!' 27Ta nankasakey ed sayan siudad si Herodes, si Poncio Pilato, saray Hintil, tan saray amin a totood Israel a milaban ed masanton Aripen mon si Jesus, say pinilim a Cristo. 28Ginagawa ran amiy nakaukolan a nagawa, onung na inggetar mo la nen saman lapud pakayarim tan linawam. 29Tan natan, Katawan, sasebelan da kami. Tulongan mo kami pa ran aripen mo, pian nipulong min anggapoy takot so salitam. 30Iyonat moy limam a mamaabig, tan iyabuloy mon nagawa ray milagro tan pakelaw ed ngaran nen Jesus a masanton Aripen mo." 31Kasumpal dan nampikasi, ayegyeg may nantitiponan da. Napno ran amin na Ispiritu Santo, tan anggapoy takot dan balut a nampupulong na salitay Dios. 32Nankakasakey so kanunotan tan liknaan da ray amin a mananisia, tan anggapoy mangipapasen a kien ton bukor so kayaryan to, no ag ingen kien dan amin. 33Intuloy na saray apostol so manggawa na saray milagro a pamaneknek da ed inkiolid bilay nen Jesus a Katawan. Inter na Dios ed sikaran amin so bindision ton ag nasabsabaan. 34Anggapod sikaray kinmulang ed pankaukolan, ta saray dalin o abung inlalako na saray akankien 35tan iniiter dad saray apostol so nanlalakoan da, tan nibunog so kuarta onung ed pankaukolay balang sakey ed sikara. 36Onyay ginawa nen Jose, sakey a Levitan taga Chipre, tan nginaranan na saray apostol na Bernabe (a say labay ton ibaga, "Managpabiskeg na Linawa"). 37Inlako toy dalin to tan inter tod saray apostol so nanlakoan to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\