GAWGAWA 7

1Tinepet na Pangulon Pari ed kinen Esteban, "Tua ra ya?" 2Inmebat si Esteban, "Atateng tan agagi, dengel kayod ibagak. Nampanengneng so mapagalang tan makapanyarin Dios ed ama tayon si Abraham nen wala nid Mesopotamia, kasakbayan a manayam ed Haran. 3Inkuay Dios, 'Taynan moy bansam tan saray kakanayon mo, tan lakad pasen ya ipanengneng kod sika!' 4Kanyan tinaynan nen Abraham so dalin da ray Caldeo, insan linman nanayam ed Haran. Kapatey na ama to, say Dios pinaonla tod sayan pasen a panaayaman yo natan. 5Ag initday Dios na anggan sankarangan a dalin dia, balet insipan ton magmaliw lamlamang a kayaryan to tan saray kabyangay boleg to. Nen insipan ya na Dios, anggapo niy anak nen Abraham. 6Onyay inkuan na Dios, 'Saray kabyangay boleg mo et manayam irad sananey a bansa. Naaripen irad man tan napairad ira ed loob na apat a lasus a taon. 7Balet dusaen ko ray totoon mangaripen ed sikara; ontaynan irad saman a bansa, tan mangigalang irad siak diad sayan pasen.' 8Insan ingganggay Dios ed kinen Abraham so panagsegat, a tanday impisipanan to. Kanyan sinegat nen Abraham si Isaac nen kumawaloy agew nanlapud inkianak to. Sinegat nen Isaac si Jacob, tan onya met so ginawa nen Jacob ed saray labinduan patriarka. 9"Saray anak nen Jacob angimonan day Jose, kanyan inlako ra a paaripen ed Egipto. Balet walad sikatoy Dios, 10tan tinulongan tod saray irap a pinapalabas to. Binindisionay Dios tan initdan toy kakabatan tan makaroyroyon ogali nen inmarap ed ari na Egipto. Say Ari impagmaliw ton gobirnador si Jose diad intiron Egipto tan diad abung to. 11Dinmalan gawat ed intiron Egipto tan Canaan, tan agaylay impanirap da ray totoo. Saray lalaki tayo anggapoy naalmo ran nakan. 12Et nen abalitaan nen Jacob a walay trigo ed Egipto, imbaki to ray anak to ya atateng tayo. Sikato yay onaan ya inyakar dad man. 13Nen kumadwan inyakar da, nampabirbir si Jose ed saray agagi to. Naamtaan met na arid Egipto so kipapasey pamilya nen Jose. 14Impatawag nen Jose si ama ton Jacob tan saray kakanayon to; pitomplo tan lima ran amin. 15Linma sirin si Jacob ed Egipto, tan diman la inatey; ontan met a diman inaatey iray atateng tayo. 16Saray bangkay da inyakar da rad Sikem tan insorub da rad lobuk a sinaliw nen Abraham ed saray anak nen Hamor. 17"Nen asingger lay panaon na panumpal na Dios ed samay sipan tod kinen Abraham, dakerakel la ray Israelita ed Egipto. 18Sananey lay ari ed saman a panaon, tan ag to kabat si Jose. 19Siniliban ton niluko ray kadalaan tayo. Diad inkaruksa tod sikara, ingganggan ton ibantak da ray anak dan kapangyanak, pian ompatey ira. 20Diad sayan panaon, nianak si Moises, sakey ya ogaw a maababig so nengneng to. Kinomisan dan taloy bulan ed abung na ama to. 21Nen nigaton ed paway na abung, tinagibiy biin anak na ari, tan pinabaleg ton singa anak ton dili. 22Imbangat day Moises ed amin a kakabatan da ray Egipsio, tan nagmaliw a matalonggaring ed salita tan gawa. 23"Nen apataploy taon la nen Moises, anunotan toy ombisitad saray kapara ton Israelita. 24Anengneng toy sakey ed sikaran lalamesey sakey ya Egipsio, kanyan tinulongan to. Lapud labay toy ombawi, pinatey to may Egipsio. 25(Abaloan ton natalusay kapara to ran Israelita ya ilaban iray Dios diad panamegley to, balet ag da atalusan.) 26Nen ontombuk ya agew, anengneng toy duaran Israelita a manlalaban, tan pankakaaroen to ra. 'Kakaaro,' inkuanto, 'akin et manlalaban kayo anta sanagi kayo?' 27Balet intolak na mamapairap ed samay sakey tan inkuanto, 'Siopay angipasen ed sikan manoley tan huis mi? 28Angangko, labay mo ak a pateyen, a singa impamatey mo karoman ed samay Egipsio!' 29Nen nadngel ya nen Moises, tinaynan toy Egipto tan nanayam ed dalin na Madian. Akailalak diman na duara. 30"Kalabas na apataploy taon, pinmayawar ed kinen Moises so sakey ya anghil diad apoy na mandarlang ya abeban kiew. Agawa yad kalawakan diad asingger ed Palandey na Sinai. 31Mankelaw si Moises ed sayan anengneng to, et nen asinggeran ton nengnengen a maung, nadngel toy bosis na Katawan: 32'Siak so Dios na saray lalakim, Dios di Abraham, Isaac tan Jacob.' Manggiwgiw ed takot si Moises, tan ag to natepelay onnengneng. 33Inkuay Katawan, 'Ekal mo ray sandalyam, ta masanton pasen yay kawalaan mo. 34Anengneng koy paniirap da ray totook ed Egipto. Nadngel koy pannangis da, kanyan linmeksab ak a mangilaban ed sikara. Gala, ta ibaki ta kad Egipto!' 35"Impolisay na saray Israelita si Moises nen inkuanda, 'Siopay angipasen ed sikan manoley tan huis mi?' Balet saya met lamlamang a Moises so imbaki na Dios a manoley tan manondon, diad tulong na anghil a pinmayawar ed sikato diad abeban kiew. 36Sikatoy angipangulod impaway na saray Israelita ed Egipto, tan amayamay so ginagawa ton milagro tan pakelaw diad Egipto, diad Dayat ya Ambalanga, tan diad kalawakan ed loob na apataploy taon. 37Sikato ni ya may Moises a nankuan ed saray Israelita, 'Mamiliy Dios na sakey ed sikayo tan gawaen ton propita a singa siak.' 38Diad kalawakan sikatoman imay kaiba ed olup da ray Israelita. Sikatoy wadman a kaiba da ray lalaki tayo tan samay anghil ya akitongtong ed sikato, diad Palandey na Sinai. Sikatoy angawat ed Dios na saray salitan manangiter na bilay ya iter to rad sikatayo. 39"Balet ag inonur na saray lalaki tayo, impolisay da, tan labay da lay ompawil ed Egipto. 40Kanyan inkuandad kinen Aaron, 'Manggawa ka ray diriyos a mangiwanwan ed sikami, ta ag mi amtay agawad saman a Moises ya angipaway ed sikamid Egipto.' 41Nanggawa ran tuay dios a singa kilaw na baka. Angisaklang iray bagat tan pinistaan da man a gaway lima ran dili. 42Lapud sayan ginawa ra, imbeneg iray Dios tan pinaolyan to ran mangigalang ed saray bitewen ed tawen, onung na nisulat ed libro da ray propita: 'Totood Israel, aliwan siak so angisaklangan yod saray pinapatey tan imbabagat yon ayayep legan yon walad kalawakan ed loob na apataploy taon. 43Say tulda nen dios a Moloc so sankaawit yo, tan say bitewen nen Refan a dios yo: ginawa yo ra yan diriyos yo a pangigalangan yo. Kanyan ibantak ta kayod labas na Babilonia.' 44"Walad saray lalaki tayo so Tulda na Sipanan diad kalawakan. Ginawa ra yan tulda, onung na imbagay Dios ed kinen Moises tan onung ed pangaligan a nipanengneng ed sikato. 45Tinawir ya na saray anak da, tan inawit da nen kaiba ray Josue ya angipanguloy pangayaryan dad saray pasen ya impasamsam na Dios ed sikara. Ag diman naalis, anggad panaon nen David. 46Nanggayagay Dios ed kinen David tan kinerew ton abuloyay Dios a manggaway ayaman a para Dios nen Jacob. 47Balet si Solomon lay akapangipaalagey. 48"Anggaman ontan, say Sankatageyan a Dios ag manayam ed saray abung ya impaalagey na too. Onung na inkuay propita, 49'Say tawen so tronok, kuay Katawan, tan say dalin so toonan na saray salik. Anton klasiy abung so ipaalagey yon para siak? Iner a pasen so panayaman ko? 50Ag ta siak so nanggawad sarayan amin?' 51"Agaylay awet na olo yo! Agaylay ag pangoman na puso yo! Agaylay ag yo idengel ed salitay Dios! Kaparpara yo ray lalaki yo: susumlangen yo met a naynay so Ispiritu Santo! 52Siopan propita so ag pinapairap na saray lalaki yo? Pinapatey da ray imbabakiy Dios a mangipasakbay ed iyakar diay matonung ya Aripen to, a sikato balet so inyawat tan pinatey yo. 53Sikayoy angawat na ganggay Dios diad lima da ray anghil, balet ag yo met lamlamang sinumpal!" 54Nen nadngel na saray kabyangay Sanidrin ira yan balikas nen Esteban manngilet irad petang na olo rad sikato. 55Balet si Esteban, a napnoy Ispiritu Santo, tinmangay ed tawen tan anengneng toy maliwliwawan silew na Dios, tan si Jesus a manalalagey ed nikawanay Dios. 56Inkuanen Esteban, "Nengneng yo! Sankanengneng koy tawen a linmokas, tan say Anak na Too a manalalagey ed nikawanay Dios!" 57Pinepepetan da ray layag da tan naniingal ira, insan ira nambabansag a dinmogpa ed sikato. 58Inggayugoy dad paway na siudad, insan da tinutupak. Saray tasi nilalakseb da ray kolibemben a kawes da, tan intitilak dad sakey a lakin tobun-balo a manngaray Saulo. 59Leleg dan tutupaken si Esteban, tinmawag ed Katawan tan inkuanto, "Jesus a Katawan, awat moy Ispirituk." 60Tinmalimukor tan ineyag toy makmaksil, "Katawan, ag mo pa la ipapakasalanan ed sikara yan ginawa ra!" Kapangibaga tod saya, inatey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\