GAWGAWA 8

1Inabubonan nen Saulo so impamatey dad kinen Esteban. Diad saman ya agew, ginmapoy impamairap dan maung ed iglisiad Jerusalem. Amin a mananisia, likud ed saray apostol, nikaykayat irad saray luyag na Judea tan Samaria. 2Wala ray pigaran totoon matoor ya angipompon ed bangkay nen Esteban, tan ontan lay impannangis da. 3Si Saulo, balet, ginawa toy anggaay nayaryan to a maneral ed iglisia. Linmoloob ed kaabungan tan ingagayugoy to ray mananisia, bii o laki man, tan impripriso to ra. 4Saramay nikaykayat a mananisia impupulong day salita ed inerman a nila ra. 5Linmay Felipe ed siudad na Samaria tan impupulong tod may Cristo. 6Nen abalitaan na totoo tan naimatunan da ray ginagawa ton milagro, dinengel dan maung so ibabaga to. 7Ta amayamay iray maoges ya ispiritun pinmapaway ed saray inaaponan dan totoo, tan naniingal iran pinmapaway. Amayamay met iray inmaabig a lopuy tan piley. 8Kanyan awalaay baleg a liket imam a siudad. 9Walay toon manngaray Simon, ya apakelaw to lan abayag iray Samaritano diad panagsalamangka to. Imbagbaga ton sikato et makapanyari, 10tan panisiaan na amin a klasiy too, manlapud saray sankaabebaan ya anggad saray sankatageyan so kipapasen da. Inkuanda, "Sayan laki so tatawagen a Baleg a Pakayari, say dilin pakayari na Dios." 11Abayag lan panaon ya apakelaw to ra diad panagsalamangka to, kanyan agaylay panderengel dad sikato. 12Balet nen impupulong nen Felipe so Maung a Balitan nipaakar ed Panariay Dios tan say ngaran nen Jesu-Cristo, anisia ra tan nampapabinyag ira, bii man o laki. 13Anisia met a pati si Simon tan kasumpal ton nampabinyag, akilkila ed kinen Felipe. Mankelaw nen naimatunan to ray pakelaw tan milagron nagagawa. 14Nen saray apostol a walad Jerusalem et nadngelan da ya inawat na saray taga Samaria so salitay Dios, imbaki rad man si Pedro tan si Juan. 15Kasabi ra, impikasi da ray mananisia pian naawat day Ispiritu Santo, 16ta ag ni linmeksab ed anggan sakey ed sikara. Abinyagan ira labat ed ngaran nen Jesus a Katawan. 17Intatapew di Pedro tan Juan iray lima ra ed sikara, tan inaawat na sarayan totoo so Ispiritu Santo. 18Anengneng nen Simon a saray angitatapewan da ray apostol na lima ra et naawat day Ispiritu, kanyan iitdan to ray kuarta di Pedro tan Juan, 19tan inkuanto, "Iter yo pa met ed siak yan pakayari, pian siopamay pangitapewan ko ray limak et makaawat na Ispiritu Santo." 20Balet inmebat si Pedro, "Naderal ka komun tan say kuartam, ta abaloan mon nasaliw na kuarta so panangaroy Dios! 21Anggapoy betang odino kanepegan mod sayan kimey, ta marotak ed arap na Dios so pusom. 22Magbabawi ka sirin tan ibeneg mo yan maoges a pilalek mo, tan mampikasi kad Katawan a pirdonaen to ka. 23Ta nanenengneng kon agaylay pakakaibeg mo, tan aripen kay kasalanan." 24Inkuanen Simon ed kindi Pedro tan Juan, "Ipikasi yo ak pa sirin ed Katawan, pian anggapod saray imbaga yo so nagawad siak." 25Kasumpal di Pedro tan Juan a nantatasi tan nampupulong na salitay Katawan ed siudad na Samaria, pinmawil irad Jerusalem. Diad dalan, intuloy dan impupulong ed amayamay a bario na Samaria so Maung a Balita. 26Ingganggan na sakey ya anghil na Katawan ed kinen Felipe, "Mamparaan ka ya onla ed abalaten, diad dalan a manlapud Jerusalem a mamaarap ed Gaza." (Ag la ya natan nikakana a dalan.) 27Linma sirin ed saman a dalan si Felipe. Wala met so sakey ya yunuko a taga Sudan ya ondaralan diman. Sikatoy opisyal a managasikasod amin a kayamanan na Riyna na Sudan. Linmad Jerusalem ya angigalang ed Dios, 28tan ompapawil lad sayan bekta. Manloglogan ed karwahi to, tan babasaen toy libro nen propita Isaias. 29"Laka, ta abet mo man a karwahi," inkuan na Ispiritu Santo ed kinen Felipe. 30Binmatik si Felipe, et nen naamparan to la, arengel ton babasaen na samay akalogan so libro nen propita Isaias. Tinepet to, "Natatalusan mo tay babasaen mo?" 31Inmebat imay yunuko, "Panoy pakatalus ko no anggapoy mangipatalus ed siak?" Inimbitaan ton onlogan si Felipe. Linmogan si Felipe tan inmirung ed abay to. 32Sayan parti na Masanton Sulat so babasaen to: "Sikatoy singa karniron iyaakar ed panagpateyan; singa kordiron anggapoy esel ton kakatliay bago; ag ton balut nambalikas na anggan sakey a salita. 33Nilemlemew da tan ag da initday katonungan. Anggapoy makapangibaga na nipaakar ed saray kabyangay boleg to, ta inerep day bilay tod sayan mundo." 34"Ibagam pad siak," tepet to may yunuko, "nipaakar ed siopa so labay ya ibaga na propita? Nipaakar ed sikaton dili o nipaakar ed sananey a too?" 35Ginapuan nen Felipe so nansalita; manlapud sayan partiy Masanton Sulat, impaliwawa toy Maung a Balitan nipaakar ed kinen Jesus. 36Diad pambabatik da, asabi ray pasen a kawalaay danum. "Nengneng mo, walay danum!" inkuanto may yunuko. "Anto niy makasbel ed pampabinyag ko?" 38Pinatonda to may yunuko so karwahi. Linma ran duad danum, tan bininyagan nen Felipe. 39Kasakbit da, imbatik na Ispirituy Katawan si Felipe. Ag la anengneng na samay yunuko, tan maliket a linma la. 40Si Felipe, balet, naimano ton wala lad Azoto. Manlapud man impupulong toy Maung a Balita ed amin a baley a dinadalan to, anggad sinmabi ed Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\