GAWGAWA 9

1Si Saulo, balet, itutuloy toy getma ton manaktakot tan mamatey ed saray disipulo na Katawan. Linmad Pangulon Pari, 2tan kinmerew na saray sulat a para saray sinagogad Damasco, pian no makalmod man na saray mananombuk ed Dalan et naerel to ra—bibii man o lalaki—tan niakar to rad Jerusalem. 3Linma lan mamaarap ed Damasco si Saulo. Nen asingger lad siudad, biglan walay silew a nanlapud tawen tan kinmidyam ed kaliber-liber to. 4Apaktak tan nipasobsob ed dalin, insan nadngel toy bosis a nankuan ed sikato, "Saulo, Saulo, akin et papairapen mo ak?" 5"Siopa ka, Katawan?" tepet to. Inmebat imay bosis, "Siak si Jesus a papairapen mo. 6Alagey ka tan loob kad siudad, ta diman nibagay nepeg mon gawaen." 7Tinmonda ray kakaiba nen Saulo tan ag ira akaskasel. Nadngel da met imay bosis, balet anggapoy toon anengneng da. 8Inmalagey si Saulo. Nen inmorikat to ray mata to ag makanengneng, kanyan intabin da ya anggad Damasco. 9Taloy agew ya ag makanengneng tan leleg na sarayan agew, ag angan odino inminom. 10Diad Damasco, walay sakey a disipulon manngaray Ananias. Pinmayawar ed sikatoy Katawan tan inkuanto, "Ananias!" "Wadya ak, Katawan," ebat to. 11Intuloy na Katawan ya inkuan, "Lakad kinen Judas a say abung to et walad kalyin tatawagey Maptek, tan tepet mo so sakey a lakin taga Tarso a manngaray Saulo. Mampipikasi ed sayan oras. 12Diad sakey a payawar, anengneng to kan linmoob ed kawalaan to, tan intapew mo ray limam ed sikato pian makanengneng lamet." 13Inmebat si Ananias, "Katawan, amayamay lay akadngelan ko na nipaakar ed sayan too. Agaylay oges konoy ginawa tod saray totoom ed Jerusalem. 14Walay awit ton pakayarin nanlapud saray manonan papari, tan linma diad Damasco a mangerel ed amin ya ontatawag ed ngaran mo." 15Balet inkuan na Katawan ed sikato, "Laka la, ta sikatoy pinilik a manlingkur ed siak. Sikatoy mangipaamtay ngaran ko ed saray Hintil, saray arari, tan saray totood Israel. 16Ipanengneng kod sikatoy amin a nepeg ton nasagmak a kairapan lapud siak." 17Linma sirin si Ananias, linmoob ed abung, tan intapew to ray lima tod kinen Saulo. "Agin Saulo," inkuanto, "imbaki ak dia na Katawan, say dilin Jesus a nampanengneng ed sikad dalan nen oonla ka dia. Imbaki to ak dia, pian makanengneng ka lamet tan napano kay Ispiritu Santo." 18Kabebekta walay apagpag a singa ra siksik a nanlapud saray mata to, tan akanengneng lamet. Inmalagey tan nampabinyag. 19Kasumpal ton angan, pinmawil so gendat a biskeg to. Pigay agew ya akilkilay Saulo ed saray disipulo dimad Damasco. 20Linmoob ed saray sinagoga tan nampupulong a tampol na nipaakar ed kinen Jesus. "Sikatoy Anak na Dios," inkuanto. 21Mankelaw ya amin iray akarengel ed sikato tan inkuanda, "Aliwa tan sikato ya may mamapairap dimad Jerusalem ed saray ontatawag ed sayan ngaran? Ag ta linma dian mangerel ed sikara, insan to ra iyakar ed saray manonan papari?" 22Balet lalon magmamaliw a makapanyari so pampupulong nen Saulo. Diad abig na panamaneknek to a si Jesus et sikatoy Cristo, ag makaebat iray Judion manaayam ed Damasco. 23Kalabas na amayamay ya agew, nampapaknaan na saray Judio a pateyen day Saulo, 24balet akabatan to man a getma ra. Labi-agew dan binantayan so puirtay siudad, pian napatey da. 25Balet aminsan a labi, saray disipulo to inlogan dad sakey a tiklis si Saulo, insan diad sakey a bongaw inleksab dad biek na padir. 26Linmad Jerusalem si Saulo. Labay toy miolup ed saray disipulod man, balet ag da panisiaan a sakey lan disipulo, tan antakot ira inged sikato. 27Kanyan inibaan nen Bernabe ya inyakar ed saray apostol. Insalaysay tod sikara so impakanengneng nen Saulo ed Katawan tan say impitongtong na Katawan ed sikato nen walad dalan. Insalaysay to met so sebeg nen Saulo a nampupulong ed Damasco diad ngaran nen Jesus. 28Nagmaliw sirin a kaibiba ray Saulo ed Jerusalem, tan agaylay sebeg ton nampupulong diad ngaray Katawan. 29Akitongtong met ed saray Judion mansasalitay Grigo tan akisangsangan ed sikara, balet labay dan pateyen. 30Nen naamtaan ya na saray agagi, inyakar dad Cesarea, insan da pinapawil ed Tarso. 31Kanyan awalaay kareenan so iglisia ed intiron Judea, Galilea tan Samaria; binmiskeg tan binmaleg lapud tulong na Ispiritu Santo, tan nambilay a sigagalang ed Katawan. 32Linmay Pedro ed nandoroman pasen. Aminsan, linman binmisitad saray totooy Dios a walad Lida. 33Akarumog dimay sakey a lakin paralitiko ya ag la ombabangon a waloy taon. Eneas so ngaran to. 34"Eneas," inkuanen Pedro, "paabigen ka nen Jesu-Cristo. Bangon ka tan sinup moy dokulan mo." Binmangon a tampol si Eneas. 35Anengneng na amin a manaayam ed Lida tan Saron si Eneas kanyan anisia rad Katawan. 36Diad Jope wala met so sakey a biin mananisia a manngaray Tabita. (Diad salitay Grigo say ngaran to Dorcas, ya "sakey ya ulsa" so labay ton ibaga.) Anggapo lay arum a gagawaen to no ag say panggawa toy kamaungan tan panulong tod saray mairap-bilay. 37Diad saraman ya agew nansakit tan inatey. Kasumpal dan nilinisay bangkay to, inyan dad kuarto ed tagey. 38Asingger so Jope ed Lida, kanyan nen nadngelan na saray disipulod Jope a walad Lida si Pedro, angibaki ray duaran totoo tan papaibaga ra, "Mila ka karin tampol ed sikami." 39Akilan tuay Pedro ed sikara. Kasabi to, inyakar dad samay kuarto ed tagey. Saray balon bibiin mannangnangis, minokut day Pedro, tan impapanengneng dad sikato ray kolibemben tan, kawekawes a ginagawa nen Dorcas nen mabilay ni. 40Pinapaway nen Pedro ran amin, insan nantalimukor a nampikasi. Inarap to may bangkay, insan inkuanto, "Tabita, bangon ka!" Minmorikat, et nen anengneng toy Pedro, inmirung. 41Binembenan nen Pedro ray lima to tan inibaan ton inmalagey. Tinawag to natan ira may mananisia tan saray bibiin balo, tan inyarap tod sikaray Dorcas a mabilay la. 42Kinmayat yan agawa ed intiron Jope, kanyan amayamay so anisiad Katawan. 43Nambayag dimay Pedro ed Jope, tan akipundod kinen Simon a managkurti na katat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\