COLOSAS 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pablo ya apostol nen Cristo Jesus onung ed linaway Dios, tan nanlapu met ed agi tayon si Timoteo— 2Diad saray totooy Dios a taga ra Colosas, saray matoor ya agagi ed Cristo: Itdan kayo komun na Dios ya Ama tayo na bindision tan kareenan. 3Lawas kamin misasalamat ed Dios ya Ama na Katawan tayon Jesu-Cristo, kapag ipipikasi mi kayo. 4Ta abalitaan miy nipaakar ed pananisia yod Cristo Jesus, tan say panangaro yod amin a totooy Dios. 5Nen sinmabin inmonad sikayoy katwaan na Maung a Balita, nadngel yoy ilalon iter to. Kanyan say pananisia tan panangaro yo niletneg ed ilalo yon nagamuran iray bengatlan niparaan para sikayo diad tawen. 6Say Maung a Balita et onkakayat tan mangiiter na bindision ed sankamundoan, a singa agawad sikayo nen inmonan nadngel tan atalusan yoy katwaan na panangaroy Dios. 7Nadngel yo yad kinen Epafras, say pinabli min kumikimey nen Cristo tan matoor a kakimeyan a mangilalaman ed sikami. 8Sikatoy angibalitad sikami na nipaakar ed panangaron inter na Ispiritu ed sikayo. 9Kanyan nanlapud samay impakadngel miy nipaakar ed sikayo, lawas mi kayon ipipikasi. Kekerewen mid Dios a panoen to kayo komuy pakaamta na linawa to, a tinekepay maispiritun kakabatan tan pakatalus. 10Diad ontan, makapambilay kayon onung ed linawa na Katawan, tan magmaliw kayon makapalikliket ed sikato. Makapambunga ki met ed satan na amin a klasiy maung iran gawa, tan ombaleg so pakapikabat yod Dios. 11Napabiskeg kayo komun ya amin diad tulong na mapagalang a pakayariy Dios, pian maliket yon nitepel iray amin a bengatla. 12Tan misalamat kid Ama a nanggawad sikatayon manepeg a minabang ed niparaan a tawiren da ray totoo to diad panarian na liwawa. 13Inlaban to itayon nanlapud kabilongetan tan inyalis to itayod panarian na inararo ton Anak. 14Arondon itayo la tan apirdona la ray kasalanan tayo diad panamegley na Anak. 15Si Cristo et indengan na Dios ya ag nanengneng. Sikatoy pangulowan ya Anak, manona nen say amin a pinalsa. 16Ta diad panamegley to, apalsa ray amin a walad tawen tan dalin, nanengneng man o andi, pati saray maispiritun pakayari, kakatawan, manoley, tan saray walay betang. Apalsa ray amin a bengatla diad panamegley to tan para sikato. 17Sikatoy wala la kasakbayan ya apalsay amin a bengatla tan diad panamegley to, maokoksuy ya amin iray bengatla. 18Si Cristo so olo na iglisia a laman to. Sikatoy nanlapwan na amiamin tan pangulowan ya Anak ya inmona-onan inmolid bilay, pian sikato so magmaliw a manona ed amin a ganagana. 19Ta nilabay na Dios a manayam so intiron inka-Dios ed Anak. 20Nilabay met na Dios ya ompawil so sankamundoan ed sikato diad panamegley na Anak. Diad panamegley na impatey ed krus na Anak na Dios, nanggaway kareenan tan pinapawil tod sikaton dili so amin a bengatlan walad tawen tan walad tapew na dalin. 21Nen saman, arawi kayod Dios tan nilabanan yo lapud saray maoges a ginagawa tan ninununot yo. 22Balet natan diad panamegley na impatey na laman nen Cristo, ginawa kayoy Dios a kakaaro to, pian niyakar to kayon masanto, anggapoy pakabalawan, tan malinis, diad arap to. 23Balet nakaukolan a mansiansia kayon malet tan mabiskeg ed pananisia. Ag yo aabuloyan a naekal so ilalon agamuran yo nen nadngel yoy Maung a Balita. Lapud sayan Maung a Balitan nipupulong ed amin a katoowan, siak, a si Pablo, et nagmaliw ak a managlingkur. 24Makaliliket ak natan ed paniirap ko para sikayo, tan nitutuloy koy kairapan a nepeg nin liknaen nen Cristo para laman to, salanti say iglisia. 25Say Dios ginawa to ak a managlingkur ed iglisia, pian natulongan ta kayo diad panggawak na kimey ya inter na Dios ed siak. Sayan kimey et say nasput a pangipulong na salitay Dios, 26salanti say katwaan a niamut nen inmona ran panaon tan diad amin a katoowan, balet nipaamta la natan ed saray totooy Dios. 27Nilabay na Dios ya ipaamtad saray totoo to yan mayaman tan makapakelaw a niamut a katwaan para amin a katoowan. Say niamut a katwaan saya: walad sikayoy Cristo a kawalaay ilalo yon makapinabang ed kagalangay Dios. 28Kanyan ipupulong miy Cristo ed amin a katoowan. Diad anggaay walan kakabatan mi, sisimbawaen tan babangatan miy amin a katoowan, pian say balang sakey niarap mi ya anggapoy pakabalawan ed sikato diad arap na Dios, lapud pikakasakey ed Cristo. 29Pian nagawa ya, mankikimey tan mansasagput ak a maung, onung na pankikimey ed siak na mabiskeg a pakayari nen Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\