COLOSAS 2

1Labay kon naamtaan yo so ontan lan seet kon nansagput para sikayo, para saray taga Laodicea, tan para saray amin ya ag da ak ni apilupaan. 2Gagawaen ko ya, pian ombiskeg so linawa ra, mankasakey iran nabalur na aro, tan nawalaan iray intiron kayamanan na ilalo ya iter na tuan pakatalus. Diad ontan, nakabatan day niamut a katwaan na Dios, salanti si Cristo a dili. 3Sikato so akaiyamutay amin a kayamanay kakabatan tan pakatalus. 4Ibabagak ya, pian ag kayo nibalang na anggan siopa, diad panamegley na makaayat a pananalita. 5Anggaman ya anggapod tay laman ko, wadtay ispirituk. Makaliliket ak diad impakaamtak ed maoksuy a kabibilay yo tan mabiskeg a pananisia yod Cristo. 6Bangta inawat yo lan Katawan si Cristo Jesus, mambilay kin sikakasakey ed sikato. 7Mansiansia kin malet ed sikato tan iletneg yod sikatoy bilay yo. Mampabiskeg kid pananisia yo onung na nibangat ed sikayo, tan misalamat kayo lawas ed Dios. 8Manasikaso kayo sirin, pian ag ki nasamsam na anggan siopa diad panamegley na andi-kakanaan tan makabalang a kakabatay too a manlalapud nipatawir iran bangabangat tan manlalapud saray manangiwanwan na sayan mundo, aliwan manlalapud Cristo. 9Ta say intiron inkagnap na inka-Dios et manaayam ed Cristo diad inkatoo to, 10tan diad pikakasakey yod sikato, naitdan kayoy nagnap a bilay. Walad silong to ray amin a pakayari tan pakaoley. 11Lapud pikakasakey yod Cristo atandaan kayoy segat aliwan lapud impakagerger ed laman yo, no ag lapud nakal kayo lad maoges a pakayariy laman. Sayan segat nanlapud Cristo. 12Ta nen abinyagan kayo, nipompon kayon kaiba nen Cristo tan inmoli kayod bilay a kaiba to, lapud pananisia yod pakayariy Dios, ya amaolid bilay ed Cristo. 13Sikayo ran inatey lapud saray kasalanan yo, tan lapud Hintil kayo ya anggapod silong na Ganggan, say Dios so amilay ed sikayo a kaolup yoy Cristo; pinirdona to la ran amiy kasalanan tayo. 14Binoral to la so sumlang ed sikatayon listaay utang tayo, tan pati saray kaiba ton totontonen. Inekal to ya, diad impangipasak tod krus. 15Diad panamegley na impatey nen Cristo ed krus, dineral toy pakayari da ray maispiritun manoley tan saray walay betang. Singa ra ya adakep tan imparadad karaklan a pangipanengneng na impanalo to. 16Kanyan ag kayo papaoleyan ed siopaman a mangibaga no antoy nepeg yon kanen, inomen, pistaan ya agew o bulan, o ngilinan ya Agew na Panagpainawa. 17Amin ira ya et anino labat na bengatla ran onsabi; balet si Cristo so petepeteg ya akananino ed saraya. 18Ag kayo paibabalang ed siopaman a mangipapasen ed sikaton dili a matalonggaring, lapud inkapuyanan to kono tan ipapasoot toy tila-tilan panagpaabeba tan say pangigalang ed saray anghil, balet diad tuay tua, mampapasirayew labat, ta kanunotay too labat so kanunotan to. 19Ag to mikakasakey ed Cristo ya olo tan kawalaay pakayari ed intiron laman, a natatagano tan naooksuy na saray langolangowan tan olaolat. Sikatoy mamapabaleg ed laman, onung ed linaway Dios. 20Inatey ki lan kaolup nen Cristo tan nakal kayo lad pakaoley na saray manangiwanwan na sayan mundo. Akin sirin et minumundoy panagbilay yo? Akin et onoonur kayo nid saray ganggan a singa, 21"Ag mo ya bebembenan," "Ag mo man tatawayan," "Ag mo man didiwiten"? 22Amin ira ya, magmaliw ya anggapoy kana, no inkana la ra; ganggan tan bangabangat ira labat na totoo. 23No onona, singa maumaung tan mangiter na kaabigan so pangigagalang dad saray anghil, say tila-tilan panagpaabeba ra, tan panamairap dad laman da. Balet say katwaan to, ag ira makapatondad alablabas tan maoges a pilalek na laman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\