COLOSAS 3

1Pinaoli kayod bilay a kaiba yoy Cristo, kanyan panogagepan yo ray bengatlan walad tawen a kawalaan nen Cristo, ya akayorung ed nikawanay Dios. 2Nunnunot yo ray mangatatawen, aliwan saray mangaraldalin a bengatla. 3Ta inatey kayo la, tan diad Dios akaamut so bilay yo a kaiba nen Cristo. 4Si Cristo so tuan bilay yo, tan no sikatoy ompanengneng, ompanengneng kayo met a kaiba to tan minabang kayod kagalangan to! 5Kanyan ibantak yo la ray mangaraldalin a pilalek yo, a singa saraya: inmoralidad, kabandayan, maoges a pilalek na laman, maoges a getma, agom (ta say kinaagom et sakey a klasiy panangigalang ed talintaoy dios). 6Lapud saraya, onsabiy pasnuk na Dios ed saray ag onoonur ed sikato. 7Nambilay ki met nen saman onung ed sarayan pilalek, nen ooleyan da kayo ni. 8Balet natan, ekal yo la ra yad bilay yo: alabas a pasnuk, bosul, tan sakit na linawa. Ag ki la mampapaoges tan mansasalitay mabanday. 9Ag ki met la mantitilaan, ta sinalatan yo lay daan ya inkatoo, pati saray kagagawa to, 10tan insolung yoy balon inkatoo. Sikato yay balon too a pinalsa na Dios tan papasimbaloen to lawas onung ed indengan to, pian magmaliw a nagnap so pakapikabat yod sikato. 11Lapud saya anggapo lay pandomaay Hintil tan Judio, asegat tan ag asegat, barbaro, tood takel, aripen o aliwan aripen; si Cristo so amin tan walad amin. 12Sikayo ray piniliy Dios, masanto tan inararo to. Kanyan nepeg kayon maaro, mapangasi, mapaabeba, maoyamo, tan maanos. 13Mantutulongan kayo, tan mampipirdonaan kayo no walay irap na linaway sakey ed sananey. Mampipirdonaan kayo, onung na impamirdonay Katawan ed sikayo. 14Tan manonaan ed amin, manaarowan kayo, ta sikatoy berber na nagnap a pankakasakey. 15Panoley yod puso yo so kareenan ya iter nen Cristo, ta sikato yay anawagay Dios ed sikayon amin pian magmaliw kayon kabyangay saksakey a laman. Misalamat kayo met. 16Nepeg a manayam ed puso yo so mayaman a salita nen Cristo. Diad amin a kakabatan mambabangatan tan mansisimbawaan kayo. Mankanta kayo ray salmo, imno, tan maispiritu ran kanta. Diad pankanta yo, misalamat kayod Dios diad puso yo. 17Antokaman sirin a gawaen o salitaen yo, gawa yo ran amin diad ngaran na Katawan a Jesus, tan diad panamegley to, misalamat kayod Dios Ama. 18Sikayo ran bibii, toluk yoy kaasawaan yo, ta sikato yay linaway Katawan. 19Sikayo ran lalaki, aro yoy kaasawaan yo, tan ag kayo maruksa ed sikara. 20Sikayo ran anak, toluk kayo lawas ed saray atateng yo, ta makapaliket ya ed Katawan. 21Sikayo ran atateng, ag kayo mapalalon mapasnuk ed saray anak yo, pian ag onkapoy so linawa ra. 22Sikayo ran aripen, diad amin a bengatla toluk kayod saray amo yo diad tapew na dalin. Walay makanenengneng man o anggapo mankimey kayo, aliwan lapud pamaliket yod totoo, no ag ingen lapud matoor kayo tan walay panamagalang yod Katawan. 23Antokaman a gawaen yo, gawa yon mabolbolus, a singa kayo manlilingkur ed Katawan, aliwa labat a diad too. 24Tandaan yo a say Katawan lamlamang so ontumang ed sikayo; awaten yoy imparaan ton ipatawir ed saray anak to. Si Cristo so Katawan a panlilingkuran yo. 25Say manggaway kaogsan awaten toy bayar na maoges a ginagawa to; ta diad arap na Dios, anggapoy pandomaan na amin a katoowan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\