COLOSAS 4

1Sikayo ran amo, gawa yod saray aripen yo so makatonungan tan makanepegan. Tandaan yo a wala met so Katawan yon walad tawen. 2Ag yo totondaay mampikasi. No mampikasi kayo, gawa yon masimoon tan tekepan yoy pisasalamat ed Dios. 3Ipikasi yo kami pa ya itdan kamiy Dios na pankanawnawan mangipulong na salita to tan mangipaliwawa na niamut a katwaan a nipaakar ed Cristo. Ta saya so makasengeg no akin et wadya ak ya apriso natan. 4Ipikasi yo pa met a nipulong ko komun a malinlinew so salitay Dios, onung na nepeg kon gawaen. 5Nepeg a makabat kayo diad pipiolup yod saray aliwan mananisia, tan ikana yo ray amin a pankanawnawan walad sikayo. 6Nepeg a marakep tan makaayayat lawas a dengelen so pananalita yo, tan nepeg ya amtaen yo no antoy manepeg ya iyebat yod balang sakey a too. 7Say inararo tayon agi a si Tikico, matoor a kumikimey tan kaparan managlinkur ed Katawan, so mangibalitad sikayo na nipaakar ed amin a nagagawad siak. 8Paonlaen kod tan, pian naamtaan yoy kipapasen mi, et diad ontan, ombiskeg so linawa yo. 9Kaiba toy Onesimo, matoor tan inararon agi, a kabyangan met na moyung yo. Ibalita ra so amin a nagagawad dia. 10Papaibanoay Aristarco a kaibak dian apriso, tan si Marcos a kapinsan nen Bernabe. (Wala la may bilin kod sikayon nipaakar ed kinen Marcos—maliket kayo komun a mangawat ed sikato.) 11Papaibanoan met ed sikayo si Jesus a tatawagen met na Justo. Sikara yan talo labat so Judion nagmaliw a Cristiano tan mangiiba rad siak ed kimey a nipaakar ed Panariay Dios. Sikaray makatutulong a maung ed siak. 12Papaibanoan met so sakey nin kabyangay moyung yo, si Epafras a managlinkur nen Cristo Jesus. Masimoon ton ipipikasi lawas a magmaliw kayo komun a mabiskeg, tan ayadyari ya anggapoy panduaruwaan ed panangonur na linaway Dios. 13Natasian ko ya ontan lay pansasagput ton onkanad kaabigan yo, tan kaabigan na saray taga Laodicea tan Hierapolis. 14Papaibanoan met si Lucas ya inararo tin doktor tan si Demas. 15Ibanoan yo kami pad saray agagin taga Laodicea, ontan met ed kinen Nimfa tan say iglisian mantitipon ed abung to. 16Kasumpal yon nabasa yan sulat, ipabasa yo pa met ed iglisia a walad Laodicea. Basa yo met ed satan so sulat a manlapud man. 17Tan ibaga yo pad kinen Arkipo ya ituloy ton gawaen so kimey ya inawat tod Katawan. 18Siak, a si Pablo, so dilin mangisusulat ed saya: Ibabano ta kayon amin. Tandaan yo a wala ak ed prisowan! Nawalaan kayo komuy bindision na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\