EFESO 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pablo ya apostol nen Cristo Jesus, onung ed linaway Dios— Diad saray totooy Dios a wala rad Efeso, saray matoor ed Cristo Jesus: 2Itdan kayo komun na Dios ya Ama tayo tan say Katawan a Jesu-Cristo na bindision tan kareenan. 3Nagalang komuy Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Cristo, ta initdan to itayo na amin a maispiritun bindision ed katawenan, lapud pikakasakey tid Cristo. 4Diad sayan pikakasakey tid Cristo, say Dios pinili to itayo la, kasakbayan ya apalsay mundo, pian magmaliw itayon masanto tan anggapoy pakabalawan ed arap to. Lapud panangaroy Dios, 5inggana to itayo lan magmaliw ya anak to diad panamegley nen Jesu-Cristo. Sikato yay linawa tan getmay Dios. 6Igalang tayo lapud makapakelaw a panangaro ton inter tod sikatayo diad panamegley na inararo ton Anak! 7Arondon itayo la diad panamegley na dala nen Cristo tan diad ontan, apirdona la ray kasalanan tayo. Agaylay kabaleg na panangaroy Dios, 8ya inter ton ag nasabsabaan ed sikatayo! Onung ed kakabatan tan pakatalus na Dios 9ginawa to so ginetma to la nen saman tan impaamta tod sikatayoy maamut a plano to a sumpalen ton sumpalen diad panamegley nen Cristo. 10Sayan planoy Dios a sumpalen to no onsabi lay manepeg a panaon et say pangipasakey tod Cristo na amin iray pinalsan walad tawen tan dalin. 11Amin a bengatla nagagawa onung ed plano tan linaway Dios; tan pinili kamiy Dios a totoo to diad pikakasakey ed Cristo, onung ed getma tan plano to nanlapu lad gapo. 12Sikami sirin ya onaan a nanilalod Cristo, itanduro miy kagalangan na Dios! 13Ontan yo met, a nen nadngel yoy tuan salita, salanti say Maung a Balita ya angiter ed sikayoy kilalaban, anisia kayod Cristo, tan minarkaan kayoy Dios a kayaryan to diad impangiter tod sikayoy insipan ton Ispiritu Santo. 14Say Ispiritu so kaletan ya awaten tayo so insipay Dios ed saray totoo to, tan impailalo to a say Dios itdan toy nagnap a kawayangan iray totoon kayaryan to. Itanduro tayoy kagalangan na Dios! 15Kanyan nanlapud impakabalitak ed pananisia yod Katawan a Jesus tan say panangaro yod amin da ray totooy Dios, 16andi-tondan misasalamat ak ed Dios lapud sikayo. Nununoten ta kayo ed saray pikakasik, 17tan kekerewen kod mapagalang tan makapanyarin Ama a Dios na Katawan tin Jesu-Cristo, ya itdan to kayo komuy Ispiritu. Sikatoy mangiter ed sikayoy kakabatan, tan ipaamta tod sikayoy Dios, pian nakabatan yo. 18Ipipikasik a naliwawaan komuy kanunotan yo pian naamtaan yo no antoy ilalon impanawagan tod sikayo, no panoy kayaman na makapakelaw iran bindision ya insipan ton ipatawir ed saray totoo to, 19tan no panoy ontan lan kabiskeg na pakayari ton mankikimey ed sikatayo ran mananisia. Sayan pakayarid sikatayo et kapara to may pakayariy biskeg na Dios 20ya impamaoli tod bilay ed Cristo, tan impamayorung tod sikato ed nikawanay Dios diad katawenan. 21Si Cristo manarid man ed amin da ray mangatatawen a manoley, saray walay betang, saray walay pakayari, tan anggan saray kakatawan; walad silong na pakayari toy amin a mambebembey betang diad sayan mundo tan anggan diad arapen. 22Say Dios pinasuko toy amin a bengatla ed Cristo, a sikatoy inter tod iglisia a sankatageyan a panguloy amin a bengatla. 23Say laman nen Cristo et say iglisia, say inkagnapan na mangiiter na inkagnap na amiamin a bengatla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\