EFESO 2

1Nen saman inaatey kayo lapud insusumlang yod ganggan tan impankakasalanan yo. 2Diad saman a panaon tinombuk yoy maoges iran kagagawad sayan mundo; inonur yoy pangulo na saray maispiritun pakayarid tagey, say ispiritun manoley ed bilay da ray totoon ag ontotoluk ed Dios. 3Diad tuay tua kapara ti ra nen saman; nambilay itayo onung ed likeliket na laman, tan ginagawa tayoy antokaman a maoges a pilalek na laman tan kanunotan tayo. Kanyan onung ed inkatoo tayo kanepegan tayo nen saman, singa saray arum, so manliknay pasnuk na Dios. 4Balet ag nasabsabaan so panangasiy Dios tan ontan lay kabaleg na panangaro tod sikatayo. 5Anggaman ya inatey ti la lapud kasusumlang tid ganggan, binilay to itayo a kaiba tiy Cristo. Nilaban kayo lapud baleg a panangaroy Dios. 6Diad pikakasakey tid Cristo Jesus, binilay to itayo a kaiba nen Cristo tan impiolup to tayod sikato a manoley ed katawenan. 7Ginawa to ya pian nipanengneng tod arapen a panaon so ag nabilang a kayamanay panangaro tod sikatayo, diad panamegley nen Cristo Jesus. 8Ta lapud baleg a panangaroy Dios nilaban kayo la diad panamegley na pananisia. Impangaroy Dios yan kilalaban, ag nanlapud sikayon dili. 9Kanyan anggapoy nipasirayew na anggan siopad sikayo, ta ag nanlapud gawgawa yo. 10Say Dios so Manamalsa tayo, tan diad pikakasakey tid Cristo Jesus pinalsa to itayo a manggaway maung iran gawa a say Dios imparaan to la ran sumpalen tayo. 11Kanyan nunot yoy gendat a kipapasen yo: nianak kayon Hintil, tan saray Judio a tatawagen day sikaran dili ya asegat, (onung ed gagawaey totood saray laman da) et tatawagen da kayon ag atandaay segat. 12Nunot yon asian kid Cristo ed saman a panaon, aliwa kayon kabyangay baley na Israel, tan anggapoy pinanabang yod saray sipanan a niletneg ed saray sipay Dios ed saray totoo to. Mambibilay kid saman ya anggapoy ilalo tan anggapoy Dios. 13Balet natan, lapud pikakasakey yod Cristo Jesus, sikayo ran gendat ya arawi, niasingger kayo la diad panamegley na dala to. 14Ta si Criston dili so manangiter na kareenan tayo, ta impankasakey to ray Judio tan saray Hintil. Tinebag toy padir a makasengeg na impansian tan impankolkol dan dua. 15Diad panamegley na laman to, inekalan toy biskeg so Ganggan a pati saray bilibilin tan saray totontonen, pian nagawa ton saksakey a balon tipon na totoo iray duaran bansa diad pikasakey dad Cristo, et diad ontan manoley so kareenan ed sikara. 16Lapud impatey tod krus, pinatonda toy kolkolay duaran bansa, pinapawil to ran duad Dios, tan impankasakey to rad saksakey a laman. 17Linma diay Cristo tan impulong toy Maung a Balitan mangiiter na kareenan ed amin a katoowan—diad sikayo ran Hintil ya arawid Dios, tan diad saray Judio, ya asingger ed Dios. 18Lapud si Cristo, Judio man o Hintil itayo, makaasingger tin amin ed Ama diad panamegley na sakey ya Ispiritu. 19No ontan sirin, sikayo ran Hintil, aliwa ki lan taga arum a bansa o sangkaili, no ag ingen kabaleyan na saray totooy Dios tan kabyangay pamilyay Dios! 20Nipaalagey ki met ed tapew na pundasion ya inletneg na saray apostol tan saray propita, say baton suyok, a salanti si Cristo Jesus. 21Sikatoy pepeketay amin a partiy paalagey tan pagmamaliwen to a masagradon Timplo ed Katawan. 22Diad pikakasakey yod sikato, akikasakey ki met ed saray arum, tan magmamaliw kayon sakey a pasen a panayamay Dios diad panamegley na Ispiritu to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\