EFESO 3

1Lapud saya, siak a si Pablo, say priso nen Cristo Jesus makasengeg ed sikayo ran Hintil, et mampipikasid Dios. 2Angangko, andi duaruwan abalitaan yo a lapud baleg a panangaroy Dios, impalima tod siak yan kimey a pankaabigan yo. 3Say Dios impuyan tan impaamta tod siak so maamut a plano to. Nansulat ak lad sikayoy antikey nipaakar ed saya, 4tan no basaen yo naamtaan yoy pakatalus kod niamut a katwaan a nipaakar ed Cristo. 5Nen inmonan panaon, sayan niamut a katwaan et ag akabatay katoowan, balet natan impaamta na Dios, diad panamegley na Ispiritu, ed saray masanton apostol tan saray masanton propita to. 6Saya so niamut a katwaan: diad panamegley na Maung a Balita, saray Hintil et kapara da ray Judio a mananawir na bindisioy Dios, nampara ran kabyangay saksakey a laman, tan minanabang irad sipay Dios lapud Cristo Jesus. 7Lapud nidoma-doman langkap na Dios ya inter tod siak, onung na impankimey na pakayari to, nagmaliw ak ya aripen a managpulong na Maung a Balita. 8Sankaabebaan so kipapasen ko ed amin da ray totooy Dios; anggaman ontan, inter na Dios ed siak yan kimey a mangipulong ed saray Hintil na Maung a Balitan nipaakar ed ag nabilang a kayamanan nen Cristo, 9tan mangipalinew ed amin a katoowan na nipaakar ed pangikanay maamut a plano na Dios. Saya et abaybayag lan inyamut na Dios a Manamalsay amin a bengatla, 10pian diad panamegley na iglisia, nipakabat natan so andi-anggaan a kakabatay Dios ed saray manoley tan saray walay pakayari ed katawenan. 11Ginawa ya na Dios onung ed andi-anggaan a getma to, a sinumpal to diad panamegley na Katawan tayon Cristo Jesus. 12Lapud panamegley na pikakasakey tan pananisia tid sikato, walay pankanawnawa tan biskeg na linawa tayon onsingger ed Dios. 13Kanyan kekerewen kod sikayon ag yo pakakapoyey linawa yo lapud paniirap kon para sikayo, ta pankaabigan yo met lamlamang ya. 14Lapud saya, ontatalimukor ak ed arap na Ama 15a panlalapway ngaran na balang pamilyan walad tawen tan dalin. 16Kekerewen kod sikato, onung ed ontan lan kagalangan to, ya itdan to kayo komuy pakayarin mamabiskeg ed maispiritun bilay yo diad panamegley na Ispiritu to. 17Ontan met a manayam komuy Cristo ed puso yo, diad panamegley na pananisia yod sikato. Ipipikasik ya onlamut tan onletneg kayo komun ed aro, 18pian sikayo tan amin a totooy Dios et nawalaan na pakayari ya ontalus na ontan lan kaawang, karokey, kaatagey tan kaaralem na panangaro nen Cristo. 19Nakabatan yo komun yan panangaro to, anggaman ya ag balut natalusan ya intiro, pian magmaliw kayon nagnap na inkagnap na Dios. 20Diad Dios a makagaway lalon dakdakel nen say nayarian tin kerewen tan nunoten, diad panamegley na pakayarin mankikimey ed sikatayo: 21niiter komud sikatoy galang diad panamegley na iglisia tan si Cristo Jesus, diad amin a panaon ed ando lan ando! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\