EFESO 4

1Kanyan siak, sakey a priso lapud panlilingkur kod Katawan, kekerewen kod sikayo a mambilay kayo onung ed manepeg ya anawagay Dios ed sikayo. 2Lawas maoyamo, mapaabeba, tan maanos kayo komun. Ipanengneng yoy panangaro yo diad pantetepelan yo. 3Gawa yoy anggaay nayarian yo a pansiansiaey pankakasakey a manlalapud Ispiritu, diad panamegley na kareenan a mamapasakey ed sikayo. 4Walay saksakey a laman tan saksakey ya Ispiritu; ontan met a walay saksakey ya ilalon anawagay Dios ed sikayo. 5Walay saksakey a Katawan, saksakey a pananisia, tan saksakey a binyag; 6walay saksakey a Dios tan Ama na amin a katoowan. Sikatoy Katawan na amin, mankikimey ed amin, tan walad amin. 7Balang sakey ed sikatayo naitday nidoma-doman langkap, onung ed sukat na panangaron inter nen Cristo. 8Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Nen inmatagey ed katagtageyan angawit na saray priso; tan angiter na langkap ed katoowan." 9Antoy labay ya ibagay "inmatagey"? Say labay ton ibaga, inmabeban inmona ya anggad dalem na dalin. 10Kanyan samay inmabeba et sikato lamlamang imay inmatagey ed labas na katawenan, pian napanayaman toy amiamin a bengatla. 11Sikatoy angiter na langkap ed saray totoo; wala ray tinoro ton magmaliw ya apostol, saray arum propita, saray arum ibanghilista, saray arum pastor tan bumabangat. 12Ginawa to ya a pangiparaan tod amin a totooy Dios ed panlingkur da, pian ombolaslas so iglisia, say laman nen Cristo. 13Diad ontan, makapankakasakey itayon amin ed pananisia tan pakapikabat ed Anak na Dios, tan ontakken itayo ya anggad pakapipara tid inkayadyari nen Cristo. 14Aliwa itayo lad satan a singa saray ogogaw a mainomay a natanggoyur na anggan anton bangat—a singa paraw ya iyaanur na daluyon tan ipapalig na dagem. Ag itayo la napalikdo na saray totoon masilib a mamalikdo tan mangibalang. 15Ingen, diad panamegley na pansalita tiy katwaan diad ngaray aro, magmaliw itayon nagnap ed Cristo a sikatoy pangulo. 16Lapud panangitonton to, maokoksuy ya amin iray kabyangay laman, tan say intiron laman et impampepeketan na saray langolangowan. No balang kabyangay laman et mankikimey onung ed kanepegan ton gawaen, ombaleg tan ombiskeg so intiron laman diad panamegley na aro. 17Diad ngaray Katawan sirin, ibabagak tan ipupurek kod sikayo: ag ki la mambibilay a singa saray Hintil, ya andikakanaay kanunotan da 18tan ambilonget so pakatalus da. Anggapoy pinanabang dad bilay ya iiter na Dios, lapud anggapoy amta ra tan anawet so puso ra. 19Anggapo lan balut so kababaingan da, saray bisio so lanang ya aarapen da, tan anggapoy adya ran manggagaway amin a mabanday iran bengatla. 20Aliwan ontan so inaral yod Cristo, 21no tuan nadngel yoy nipaakar ed sikato tan inaral yoy katwaan a walad kinen Jesus. 22Ibeneg yo lay gendat a panagbilay yo. Paolyan yo lay daan ya inkatoo yo a nadedaral lapud saray maoges a pilalek. 23Nepeg a naoman lay kanunotan tan getma yo. 24Nepeg yon isolung so balon inkatoo, a pinalsan kaparparay Dios, tan nipanengneng diad tuan panagbilay a masanto tan matonung. 25Kanyan ag ki la mantitila, no ag ingen salita yoy katwaan ed agagi yo, ta kabyangan itayon amin na saksakey a laman. 26No mampasnuk kayo, paliisan yoy pakapankasalanan yo, tan ag kayo mamapasnuk a sanagew. 27Ag kayo mangiiter na pankanawnawad kinen Diablo. 28Say toon matakew nakaukolan ya ag la mantakew, no ag ta mankimey la na anggan anton aliwan mabanday a kimey, pian makatulong ed saray mairap-bilay. 29Ag kayo mansasalitay maoges. Nepeg a makatulong so pananalita yo, makapabiskeg, tan makapangiter na nakaukolan, pian napinabangan na saray ondengel. 30Ag yo papaermenen so Ispiritu Santo na Dios, ta sikatoy tanda na pankayaryay Dios ed sikayo; sakey met a kaletan na pakarondon yo no onsabiy niganan Agew. 31Ekal yo lad bilay yoy sakit na linawa, alabas a pasnuk tan bosul. Ag ki la maneeyagan, mampapaogesan, o maniirapay linawa. 32Ingen, mankakasiyan tan manaarowan kayo tan mampipirdonaan kayo, a singa impamirdonay Dios ed sikayo diad panamegley nen Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\