EFESO 5

1Alig yo so Dios, bangta anak to kayon inararo. 2Mambilay kayon maaro a singa si Cristo; lapud panangaro tod sikatayo, inter ton para sikatayo so bilay to, sakey ya ambalingit a bagat tan rigalo a makapaliket ed Dios. 3Lapud totoo ki lay Dios, ag nepeg ya anggan nabitla labat ed pegley yo so pikakaloguran, kabandayan, o inkaagom. 4Mabanday met ya agamilen yoy marotak, maoges iran salita, tan say andikakanaan a panaglurey. Ingen, misalamat kayod Dios. 5Ag yo panduaduaruwaan ya anggapon balut so pinanabang ed Panarian nen Cristo tan say Dios iray totoon mikakaloguran, manggagaway mabanday, tan maagom (ta say kinaagom et sakey a klasiy panangigalang ed dios). 6Ag yo aabuloyan a napalikdo kayoy siopaman diad panamegley na andi-kakanaan iran salita, ta sarayan gawa so makasengeg na pampasnuk na Dios ed saray totoon ag ontotoluk ed sikato. 7Kanyan ag ki mibabalid saratan a klasiy totoo. 8Wala kayo nen saman ed bilonget, balet lapud totoo ki lay Katawan, wala ki lad silew. Kanyan mambilay kayo ed nepeg a pambilay da ray totoon walad silew. 9Ta say silew so mangiiter na amin a klasi na kamaungan, katonungan, tan katwaan. 10Aral yo no antoy makapaliket ed Katawan. 11Ag kayo mibabalid andi-kakanaan iran gagawaen na totoon walad bilonget, no ag ingen iparontal yo rad silew. 12(Ta talagan mabambanday ya anggan bitlaen labat so gagawaen dad amut.) 13No amin a bengatla et niparontal ed silew, nanengneng so petepeteg a kipapasen da; 14ta amin a naliliwawaan et magmamaliw a silew. Kanyan onyay kuanda, "Bangon ka, sikan nanaogip, bangon kan manlapud patey, silewan to ka nen Cristo." 15Kanyan api-apiger yoy panagbilay yo. Mambilay kin singa saray makabat, aliwan singa saray makulang-kulang. 16Anamut yoy pankanawnawa yon manggaway kamaungan, ta maoges so kiwas na bilay diad sarayan agew. 17Nepeg ya aliwa kayon singa saray makulang-kulang, no ag ingen talusan yo no antoy labay na Katawan a pagawad sikayo. 18Ag ki mambuebuek na alak, ta manderal labat ed sikayo; pampelengan yo ingen so kapano yoy Ispiritu. 19Mantotongtong kayod panamegley na saray salmo, imno, tan diniriyos a kanta. Kantaan yoy imno tan salmo so Katawan, tan impapusoy pangigalang yod sikato. 20Lapud amin a bengatla, misalamat kayo lawas ed Dios Ama, diad ngaran na Katawan tayon Jesu-Cristo. 21Manoonuran kayo ta sikato yay pakanengnengan na pangigagalang yod Cristo. 22Bibii, toluk kayod kaasawaan yo, a singa katotoluk yod Katawan. 23Ta say laki et pangulo na asawa to, a singa si Cristo et pangulo na iglisia. Si Cristo met so Manangilaban na iglisia a laman to. 24Kanyan no panoy itotoluk na iglisia ed Cristo, ontan met a saray bibii nepeg day ontoluk diad amin a bengatla ed saray kaasawaan da. 25Lalaki, aro yoy kaasawaan yo, a singa panangaro nen Cristo ed iglisia. Inter ton para iglisia so bilay to. 26Ginawa to ya pian napasanto toy iglisia, kasumpal ton linisan diad panamegley na danum tan salita, 27pian niparontal tod sikaton dili so iglisia—marakep, anggapoy mansa o komanet to, masanto, malinis, tan anggapoy pakabalawan. 28Nepeg ya aroen na lalaki so kaasawaan da a singa panangaro rad laman dan dili. 29Anggapoy toon bosulen toy laman ton dili. Ingen, pakanen tan pablien to, a singa gagawaen nen Cristo ed iglisia; 30ta kabyangan itayo na laman nen Cristo. 31Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Lapud saya, taynan na laki so ama tan ina to, tan iyamung toy asawa to, tan magmaliw iran saksakey a laman." 32Walay baleg a katwaan ya ipapaamta na sayan partiy Masanton Sulat, tan amtak a say kipapasen nen Cristo tan say iglisia so kipaakaran to. 33Balet sikayo met so kipaakaran to: balang laki nepeg ya aroen toy asawa to a singa panangaro tod sikaton dili, tan balang bii nepeg a galangen toy asawa to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\