EFESO 6

1Sikayo ran anak, toluk kayod saray atateng yo, ta sikato yay manepeg a gawaen, onung ed linaway Katawan. 2"Igalang moy amam tan inam." Sikato yay ononan ganggan a walay katekep ton sipan; say sipan saya: 3"pian maabig so pagmaliwan mo tan andokey so pambilay mo diad tapew na dalin." 4Atateng, apiger yoy kagagawa yod anak yo pian ag yo ra napampasnuk. Ingen, pabaleg yo ra onung ed panagdisiplina tan panamilin na Katawan. 5Sikayo ran aripen katekep na takot, giwgiw, tan katooran so itoluk yod saray amo yo diad tapew na dalin, a singa si Cristo so panlilingkuran yo. 6Walay makanenengneng man o anggapo, ontay gawa yo, aliwan lapud pamaliket yod too; ingen lapud aripen kayo nen Cristo, onur yon mabolbolus so linaway Dios. 7Nepeg a sililiket kayon manggaway kimey yo, a singa say Katawan so panlilingkuran yo, aliwan say too labat. 8Tandaan yo a say Katawan et tumangan toy balang too, aripen man o aliwan aripen, lapud maung iran gawa to. 9Sikayo ran amo, nepeg a maung kayod saray aripen yo, tan ag yo la ra tataktakoten. Ta amta yo a nampapara kayon kayaryan na saksakey a Katawan a walad tawen a namparay pangipapasen tod amin a katoowan. 10Kaonuran, mampabiskeg kayo diad pikakasakey yod Katawan tan diad tulong na mabiskeg a pakayari to. 11Amin ya armas ya iiter na Dios ed sikayo so isolung yo, pian nayarian yon labanay panamalingo na Diablo. 12Ta saray kalaban tayo et aliwa ran totoo, no ag ingen saray maoges ya ispiritual a pakayari ed mangatatawen a mundo, saray manoley, saray walay pakayari, tan saray panguloy mundo ed sayan ambilonget a panaon. 13Kanyan isolung yo la ra natay armas na Dios! No onsabi lad satay agew a maoges, nayarian yon labanan iray kalaban yo, tan kasumpal na pilaban yo, mabiskeg ki nin manalalagey. 14Kanyan mamparaan kayo lawas; ibalkes yo so katwaan, isolung yoy katonungan a sanggay pagew yo, 15tan isolung yoy sapatos ed sali yo a pamparaan ed pangipulong yoy Maung a Balitan mangiter na kareenan. 16Bembenan yo lawas so pananisia a panangga tan pangerep ed amin a panan mandarlang ya ipapana na samay Maoges. 17Isolung yon pinagkahilmit yo so kilalaban, tan ala yoy salitay Dios a sikatoy ispadan iiter na Ispiritu. 18Gawa yo ra yan amin diad panamegley na pikakasi tan mikerew kayoy tulong na Dios. Mampikasi kayo lawas diad panangiwanwan na Ispiritu. Kanyan mamparaan kayo lawas tan ag ki ontotonda; ituloy yon ipikasi ray amin a totooy Dios. 19Ipikasi yo met ya iter na Dios ed siak so dugan pananalita, et diad ontan, matalek ak a mangipaliwaway niamut a katwaan na Maung a Balita. 20Lapud sayan Maung a Balita, nibaki ak, anggaman a wadya ak natan ed dalem na prisowan. Ipikasi yon matalek ak a mangipulong onung na nepeg kon gawaen. 21Si Tikico, ya inararon agi tan matoor a managlingkur na Katawan, so mangibalitad sikayoy amin a nipaakar ed siak, pian nakabatan yoy kipapasen tan gagawaen ko. 22Kanyan ibakik ditan pian naamtaan yoy kipapasen mi, et napabiskeg so linawa yo. 23Say kareenan tan aro a katekep na pananisia so iter komuy Dios Ama tan Katawan a Jesu-Cristo ed saray agagi. 24Nawalaan kayo komuy bindisioy Dios, amin yon say panangaro yod Katawan tayon Jesu-Cristo et ag ompatey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\