GALACIA 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pablo a say inkaapostol to et ag nanlapud too o diad panamegley na too, no ag ingen diad panamegley nen Jesu-Cristo tan say Dios Ama ya amaolid bilay ed sikato. 2Mikakasakey ed siak ya amin iray agagin kaibak dia a mangipapasabi na pabano ed saray iglisia ed Galacia: 3Itdan kayo komun na Dios ya Ama tan say Katawan tayo a Jesu-Cristo na bindision tan kareenan. 4Pian nabolus itayod kaogsan a manooley ed sayan panaon, imbagat nen Cristo so bilay to lapud saray kasalanan tayo. Ginawa to ya, onung ed linaway Dios tan Ama tayo. 5Say Dios so nagalang komun lawas ya anggad angga! Amen. 6Mankelaw ak no akin et agaylay siglat yon mangibebeneg ed Dios ya anawag ed sikayo diad panamegley na baleg a panangaro nen Cristo, tan ontotombuk ki lad sananey a maung a balita. 7Diad tuay tua, anggapoy arum a "maung a balita," balet wala ray manggogolo ed sikayo tan labay dan omanen so Maung a Balitan nipaakar ed Cristo. 8Ta anggan sikami ni ingen, o sakey ya anghil a nanlapud tawen, so mangipulong ed sikayo na doma ed samay Maung a Balita ya impulong mi lad sikayo, nisamba komun! 9Imbaga mi la nen saman, tan oliten ko lamet natan: no walay mangipulong ed sikayo na sumlang ed samay inawat yo lan Maung a Balita, nisamba komun! 10Say labay to ya kasin ibaga et aanapen koy pangidayew na too? Andi! Say pangidayew na Dios so aanapen ko. Aanapen ko kasiy pamaliket kod too? Na sayay anapen ko, aliwa ak komun a manepeg ya aripen nen Cristo. 11Labay kon ipaamtad sikayo, agagi, a say Maung a Balitan ipupulong kod sikayo et ag ginaway too. 12Ta ag ko inawat ed too, o imbangat na arum ed siak; si Jesu-Cristo so angipuyan ed siak. 13Abalitaan yo no panoy impambilay ko nen mabiskeg ak a kabyangay rilihion da ray Judio, no panoy impanpapairap kon andi-panangasi, tan no panoy impanggagawak na anggaay nayarian kon maneral ed iglisiay Dios. 14Pinalumbasan kod panangonur iray karaklan a Judion kataonan tan kadalaan ko nen wala ak nid rilihion da. Lalon maung ak nin mangisakit ed saray kaogaliyan a tinawir mid saray lalaki mi. 15Balet lapud baleg a panangaroy Dios, pinili to ak la kasakbayan na inkianak ko, tan tinawag to ak a magmaliw a kumikimey to. 16Et nen impaamta tod siak so Anak to, pian nipulong kod saray Hintil so Maung a Balitan nipaakar ed sikato, ag ko ya impanon ed anggan siopan too. 17Ag ko anggan linmad Jerusalem a ninengneng iray inmonan apostol nen siak, no ag ta linma ak a tampol ed Arabia, insan pinmawil ak ed Damasco. 18Kalabas na taloy taon linma ak ed Jerusalem ya ombisitad kinen Pedro. Labin limay agew kamin naniba. 19Anggapo lay arum ya anengneng kon apostol likud ed kinen Santiago ya agi na Katawan. 20Tua ray ibabagak ed sayan sulat. Kabat na Dios ya ag ak mantitila! 21Kayari to, linma ak ed saray lugar na Siria tan Cilicia. 22Ag ak ni anengneng ed saman na saray agagin mananisiad Cristo a wala rad Judea. 23Abalitaan da labat a say toon nampapairap ed sikara nen saman et mangipupulong la natan na pananisian sineetan ton deralen. 24Kanyan inggalang day Dios lapud siak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\