GALACIA 2

1Kalabas na labinapat taon linma ak lamet ed Jerusalem a kaibak si Bernabe, tan impilak met si Tito. 2Pinmawil ak ta impuyan na Dios ed siak ya onla ak diman. Akitongtong ak ed saray panguloy iglisia diad pasen ya anggapoy arum ya akadngel, tan impaliwawak ed sikaray Maung a Balita ya ipupulong kod saray Hintil. Ginawak ya, ta ag ko labay a magmaliw ya andi-kakanaan so sagput ko nen saman tan anggad natan. 3Si Tito a kaibak, anggaman a sakey a Grigo, ag apasoot a tandaay segat. 4Balet talagan labay a pasegat lawari na saray arum a totoon mankonkuanan ya agagi tan akilimuglimug irad sikami, pian nasiim day kawayangan ya inter nen Cristo Jesus ed sikami. Labay dan paaripen kami, 5balet ag mi ran balut pinagustoan ed labay dan gawaen, pian mansiansian para sikayo so katwaan na Maung a Balita. 6Balet saray nabibirbir a pangulo—anggapoy walad siak, anggan siopa ra, ta anggapoy lalabien na Dios—anggapo met so inyarum dad saray imbabagak. 7Abirbir da ingen a say Dios pinili to ak a mangipulong na Maung a Balita ed saray Hintil, a singa impamili tod kinen Pedro a mangipulong ed saray Judio. 8Say Dios ya amilid kinen Pedro a manapostol ed saray Judio et sikato met so amilid siak a manapostol ed saray Hintil. 9Naamtaan di Santiago, Pedro, tan Juan, saray nabibirbir a lusek na iglisia, a say Dios so angiter ed siak na sayan nidoman kimey. Kanyan pinasamano da kami nen Bernabe a tanda na impangawat dad sikamin kakimeyan da. Nampapaknaan min onla kamid saray Hintil, tan onla ra balet ed saray Judio. 10Say kinerew da labat et say ag mi pamaolyan ed saray mairap-bilay, a sikato lay gendat a pampipilalekan kon gawaen. 11Nen walad Antiokia si Pedro, sinumlang kod lupa-lupaan ta malinew ya aliway ginawa to. 12Ta kasakbayan a sinmabid man iray pigaran lalakin imbaki nen Santiago, mirorongoy Pedro ed saray Hintil. Balet nen sinmabi la ra, inarawian to ra tan ag la akirongod sikara, lapud antakot ed saray Judion Cristiano a say labay da et pasegat iray Hintil. 13Inmalig met ed kinen Pedro iray arum ya agagin Judio; tan anggan si Bernabe akibabalid pansimpisimpitan da. 14Nen anengneng kon ag ira mambibilay na maptek onung ed katwaan na Maung a Balita, inkuankod kinen Pedro diad arap dan amin, "No sika, anta Judio ka et mambibilay kan singa Hintil, ya aliwan singa kabibilay na Judio, panon mon napasoot iray Hintil a mambilay a singa saray Judio?" 15Anggaman ya inanak kamin Judio, tan aliwan Hintil a makasalanan, 16sian-sian amta min napaandiy kasalanan na too ed arap na Dios diad panamegley na pananisiad Jesu-Cristo, aliwan diad panamegley na panangonur na ibabagay Ganggan. Sikami met anisia kamid Cristo Jesus, pian napaandi so kasalanan mid arap na Dios diad panamegley na pananisiad Cristo, aliwan diad panamegley na panangonur na ibabagay Ganggan. Ta anggapoy toon napaandiy kasalanan tod arap na Dios diad panamegley na panangonur to na ibabagay Ganggan. 17No sikamin manaanap na pakapaandiy kasalanan ed arap na Dios diad panamegley na pikakasakey ed Cristo et narumog a mankakasalanan kami met, labay to ya kasin ibaga a si Cristo so panlalapway kasalanan? Andin balut! 18Ta no ipaalagey ko ni lamet so dineral ko la, siak ni lamlamang so mangipanengneng a susumlangen koy Ganggan. 19No say Ganggan so pantotongtongan, inatey ak la—say dilin Ganggan so amatey ed siak—pian mambilay ak para Dios. 20Inatey ak la a kaiba nen Cristo a nipasak ed krus, kanyan aliwa lan siak a dili so mambibilay, no ag ingen si Cristo so mambibilay ed siak. Mambibilay ak natan ed sayan mundo diad panamegley na pananisiak ed Anak na Dios ya angarod siak tan angibagat na bilay to lapud siak. 21Ag ko ipapasen ya andi-kakanaan so baleg a panangaroy Dios. No napaandiay kasalanan so too diad panamegley na Ganggan, magmaliw ya andi-kakanaan so impatey nen Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\