GALACIA 3

1Makulang-kulang a taga Galacia! Siopay angekal na kalakal yo? Maliwliwawa la lantid mata yo so impatey nen Jesu-Cristo ed krus! 2Saya labat so labay kon kabaten ed sikayo: inawat yo kasiy Ispiritu lapud panangonur yod Ganggan, o lapud panagdengel tan pananisia yod Maung a Balita? 3Agaylay inkakulang-kulang yo! Ginmapo kid Ispiritu; insan natan labay yo la sirin ya isumpal diad panamegley na pakayari yon dili? 4Anggapo tay kabaliksan na saray agawgawad bilay yo? Wala met angangko! 5Diad pangiter na Dios ed sikayo na Ispiritu tan diad panggawa toy milagro diad pegley yo, gawaen to kasi lapud panangonur yod Ganggan, o lapud panagdengel tan pananisia yod Maung a Balita? 6Singa agawad kinen Abraham onung ed walad Masanton Sulat, "Anisiad Dios si Abraham, kanyan say Dios inawat to a matonung." 7No ontan sirin, malinew a saray manisiad Dios so peteg iran anak nen Abraham. 8Akaona lan impanengneng na Masanton Sulat a say Dios paandien to so kasalanan da ray Hintil diad panamegley na pananisia. Ontan met, akaona lan imbagay Masanton Sulat ed kinen Abraham so Maung a Balita, "Diad panamegley mo, bindisionan na Dios iray amin a katoowan." 9Anisiad Dios si Abraham, kanyan sikatoy abindisionan. Ontan met a nabindisionan ya amin iray manisiad Dios. 10Amin da ray manmamatalek ed panangonur ed Ganggan, wala rad silong na sakey a samba. Ta ibabagay Masanton Sulat, "Nisamba so balang sakey ya ag ononur ed amin a nisulat ed libro na Ganggan!" 11No ontan sirin, malinew ya anggapoy toon nipasen a matonung ed arap na Dios diad panamegley na Ganggan; ta ibabaga niy Masanton Sulat, "Mambilay diad panamegley na pananisia so toon apirdona ray kasalanan to. " 12Balet ag onsasaral so Ganggan ed pananisia, ta ibabagay Masanton Sulat, "Say toon ononur ed ibabagay Ganggan mambilay ed panamegley to." 13Dinondon to itayo nen Cristo manlapud samban iter na Ganggan nen sikatoy adusa a singa sakey ya nisamba para sikatayo; ta ibabagay Masanton Sulat, "Nisamba na Dios so siopaman a nibitin ed kiew." 14Dinondon to itayo pian say bindision ya insipay Dios ed kinen Abraham et nagamuran da ray Hintil diad panamegley nen Cristo Jesus, tan nagamuran tayo diad panamegley na pananisia so Ispiritu ya insipay Dios. 15Agagi, ikanak so alimbawan kabkabat na karaklan a totoo. No pinirmaan lay sakey a sipanan, anggapo lay makaderal ed satan a sipanan, tan ag met la nayarin aruman so insulat. 16Natan, wala ray sipay Dios ed kinen Abraham tan say apo to. Ag ibabagay Masanton Sulat, "tan saray apo to." a say labay ton ibaga et amayamay, no ag ingen "tan say apo to" a say labay ton ibaga et saksakey tan si Cristo ya. 17Sayay labay kon ibaga: pinaletay Dios so sakey a sipanan tan insipan to a sumpalen. Saman a sipanan et ag nayarin deraley Ganggan a sinmabi kalabas na apat a lasus tan talomplon taon, tan ag to naekalay kakanaan so sipay Dios. 18No niiter so tawir lapud Ganggan, aliwa sirin a lapud sipan. Balet lapud insipay Dios, inter toy tawir ed kinen Abraham. 19Akin et niiter so Ganggan sirin? Niarum so Ganggan pian nipanengneng no antoy kabaliksay isumlang ed ganggan, anggad onsabiy angisipanan, a salanti say apo nen Abraham. Niiter yan Ganggan diad panamegley na saray anghil, tan tinulongan iray sakey a manamegley. 20Balet say bukbukor to ag mankaukolay manamegley; et saksakey so Dios. 21Labay to yan ibaga kasi a say Ganggan et sumlang ed saray sipay Dios? Andi! Ta no niiter so sakey a ganggan a makapangiter na bilay ed katoowan, say too sirin magmaliw a matonung ed arap na Dios diad panamegley na ganggan. 22Balet ibabagay Masanton Sulat ya amin a katoowan et aripen iray kasalanan, pian diad ontan diad panamegley na pananisiad Jesu-Cristo et niiter ed saray mananisia so sipay Dios. 23Kasakbayay insabi na panaon na pananisia, sikatayoy aripen ni na Ganggan, anggad nipaamta yan pananisia. 24Kanyan say Ganggan so bumabangat tayo ya anggad insabi nen Cristo, tan diad ontan nipasen itayon matonung ed arap na Dios diad panamegley na pananisia. 25Natan ta panaon lay pananisia, anggapo tayo lad panangasikasoy bumabangat. 26Diad panamegley na pananisia yod Cristo Jesus, anak kayon amin na Dios. 27Ta amin yon abinyagan ya akikasakey ed Cristo, pinaloob yod bilay yo si Cristo. 28Anggapo la siriy pandomaan da ray Judio tan saray Hintil, saray aripen tan saray aliwan aripen, saray lalaki tan saray bibii; saksakey kin amin diad pikakasakey yod Cristo Jesus. 29No kayaryan kayo nen Cristo, kabyangan ki sirin na saray apo nen Abraham, tan tumatawir kayoy insipay Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\