GALACIA 4

1Say labay kon ibaga onya: no melag nin ogaw so tumatawir, anggapoy pidomaan tod aripen, anggaman a kayaryan ton amiy kayamanan na ama to. 2Legan ya ogaw nin melag wala ray totoon mangaasikaso tan manooley ed sikato, anggad onsabiy panaon ya ingganay ama to. 3Ontan met a nen ogogaw itayo ni ed pananisia, naaripen itayo na saray manangiwanwan na sayan mundo. 4Balet nen nagnap lay panaon, say Dios imbaki toy Anak to. Inyanak na sakey a bii, tan nambilay ed silong na Ganggan, 5pian narondon to ray walad silong na Ganggan. Diad ontan, nipasen itayo ya anak na Dios. 6Tan lapud anak kayo lay Dios, imbaki toy Ispiritu na Anak to ed puso tayo say Ispiritu a mantawag, "Ama, O Amak." 7Kanyan aliwa ka lan aripen, no ag ta anak. Lapud anak ka lay Dios, iter tod sikay kanepegan a tawiren mo. 8Nen ag yo ni kabat so Dios, aripen kayo ni na saray aliwan diriyos. 9Natan ta kabat yo lay Dios—andi manaya, no ag ta natan ta kabat ki lay Dios—akin et papawilen yo ray anggapoy nayarian tan saray pangaskasiyan a manangiwanwan na sayan mundo? Labay yo siriy paoleyan lamet ed sikara? 10Ngingilinan yo ray agew, bulan, panaon, tan taon! 11Mapaga ak, ta ompan magmaliw ya andi-kakanaan so impansasagput kod sikayo. 12Kerewen kod sikayo, agagi, ya alig yo ak ta nagmaliw ak met a singa sikayo. Anggapoy kaogsan a ginawa yod siak. 13Amta yo met a say pansasakit ko so makasengeg na impangipulong kod sikayoy Maung a Balita. 14Balet ag yo ak binalaw o impolisay lapud liliknaen na laman ko, anggaman a sakey yan baleg a subok ed sikayo. Inawat yo ak ingen a singa anghil na Dios, tan nagkalalo ni, singa si Cristo Jesus! 15Antoy agawa ed samay liket yo nen saman? Paneknekan ko a no nayari labat iran sokiten, sinokit yo la komun ya inter ed siak iray mata yo. 16Kabosul yo ak la natan kasi lapud ibabagak ed sikayoy katwaan? 17Imamasakit da ki ray arum a totoo, balet aliwan maung so getma ra. Labay da labat ya iyarawi da kayod siak pian sikara lay arapen yo. 18Anggapoy kaogsay mangimasakit, dapot maung so getma; tua ya lawas, aliwa a no kaiba yo ak labat! 19Inararon anak, lapud sikayo, maniirap ak lamet a singa biin manaanak, anggad katibokel nen Cristo ed sikayo. 20Oy la komun ta kaarap ta kayo natan pian naoman koy pitotongtong kod sikayo, ta talagan mapaga ak ed sikayo! 21Tepetan ta ki pa, sikayon malabay a pasakop ed Ganggan: ag yo ta derengeley ibabaga na Ganggan? 22Ibabaga to a duaran lalaki ray ilalak nen Abraham, say sakey diad biin aripen tan say sakey diad biin aliwan aripen. 23Say ilalak tod samay biin aripen et nianak a singa panaganak na karaklan, balet samay ilalak tod biin aliwan aripen et nianak lapud sipay Dios. 24Sakey yan alimbawa a walay kabaliksan to: saramay duaran bibii et iyaaliling day duaran sipanan. Say sakey a sipanan et nanlapud Palandey na Sinai tan iyaaliling ya nen Agar tan saray anak ton aripen. 25Iyaaliling nen Agar so Palandey na Sinai ed Arabia, tan sikatoy mangilalaman ed peles a siudad natan a Jerusalem a nagmaliw ya aripen tan saray totoon manaayam diman. 26Balet say mangatatawen na Jerusalem et aliwan aripen, tan sikatoy ina tayo. 27Ta ibabagay Masanton Sulat, "Manliket ka, O biin ag nananak a balut! Eyag tan akis ka lapud liket, sikan ag to aliknay sakit na panaganak! Ta dakel ni ray anak na biin tinaynan na asawa to, nen say biin iyaamung na asawa to." 28Agagi, singa si Isaac, anak itayoy Dios onung ed sipan. 29No panoy impamapairap nen saman na inanak onung ed panaganak na karaklan ed inanak onung ed Ispiritu na Dios, ontan met natan. 30Balet antoy ibabagay Masanton Sulat? Onya, "Pataynan moy biin aripen tan say anak to; ta say anak na biin aripen et ag nayarin miapag ed tawir na anak na biin aliwan aripen." 31Kanyan, agagi, aliwa tayon anak na aripen, no ag ingen anak itayoy aliwan aripen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\