GALACIA 5

1Walad sikatayoy kawayangan, ta imbolus itayo nen Cristo! Pansiansia yon malet sirin yan kipapasen yo, tan ag kayo papaaripen lamet. 2Dengel kayo! Siak, a si Pablo, so mangibabagad sikayo: no tandaan kayoy segat, si Cristo anggapoy kakanaan tod sikayo. 3Pasakbayan ko lamet so balang sakey a mampasegat a nakaukolan ya onuren toy intiron Ganggan. 4Sikayon mampipilalek a magmaliw a matonung ed arap na Dios diad panamegley na panangonur ed Ganggan et nisian kayod Cristo tan wala kayod paway na baleg a panangaroy Dios. 5Balet maniilalo kamid pananulong na pakayariy Ispiritu na Dios, a sikamiy napatonung ed arap na Dios diad panamegley na pananisia. 6Ta diad saray mikakasakey ed Cristo Jesus, anggapo lay kakanaan na pampasegat o ag pampasegat. Say manona et say pananisian nanengneng a mankikimey lapud aro. 7Maung la man komuy gagawaen yo! Siopay amatondad sikayo ed pangoonur yod katwaan? 8Ag nayarin say Dios ya anawag ed sikayo so amatonda. 9Onung na kuanda, "Napaalsa na daiset a libadura so intiron masa." 10Lapud pikakasakey tid Katawan, maniilalo ak ya ag mangomay kanunotan yo nipaakar ed saya, tan maniilalo ak met a dusaen na Dios so anggan siopa a toon manggugunigon ed sikayo. 11Agagi, no tuan ipupulong ko nin nakaukolay pampasegat, akin et napapasegsegang ak ni? No tua tan, ag la komun katiroran so ipupulong kon nipaakar ed krus nen Cristo. 12Ag labat komun pasegat ira tay manggugunigon ed sikayo, no ag ta pakapun la ra laingen. 13Agagi, atawag kayon magmaliw a bolus. Balet ag yo ibabaraay inkabolus yo ed pangonur yod saray liket na laman. Mantutulongan kayo ingen lapud aro. 14Ta natitibokel so amin a Ganggan ed saksakey a ganggan: "Arom so kaparam a too a singa panangarom ed sikan dili." 15Balet no singa kayo ayayep a mankeketketan tan mampapasakitan, manalwar kayo ta ompan naoput kayo. 16Saya so ibabagak ed sikayo: abuloyan yoy Ispiritu Santo a mangiwanwan na bilay yo, tan ag yo oonuren iray liket na inkatoo. 17Ta saray liket na inkatoo et sumlang ed linaway Ispiritu Santo tan say linaway Ispiritu Santo et sumlang ed saray liket na inkatoo. Mansusumlangan ira yan dua, kanyan ag yo nagawaan so labay yon gawaen. 18No iwawanwan kayoy Ispiritu Santo, andi ki lad silong na Ganggan. 19Malinlinew iray gawa na inkatoo: inmoralidad, marotak a kabibilay, mabambanday a kagagawa; 20panangigalang ed saray talintaoy diriyos, panaganito, pambobosulan, panlalaban, paniimonan, pampepetangay olo, pantatalonaan, pambabalingaan tan pansisiblangay grupo ed sakey a grupo, 21panagibeg, panagbuanges, alablabas a panagliket, tan arum ni ran singa saraya. Papasakbayan ta ki lamet a singa samay inmona: saray manggawad saraya, ag da natawir so Panariay Dios. 22Balet say bungay Ispiritu et aro, liket, deen, anos, panangasi, kaabigan, katooran, 23oyamo, tan panagadya. Anggapoy onsumlang a ganggan ed saraya. 24Tan saray kayaryan nen Cristo Jesus et impasak da lad krus so inkatoo ra, pati saray maoges a liknaan tan pilalek to. 25Say Ispiritu so angiter ed sikatayoy bilay, kanyan sikatoy nepeg a mangiwanwan ed bilay tayo. 26Ag tayo nepeg so mampasirayew, mankokolkol, odino maniimonan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\