GALACIA 6

1Agagi, no walad sikayoy naplag ed kasalanan, sikayon iwawanwan na Ispiritu so mangagwat ed sikato. Maamuyot a gawaen yo ya, tan manasikaso kayon maung, ta ompan sikayoy natukso met. 2Mantutulongan kayod saray sasakbaten yo, tan diad ontan naonur yoy ganggan nen Cristo. 3No walay mangipasen na sikaton dili a sakesakey anta andi, titilaan toy sikaton dili. 4Nepeg a sintinsiaan na balang sakey a too so kagagawa ton dili. No maung so gagawaen to, nayarian toy mampasirayew lapud ginawa ton dili tan ag to la nepeg ya ipara ed ginaway arum. 5Ta nakaukolan a sakbatey balang sakey so dilin awit to. 6Say mambangat na salitay Dios nepeg a pinabangen ed saray kaabigan a nagagamuran da ray babangatan to. 7Ag yo titilaay sikayon dili: anggapoy makapantila ed Dios. No antoy intanem na too, sikato met so anien to. 8Say toon mantanem na saray maoges a likeliket na laman, manani ed saya na patey. Say mantanem onung ed linaway Ispiritu, diad Ispiritu manani na andi-anggaan a bilay. 9Kanyan ag itayo onsasawan manggaway kamaungan; ta no ag tayo onsawa, andi-saew a manani tayo no onsabi lay panagani. 10Kanyan anamuten tayoy pankanawnawa tayon ontulong ed kaparan too, lautlad saray agagid pananisia. 11Nanaimano yo angangko ya ankakabaleg a litra so pansusulat ko; siak a dili so mansusulat ed saya! 12Saray totoon labay dan ipasirayew iray bengatlan nanengneng, sikaray mamapasoot a mampasegat kayo. Balet gagawaen da ya, ta ag da labay so napairap lapud krus nen Cristo. 13Anggan saray mampapasegat et ag da oonuren so Ganggan; papasooten da kin mampasegat, pian nipasirayew day impangonur yod sayan sirimonya. 14Balet no para siak, anggapo lay arum a pampasirayewan ko no ag say krus labat na Katawan tayon Jesu-Cristo; ta diad panamegley na krus to, say sankamundoan inatey la para siak, tan inatey ak la para sankamundoan. 15Asegat man odino andi so sakey a too, anggapoy wala. Say manona say pagmaliw a balon pinalsa. 16Diad amin a mambibilay onung ed sayan totontonen, tan pati amin a totooy Dios—nawalaan ira komuy kareenan tan panangasiy Dios! 17Kanyan manlapud natan, ag la komun aruman na anggan siopa so kairapan ko, ta saray piglat na laman ko so mangipapaamta ya aripen ak nen Jesus. 18Agagi, nawalaan kayon amin komuy bindision na Katawan tayon Jesu-Cristo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\