HEBREO 1

1Nen saman, nansalitay Dios ed saray lalaki tayo diad panamegley da ray propita. Amimpiga-piga to yan ginagawa, tan diad nandoroman pamaakaran. 2Balet diad sarayan kaonuran ya agew, say Dios nansalitad sikatayo diad panamegley na Anak to. Pinalsa na Dios so sankamundoan diad panamegley na Anak, a pinili ton manawir na amin a bengatla. 3Say Anak isisinag toy liwawa na kagalangay Dios, ta walad sikatoy peteg ya inka-Dios na Dios. Sikatoy manaasikasod sankamundoan diad panamegley na makapanyarin salita to. Kasumpal ton nilinisan iray katoowan ed saray kasalanan da, inmirung ed nikawanay Dios, say Sankatageyan a Pakayari. 4No lalon matalonggaring so ngaran ya inter na Dios ed Anak nen say ngaran ya inter tod saray anghil, ontan met a lalon matalonggaring so Anak nen say sikara. 5Ta say Dios ag ton balut imbagad siopaman ya anghil, "Sikay Anak ko; natad sayan agew, nagmaliw ak ya Amam." Ontan met ya ag to imbagad siopaman ya anghil to, "Siak so magmaliw ya Ama to, tan sikatoy magmaliw ya Anak ko." 6Nen say Dios et ngalngali to lan ibakid sankamundoan so bogbogtung ya Anak to, inkuanto, "Sikatoy nepeg ya igalang na amin da ray anghil na Dios." 7Nipaakar ed saray anghil, inkuay Dios, "Say Dios gagawaen ton dagem iray anghil to, tan manliub ya apoy iray aripen to." 8Balet nipaakar ed Anak, inkuay Dios: "Say panarian mo, O Dios, mansiansian anggad angga! Maptek so panoley mod saray totoom. 9Inarom so kaptekan, balet kabosul moy kaogsan; kanyan say Dios a Dios mo pinili to ka, tan initdan to kay liket na kagalangan, a lalon baleg nen say inter tod saray kakaibam." 10Inkuanto ni, "Sika, Katawan, pinalsam nen gapoy gapo so sankamundoan, tan saray dilin limam so nanggawad katawenan. 11Naandipat ira, balet mansiansia ka, ondaan iran amin a singa kawes. 12Topien mo ran singa kolibemben, tan singa ra kawes a nasalatan, Balet ag kan balut mangoman, tan ag mangangga so bilay mo." 13Say Dios ag ton balut imbagad siopaman ya anghil to: "Yorung kad nikawanan ko, anggad napasukok ed sika ray kalaban mo." 14Siopa sirin iray anghil? Ispiritu ran amin a manlilingkur ed Dios, tan imbaki to ran ontulong ed saray mangawat na kilalaban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\