HEBREO 10

1Say Ganggan anino labat tan aliwan nagnap a pakanengnengan na saray maung nin bengatla ya onsabi. Ag ton balut nayarian a gawaen a nagnap iray onsingger ed Dios diad panamegley na saray bagat ya isaklang a tinaon-taon. 2No talagan napirdona so saray mangigagalang ed Dios lapud sarayan bagat, ag da la komun nunoten a nankasalanan ira, tan ontonda met lad satay amin a bagat. 3Ingen, sarayan bagat ipanunot dan tinaon-taon iray kasalanan na totoo. 4Ta ag balut makapaandi na saray kasalanan so dala na saray bakan kalakyan tan saray kanding. 5Lapud saya, nen onla la diad mundo si Cristo, inkuantod Dios: "Ag mo labay iray bagat tan saray saklang, ingen, angiparaan kay laman para siak. 6Ag ka apaliket na saray bagat a popoolan, tan saray bagat a mamaandid saray kasalanan. 7Insan inkuanko, 'Nia ak, O Dios! Sipaparaan ak a mangonur na linawam onung na nisulat nipaakar ed siak diad libroy Ganggan.'" 8Inkuanton onaan, "Ag mo labay tan ag ka apaliket na saray bagat tan saray saklang, o saray bagat a popoolan tan saray bagat a para kasalanan." Inkuanto ya, anggaman a nibagat ira onung ed Ganggan. 9Insan inkuanto, "Nia ak, O Dios! Sipaparaan ak a mangonur na linawam." Inekal na Dios sirin so onaan a bagat tan insalat toy bagat nen Cristo. 10Lapud impangonur nen Jesu-Cristo na linaway Dios, inorasan to ray kasalanan tayo diad panamegley na impangibagat tod sikaton dili, tan duga la ya. 11Inagew-agew a manalagey tan manlingkur so balang pari da ray Judio, tan mamimpigan mangisaklang na nampaparan bagat. Balet ag makapaandiy kasalanan ira yan bagat. 12Si Cristo, balet, amimpinsan ya angibagat lapud saray kasalanan, tan duga la ya. Kasumpal to, inmirung ed nikawanay Dios. 13Manaalagar ya anggad say Dios napasuko tod sikato ray kalaban to. 14Kanyan diad panamegley na saksakey a bagat, ginawa ton nagnap ya andi-anggaan iray naorasan ed kasalanan. 15Paneknekan met ya na Ispiritu Santo. Inkuanton onaan, 16"Sikato yay pisipanan kod sikara, diad saray agew ya onsabi, kuay Katawan: Iseksek kod kapusoan da iray ganggan ko, tan isulat kod kanunotan da." 17Insan inkuanto, "Ag ko la nunoten iray kasalanan tan saray kaogsan da." 18Kanyan nen apirdona la ra ya, ag la nakaukolay bagat a pangekal na saray kasalanan. 19Kanyan, agagi, bolus ti lan onloob ed Sankasantosan a Pasen diad panamegley na impatey nen Jesus. 20Nilokasan ton para sikatayo so balo tan mabilay a dalan ya ontalus ed biek na kurtina, a salanti say laman to. 21Walay pari tayon matalonggaring a manaasikasoy abung na Dios. 22Onsingger itayod Dios, sirin, a matoor so puso tayo tan mabiskeg so pananisia tayo. Onsingger itayon malinis lay puso tayo ta alinisan lad maoges a konsinsia, tan naorasan la na puron danum so laman tayo. 23Paeleten tayoy ilalo tayo tan ag tayo mapaga, ta matoor so Dios a nansipan ed sikatayo. 24Nepeg tin nunoten no panoy pananggoyur tayod balang sakey a mangarod kapara ton too tan manggaway kamaungan. 25Ag tayo nepeg a paolyay pantitipon tayo, a singa gagawaen da ray arum. Ingen, mampapabiskegan tayoy linawa, lautla ni met ta nanenengneng yon asingger lay isabiy Agew na Katawan. 26No kasumpal tin naamtaay katwaan et gagalaen tayo niy mankasalanan, anggapo lay bagat a makapaandid saray kasalanan tayo. 27Anggapo lay atilak no ag say itakot tayod panalagar na onsabin Okum tan say manliub ya apoy a mangoput ed saray onsumpad Dios! 28Pateyen ya anggapoy panangasi so siopaman ya ag mangonur ed Ganggan nen Moises no, lapud pantasi na duara o talora, et nalmoan a nankasalanan. 29Diad isisip yo, ag kasi lalon ambelat so dusay sakey a toon balawen toy Anak na Dios, murmuraen toy dala ya amabiskeg ed sipanan ya amasantod sikato, tan pabaingan toy mapangasin Ispiritu? 30Ta kabat tayoy angibagay onya: "Siak so ombawi; siak so manusa." Tan inkuanto ni, "Sintinsiaan na Katawan iray totoo to." 31Makapataktakot so napelag ed limay Dios a mabilay! 32Nunot yo pay agawad sikayo nen saman. Nen saman iran agew, kasumpal ya aliwawaan kayo, agaylay impaniirap yo, balet ag kayo atalo. 33No arum, pinapabaingan tan pinapairap da kayod arap na karaklan; no arum met, akidamay kayod saray naniirap na onya. 34Kinakasian yo ray apriso, tan inako yon sililiket so impangaala da ray kagawaan yo, ta amta yon magmaung ni tan mansiansian anggad angga so kayamanan ya atilak ed sikayo. 35Ag yo sirin papakapoyey linawa yo, ta balbaleg so tumang ya awaten yon iter to. 36Nakaukolan a mananos kayo, pian nasumpal yoy linaway Dios tan naawat yoy insipan to. 37Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Asingger lan panaon so isabi na onla dia; ag la manabala. 38Mambilay ed pananisia so took a matonung, balet no benegan to ak, ag ko pakaliketan." 39Aliwa tayon singa saray totoon ombebeneg a mamaarap ed kaderalan. Ingen, singa tayo saray totoon mananisiad Dios tan nilalaban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\