HEBREO 11

1Say pananisia say ag panduaruwad saray bengatlan iilaloan tan say panmatalek ed kiwawala na saray bengatlan ag nanengneng. 2Lapud pananisia, saray totoo nen inmona ran panaon nala ray maung a linawa na Dios. 3Lapud pananisia, natalusan tayon pinalsa na Dios so sankamundoan diad panamegley na salita to; kanyan saray nanengneng nanlapu rad ag nanengneng. 4Lapud pananisia, magmaung niy imbagat nen Abel nen si Cain. Lapud pananisia nen Abel, sikatoy nipasen a matonung lapud nala toy maung a linaway Dios ya amirbir ed bagat to. Anggaman ya inatey la, mansasalita ni diad panamegley na pananisia to. 5Lapud pananisia, ag inatey si Enoc, no ag ingen niakar ed kawalaay Dios. Anggapoy makalmod sikato, ta inalay Dios. Ibabagay Masanton Sulat a kasakbayan a niakar ed tagey, apaliket toy Dios. 6Ag panliketan na Dios so siopaman ya anggapoy pananisia to. Ta siopamay onsingger ed Dios, nakaukolan a manisian walay Dios, tan manisia met a tumangay Dios iray manaanap ed sikato. 7Lapud pananisia, dinengel nen Noe so pasakbay na Dios nipaakar ed saray nagawan ag to ni nanengneng. Tinmoluk ed Dios; nanggaway sakey a biong, pian nilaban tan say pamilya to. Lapud saya, sinintinsiaan ton nadusay sankamundoan, tan say Dios impasen ton matonung si Noe lapud pananisia to. 8Lapud pananisia, inmonur si Abraham nen say Dios et tinawag ton onlad bansa ya insipan ton iter ed sikato. Tinaynan toy nianakan ton dalin, anggaman ya ag to amtay laen to. 9Lapud pananisia, nanayam a singa sangkaili ed bansa ya insipay Dios ed sikato. Nanayam diman ed saray tulda, tan kaiba to ra di Isaac tan Jacob ya angawat met ed Dios na namparan sipan. 10Ta inalagar nen Abraham so siudad ya ag naderal iray pundasion to. Implano tan impaalagey na Dios yan siudad. 11Lapu met ed pananisia, akapanlokun si Sara, anggaman ya akolakolaw la, ta anisian say Dios sumpalen toy insipan to. 12Kanyan nanlapud sakey a toon nipasen ya inatey la so sakey a bansan saray kabyangan to et singa karakel na bitewen ed tawen, tan ag nabilang a buer ed gilig na dayat. 13Diad pananisia, inatey ira yan amin a totoo. Ag da agamuran iray insipay Dios, balet malikeliket irad impakanengneng dad sarayan sipan, anggaman a mabayag niy pakagawad saraya. Binirbir dan sangkaili ra tan mimiayam ira labat diad tapew na dalin. 14Saray totoon mansasalitay onya ipanengneng dan manaanap iray dilin bansa ra. 15No say bansan tinaynan da so pakakailiwan da, wala niy pankanawnawa ran ompawil diman. 16Balet say pampipilalekan da say magmaung a bansa—say mangatatawen a bansa. Kanyan ag imbaing na Dios a sikatoy tawagen da a Dios da, ta imparaanan to ray sakey a siudad. 17Lapud pananisia, si Abraham, nen sinubok na Dios, inter ton bagat si anak ton Isaac. Si Abraham so angiteray Dios na sipan; anggaman ontan, sipaparaan a mangibagat ed saksakey ya anak to. 18Inkuay Dios ed sikato, "Diad panamegley nen Isaac, nawalaan ka na saray kabyangay boleg mo ya insipan ko." 19Anisiay Abraham a nayarian na Dios a bilayen si Isaac. Nayari met ya ibaga a nipawil ed sikatoy anak ton Isaac manlapud patey. 20Lapud pananisia, inter nen Isaac ed kindi Jacob tan Esau iray bindision a para arapen a panaon. 21Lapud pananisia, si Jacob, nen magano lan ompatey, binindisionan to ray duaran anak nen Jose. Indomeg toy olo tod potay bastun to, tan angigalang ed Dios. 22Lapud pananisia, sinalita nen Jose, nen ompapatey la, a saray Israelita taynanan day Egipto, tan binilin to ra no antoy gawaen ed saray pokel to. 23Lapud pananisia, ag tinmakot iray atateng nen Moises ya onsumpad ganggay ari. Inyamut dad loob na taloy bolan so anak da, ta anengneng dan malinggas ya ogaw. 24Lapud pananisia, ag nilabay nen Moises, nen matakken la, so patawag ya anak na prinsisan anak na ari na Egipto. 25Nilabay to niy midamay ed kairapan da ray totooy Dios nen say mambilay a magano ed likeliket na kasalanan. 26Pinabli to niy manirap na kababaingan, lapud Cristo, nen saray kayamanan na Egipto, ta impasakey to ray mata to ed tumang ya onsabi. 27Lapud pananisia, tinaynan nen Moises so Egipto tan ag to tinakotan so pasnuk na ari; mabisbiskeg so linawa to, tan singa anengneng toy ag nanengneng a Dios. 28Lapud saya met a pananisia inletneg toy Paskua, tan ingganggan toy pangiwalsik na dala ed puirtay kaabungan, pian ag pateyen na Anghil na Patey iray pangulowan ya anak na saray Israelita. 29Lapud pananisia, binaliw na saray Israelita so Dayat ya Ambalanga a singa ra dinmalan ed amagan dalin. Balet nen saray Egipsio so dinmalan, nalner ira. 30Lapud pananisia, nagba ray padir na Jerico, kasumpal a niliber-liber na saray Israelita ed loob na pitoy agew. 31Lapud pananisia, si Rahab a marotak a bii ag apipatey nen pinapatey da ra may ag tinmoluk ed Dios, lapud mabolbolus so linawa ton angawat ed saray ispia. 32Anto niy nayarin ibagak? Anggapo lay nakdaan a panaon kon mangisalaysay ni na nipaakar ed kindi Gideon, Barac, Samson, Jefte, David, Samuel, tan saray propita. 33Lapud pananisia, tinatalo da ray nanarian a nilalabanan da. Nanggagawa ray kamaungan, tan naawat da ray insipay Dios. Pinapakopit day sangi na lion, 34ineerep day manliub ya apoy, tan nililiktaran day ipapatey ed ispada. Kinmakapoy ira, balet nagmamaliw iran mabiskeg; makapanyari rad bakal tan tinatalo da ray sondalo na saray arum a bansa. 35Lapud pananisia, saray bibii inaawat da ray inaatey da ya inmoolid bilay. Wala ray arum a nilabay da niy ompatey ed kairapan nen say nabolus, pian onoli rad magmaung a bilay. 36Wala rad sikaray sinisiplatan tan niluludlurey, tan wala ra met ed sikaray binabalur tan impripriso. 37Wala rad sikaray tinutupak, wala ray impankadwan nilagari, tan saray arum pinatey da rad ispada. Nanakar-akar iran sikakawes na katat na karniro odino kanding; mairap-bilay ira, pinapairap tan pinapabaingan da ra. 38Ag manepeg ed sikara so mundo! Nanakar-akar irad kalawakan tan kapalandeyan, tan inmaamut irad saray ongib tan saray abut ed dalin. 39Lapud pananisia ra, angitilak iray maung a pakatongtongan ed sikara, balet ag da naawat so insipan na Dios, 40ta angiparaay Dios na magmaung a planon para sikatayo. Say getma to say ag da pagmaliw ya ayadyari no ag da itayo kaiba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\