HEBREO 12

1Aliber itayoy amayamay a tasi, kanyan ikaindan ti la ray amin a makaskasbel ed sikatayo, tan say kasalanan ya ompepeket a malet ed sikatayo. Anosan tayon ituloy so batiken tayo ni. 2Ag tayo nepeg ya alisay mata si Jesus a sikatoy nanlapwan tan pansumpalay pananisia tayo. Lapud liket a manaalagar ed sikato, ag to imbaing so ompatey ed krus, tan akayorung natan ed nikawanay trono na Dios. 3Nunot yo no panoy impanirap nen Jesus ed ontan lan impanbosul ed sikato na saray makasalanan, pian ag kayo onkapoy tan naekalay biskeg na linawa. 4Diad pilalaban yod kasalanan, ag yo ni asali a pinaterter so dala yo. 5Alingwanan yo la sirin imay imbilin na Dios ed sikayon anak to, saramay salitan makapabiskeg na linawa yo? "Anak ko, ag mo mumurmuraen so panusa ed sika na Katawan, tan no pampasnukan to ka, ag mo pakakapoyey linawam. 6Ta dudusaen na Katawan so inaro to, tan leleweten toy ipapasen ton anak to." 7Anosan yoy antokaman a kairapan yo tan ipasen yon panangibangat na sakey ya ama. Labay to yan ibaga a say Dios ipapasen to kayon anak to. Siopay anak ya ag dusaen na ama to? 8No ag kayo nadusa, a singa kadudusa da ray amin ya anak to, aliwa kayon tuan anak no ag ta anak ed paway. 9Dinudusa itayo na saray mangaraldalin ya ama tayo tan, lapud saya, inggalang ti ra. Lalo la sirin a nepeg tayoy ontoluk ed maispiritun Ama tayo, pian mambilay itayo! 10Dinudusa itayon agano na saray mangaraldalin ya ama tayo, ta inisip dan kamaungan ya. Balet dudusaen itayoy Dios para kamaungan ti lamlamang, pian minabang tayod kasantosan to. 11Diad oras na kadusa tayo, singa ti ya panermenan, aliwan panliketan. Balet kasumpal to, saray apetek na saman a dusa anien day kareenan a bungay matonung a panagbilay. 12Kanyan itagey yo ray lima yon makolkolaney, tan pampetek yo ray pueg yon makapkapoy! 13Manakar kayod maptek a dalan, pian ag natuloyan a napiley iray sali yon alikda, no ag ingen onabig ira. 14Gawa yoy anggaay nayarian yo a mikaarod amin a too tan mampasanto kayo, ta no ag ya gawaen na siopaman, ag to nanengneng so Katawan. 15Manalwar kayo, ta ompan walad sikayoy benegan toy baleg a panangaro na Dios. Manalwar kayo, ta ompan walad sikayoy magmaliw a singa ampait a tanaman ya ontubo tan mansamal ed saray amayamay. 16Manalwar kayo, ta ompan mankasalanan kayoy inmoralidad o murmuraen yo ray bengatlan maispiritu, a singa ginawa nen Esau. Insalat tod sakey a panangan so kanepegan na inkapangulowan to. 17Kabat yo ya ag abayag kasumpal to man, kinerew tod ama to so bindision a para pangulowan. Balet ag niiter yad sikato, ta anggapo lay pankanawnawa ton magbabawid ginawa to, anggaman a nanakis ed impampilalek to. 18Ag kayo inmasingger, a singa inyasingger na saray Israelita nen saman, ed sakey a palandey a nayarin diwiten—diad Palandey na Sinai a kawalaay manliub ya apoy, bilonget tan ermen, maksil a dagem, 19tanul na trumpita, tan sakey a bosis a mansasalita. Nen nadngel na saray totoo may bosis, kinerew dan ag la ra komun makadngel na arum nin salita, 20ta ag da natepelan yan ganggan: "No diwiten na anggan ayep so palandey, nepeg a tupakey bato ya anggad ompatey." 21Makapataktakot a nengnengen, kanyan inkuanen Moises, "Natatakot ak a maung, tan manggiwgiw ak!" 22Balet say sininggeran yo say Palandey na Sion tan say siudad na Dios a mabilay, say mangatatawen a Jerusalem, a kawalaay libo-libo ran anghil. 23Sinmingger kayod maliket a tipon da ray pangulowan ya anak na Dios, a nisulat ed tawen iray ngaran da. Sinmingger kayod Dios a huis na amin a pinalsa, tan diad saray ispiritu na totoon matonung a nagmaliw iran ayadyari. 24Sinmingger kayod kinen Jesus, a manamegley na balon sipanan, tan diad niterter a dala a mangipaamtay magmaung ni ran bengatla nen say impaamtay dala nen Abel. 25Manalwar kayo, sirin, tan ag yo ipopolisay a dengelen so mansasalita. Ag akaliktar iray ag dinmengel ed pamasakbay na mansasalita diad tapew na dalin. Lautla sirin ya ag tayo naliktaray dusa, no ag tayo dengeley pamasakbay na mansasalita diad tawen! 26Diad saman a panaon, niyegyeg na bosis toy dalin, balet insipan to natan, "Maminsan nin yegyegen ko, tan aliwa labat a say dalin no ag pati say tawen." 27Saray salitan "maminsan ni" labay dan ibaga a nayegyeg tan naekal iray bengatlan pinalsa, pian ag naekal iray bengatlan ag nayegyeg. 28Kanyan pisalamatan tayoy Dios, ta awaten tayoy nanarian ya ag nayegyeg. Misalamat tan mangigalang tayod Dios onung na pakaliketan to, a katekep na takot tan panamabli, 29ta say Dios tayo et manangoput ya apoy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\