HEBREO 13

1Ituloy yoy panaarowan yon sanaagi ed Cristo. 2Ag yo lilingwanay mamatuloy na saray sangkaili ed abung yo. Wala ray nanggawa ya, et ag da amtan saray anghil so pinatuloy da. 3Nunot yo ray apriso tan midamay kayod sikara, a singa kaiba yo rad prisowan. Nunot yo met iray napapairap, ta nayarin napairap kayo met. 4Nepeg a galangen na amin a katoowan so panaasawa, tan nepeg met a matoor ed sakey tan sakey iray sanaasawa. Ta say Dios sintinsiaan to ray manggagaway inmoralidad tan saray mikakaloguran. 5Nepeg ya aliwa kayon lupay kuarta, tan pasarag yoy walad sikayo. Ta inkuay Dios, "Ag ta kan balut paolyan o taynan." 6Kanyan manmatalek tayon mangikuan, "Say Katawan so mananulong ko, ag ak ontakot! Antoy nagawaan ed siak na too?" 7Nunot yo ray inmoonan pangulo yo a nampulong ed sikayoy salita na Dios. Nunot yo no antoy nansumpalay bilay da, tan alig yoy pananisia ra. 8Si Jesu-Cristo sikato met lamlamang karuman, natan, tan anggad angga. 9Ag yo iyaabuloy ya ibalang kayoy nambabangil tan nidoma-doma ran bangat. Magmaung nin napabiskeg so linawa tayo diad panamegley na baleg a panangaroy Dios, nen say diad panamegley na pangonur ed saray ganggan a nipaakar ed panangan. Anggapoy nagugunggona da ray mangoonur ed sarayan ganggan. 10Saray paparin manlilingkur ed panangigalangan da ray Judio et anggapoy kanepegan dan mangan ed saray bagat diad altar tayo. 11Say Pangulon Pari aawiten tod Sankasantosan a Pasen so dala na ayayep ya ibagat para saray kasalanan, balet saray laman da ra yan ayayep poolan ed paway na kampo. 12Ontan met, inatey si Jesus ed paway na puirtay siudad, pian nalinisan to ray katoowan ed kasalanan diad panamegley na dilin dala to. 13Kanyan onla itayod sikato diad paway na kampo tan minabang ti met ed kababaingan to. 14Ta anggapo diad mundo so siudad tayo a mansiansia; balet say aanapen tayo say siudad ya onsabi. 15Kanyan mangibagat tayo lawas na dayew ed Dios diad panamegley nen Jesus—dayew a mangibawag na pamirbir tayod ngaran to. 16Ag yo lilingwanay manggaway kamaungan tan mantutulongan kayo, ta sikara yay bagat a makapaliket ed Dios. 17Toluk kayod saray pangulo yo tan sumpal yo ray ganggan da. Aasikasoen da ray kamarerwa yo, ta ebatan dad Dios yan panlilingkur dad sikayo. No onuren yo ra, maliket iran manumpal na kanepegan da; no andi, maermen iran manumpal, tan anggapoy kamaungan a niiter to yad sikayo. 18Ipikasi yo kami pa. Anggapoy duaruwa min malinis so konsinsia mi, ta say kamaungan so pirawat mi lawas a gawaen. 19Lalon mapilit a kekerewen kod sikayo ya ipikasi yon makapawil ak lan tampol ed sikayo. 20Say Dios a panlapway kareenan so amaolid bilay ed Katawan tayon Jesus, a sikatoy Matalonggaring a Pastol da ray karniro, lapud dala ton amaneknek na andi-anggaan a sipanan. 21Iter komun na Dios ed sikayoy amin a nakaukolan yo, pian nagawaan yoy linawa to, tan gawaen tod sikatayo komun, diad panamegley nen Jesu-Cristo, so makapaliket ed sikato. Nagalang komun ya anggad angga! Amen. 22Kekerewen kod sikayo, agagi, ya anosan yon dengelen yan bangat kon mamabiskeg na linawa yo, ta antikey met yan sulat kod sikayo. 23Labay kon amtaen yo a nibolus lay agi tayon si Timoteo, tan no onsabin tampol, itagar ko no onla ak ditan. 24Ibanoan yo kami pad saray pangulo yo tan amin a totooy Dios. Ibabano da kayo ray agagin walad Italia. 25Nawalaan kayon amin komuy bindision na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\