HEBREO 2

1Kanyan nepeg tayon bembenan na malet iray katwaan a nadngel tayo, pian ag itayo nabalang. 2Say salitan impaamta da ray anghil et apaneknekan a sikatoy tua, tan siopaman ya ag inmonur odino anumlang ed salita et inawat toy dusan kanepegan to. 3Panon sirin a naliktaran tayoy dusa, no palpaolyan tayoy ontan lan kabaleg na kilalaban? Say Katawan so onaan ya angibawag na sayan kilalaban, tan saray akadngel ed sikato pinaneknekan dad sikatayo a tua ya. 4Pinaneknekan met ya na Dios diad panamegley na saray tanda, saray pakelaw, saray nandoroman milagro, tan diad panamegley na saray langkap na Ispiritu Santo a sikaray iniiter to onung ed linawa to. 5Aliwan saray anghil so impanoley na Dios ed mundo ya onsabi, say mundo a sasalitaen mi. 6Ingen, nibaga ed sakey a parti na Masanton Sulat: "Antoy too et nununoten mo, O Dios; say mugmon too, et aasikasoen mo? 7Diad aganon panaon pinaabebam nen saray anghil, kinoronaan mo na galang tan dayew, 8tan ginawam a manoley ed amin a bengatla." Nen say Dios et ginawa ton manoley so too ed amin a bengatla, anggapoy bengatlan ag to inoleyan. Balet ag tayo ni nanengneng a manooley natan so too ed amin a bengatla. 9Balet nanenengneng tayoy Jesus! Diad aganon panaon apaabeba nen saray anghil, pian diad panamegley na baleg a panangaroy Dios, nepeg ya ompatey para amin a katoowan. Nanenengneng tayo ya akoronaan natan na kagalangan tan dayew lapud asagmak ton kairapan ed impatey to. 10Manepeg ed Dios—say amalsa tan manaasikasod amin a bengatla—a ginawa toy Jesus a nagnap diad panamegley na kairapan, pian pinabangen tod kagalangan to ray amayamay ya anak. Ta si Jesus so mangipapanguloy kilalaban da. 11Lilinisan nen Jesus iray totoo ed saray kasalanan da; sikato a manlinis tan saray nalilinisan et saksakey so Ama ra, kanyan si Jesus ag ambaing a manawag na agagi ed sikara. 12Inkuantod Dios, "Ibagak ed saray agagik no anto ray ginagawam; idayew ta kad olupan da." 13Inkuanto met, "Manmatalek ak ed Dios." Inkuanto ni, "Wadya ak a kaibak iray anak ya inter ed siak na Dios." 14Lapud sarayan anak et totoo ran walay laman tan dala, si Jesus et nagmaliw a too a singa sikara. Ginawa to ya pian diad panamegley na impatey to, naderal toy Diablo a walay pakayari tod patey. 15Diad ontan imbolus to ray amin a nagmaliw ya aripen ed legay bilay da lapud takot dad patey. 16Malinew ya aliwan saray anghil so tutulongan to, no ag ingen "saray kabyangan na boleg nen Abraham," onung na ibabagay Masanton Sulat. 17Kanyan kinaukolan a magmaliw a singa saray agagi to diad amin a pamaakaran. Diad ontan nagmaliw a maabagey tan matoor a Pangulon Pari ra diad panaglingkur tod Dios, pian napaandi ray kasalanan na saray katoowan. 18Lapud nanirap tan atukso, natulongan to met natan iray natutukso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\