HEBREO 3

1Agagik irad pananisia, a tinawag met na Dios! Imano yo pay Jesus ya imbakiy Dios a magmaliw a Pangulon Pari ed pananisian ibabawag tayo. 2Matoor ed Dios ya amilid sikato, a singa si Moises a matoor ed impanlingkur tod abung na Dios. 3Baleg so kagalangay toon angipaalagey na abung nen say dilin abung. Ontan met a baleg niy kagalangan nen Jesus nen say kagalangan nen Moises. 4Balang abung walay toon angipaalagey, balet say Dios so angipaalagey na amin a bengatla. 5Si Moises matoor a managlingkur ed abung na Dios, balet pinaneknekan to labat iray bengatlan ibagay Dios ed arapen. 6Balet si Cristo matoor ya Anak ya inkargadod abung na Dios. Sikatayoy abung to, no mansiansiay panagmatalek tan biskeg na linawa tayo ed iilaloan tayo. 7Kanyan onung na ibabagay Ispiritu Santo: "No narengel yo natay bosis na Dios, 8ag yo papaawetey olo yo, a singa saray lalaki yo nen nilabanan day Dios, a singa sikara diad saman ya agew ed kalawakan nen sinubok da. 9Sinali tan sinubok da ak diman, kuay Dios, anggaman a naimatunan da ray ginagawak ed loob na apataploy taon. 10Kanyan akapasnuk ak ed saraman a totoo tan inkuanko, 'Lawas ya aliwa ran matoor tan ag da labay ya onuren iray ganggan ko.' 11Diad pasnuk ko, insambak ira, 'Ag iran balut makaloob ed dalin a pangiteran ko komun ed sikaray inawa.'" 12Agagik ira, manalwar kayo ya anggapo komud sikayoy maoges so puso to tan naandiay pananisia a mansumpal ed pangibeneg tod Dios a mabilay. 13Ingen, mansisimbawaan kayon inagew-agew, legan a say walad Masanton Sulat a "Natan" et onkanad sikatayo, pian anggapod sikayoy onawet so olo to tan ibalang na kasalanan. 14Ta kaiba to itayon amin nen Cristo, no pansiansiaen tayon malet ya anggad kaonuran so panagmatalek a wala lad sikatayo nen saman. 15Onyay kuay masanton sulat, "No narengel yo natay bosis na Dios, ag yo papaawetey olo yo, a singa saray lalaki yo nen nilabanan day Dios." 16Siopa ray akadngel ed Dios et nilabanan da? Aliwa kasin amin da ray impaway nen Moises ed Egipto? 17Siopa ray nampasnukay Dios ed loob na apataploy taon? Aliwa kasin saray totoon nankakasalanan tan abakbaktar ira ya inaatey ed kalawakan? 18Tan siopa ray labay a pangibagaan na Dios nen insamba ton ag ira makaloob ed dalin a pangiteran ko komun ed sikaray painawa? Aliwa kasin saray linmaban ed sikato? 19Kanyan nanenengneng tayo ya ag ira akaloob ed dalin ya insipay Dios, lapud ag ira anisia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\