HEBREO 4

1Natan ta insipay Dios a makapampainawa tayo, nakaukolan a manalwar tayo ta ompan walad sikayoy ag makagamur ed satan a sipan. 2Ta nadngel ti met a singa sikara so Maung a Balita. Nadngel dan tua, balet anggapoy kamaungan ya inter tod sikara lapud ag da sinisia. 3Sikatayo sirin a mananisia so makapampainawa onung na insipay Dios. Onung na inkuanto, "Diad pasnuk ko, insambak ira: 'Ag iran balut makaloob ed dalin a pangiteran ko komun ed sikaray painawa?'" Imbaga to ya, anggaman ya asumpal to lan nanlapud inkapalsay mundo so kimey to. 4Ta onyay ibabagay sakey a partiy Masanton Sulat, nipaakar ed kumapiton agew: "Diad kumapiton agew, nampainaway Dios ed amin a kimey to." 5Nibaga ni lamet, nipaakar ed saya: "Ag iran balut makaloob ed dalin a pangiteran ko komun ed sikaray painawa?" 6Saray akaonan akadngel na Maung a Balita et ag ira akapampainawa, lapud ag ira anisia. Balet wala ray makapampainawa, 7kanyan inggana toy sakey nin agew a tatawagey "Natan." Kayariy abaybayag a panaon, inkuantod panamegley nen David diad samay partiy Masanton Sulat ya asalita la, "No narengel yo natay bosis na Dios, ag yo papaawetey olo yo." 8No niiter nen Josue ed saray totoo so painawan insipay Dios, ag la komun sinalitay Dios so nipaakar ed sakey nin agew a panagpainawa. 9Kanyan wala ni sirin so agew a panagpainawa a nakdaan para saray totooy Dios, a singa impampainaway Dios diad kumapiton agew. 10Ta siopamay makapampainawa onung na insipay Dios, mampainawa met ed saray kimey to, a singa say Dios et nampainawad saray kimey to. 11Kanyan gawaen tayoy anggaay nayarian tayo a makapampainawa onung na insipay Dios. Ag tayo nepeg ya aligen ira may sinmumlang, kanyan ag ira akaloob. 12Ta mabilay tan mabiskeg so salitay Dios. Matdem nen say anggan anton ispada a nantopag so tarem; talusen to so anggad pansiyanay kamarerwa tan ispiritu, anggad panabetay langolangowan tan otek na pokel. Sintinsiaan to ray kanunotan tan pilalek na saray katoowan. 13Anggapoy niamut ed Dios. Diad pakanengneng to, lokas tan malinew ya amin iray pinalsa, tan sikato so pangebatan tayod kabibilay tayo. 14Kanyan pabiskegen tayo lawas so pananisia tayo, ta walay matalonggaring a Pangulon Pari tayo a linmoob ed kawalaay Dios—si Jesus ya Anak na Dios. 15Sayan Pangulon Pari tayo walay pililikna tod saray kakapoyan tayo, ta asali ton singa sikatayo so amin a klasiy tukso, balet ag nankasalanan. 16Kanyan pakpelen tayoy linawa tayo ya onsingger ed tronoy mapangasin Dios, pian naawat tayoy panangasi tan baleg a panangaroy Dios; sikara yay ontulong ed sikatayo no oras na pankaukolan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\