HEBREO 5

1Balang Pangulon Pari et apilid saray totoo tan niganan mangilaman ed sikara diad panlingkur ed Dios. Mangyapay na saray saklang tan saray bagat lapud saray kasalanan. 2Lapud wala met so dilin kakapoyan to, nayarian to ya anosan iray anggapoy amta tan nalilingo. 3Lapud wala met so dilin kakapoyan to, nakaukolan a mangibagat aliwa labat a para saray kasalanan na too, no ag ingen pati saray dilin kasalanan to. 4Anggapoy siopaman a makapangikawes ed sikaton dili na kagalangay Pangulon Pari. Say Dios a dili so mamilid sikato, a singa inkapili nen Aaron. 5Ontan met ya aliwan si Cristo so angikawes ed sikaton dili na kagalangay pangulon pari. Ingen, pinili na Dios ya angikuan ed sikato, "Sikay Anak ko, natad sayan agew nagmaliw ak ya Amam." 6Inkuanto met ed sakey nin partiy Masanton Sulat, "Pari kan anggad angga, onung ed inkapari nen Melkisedek." 7Nen mambibilay ed tapew na dalin si Jesus, inakis tan ineyag toy impankerew tan impampikasi tod Dios a makapangilaban ed sikato ed patey. Lapud nagnap a mapaabeba, dinengel na Dios. 8Anggaman ya Anak na Dios, naaral toy ononur diad panamegley na impanirap to. 9Nen agawa lan nagnap, nagmaliw ya andi-anggaan a Manangilaban na amin da ray mangoonur ed sikato, 10tan say Dios ginawa ton Pangulon Pari, onung ed inkapari nen Melkisedek. 11Dakerakel so nayarian min ibaga nipaakar ed saya, balet mairap ya ipaliwawad sikayo, ta nagmaliw kayon mairap a makatalus. 12Diad sayan kabayag na panaon, nepeg komun a bumabangat ki la natan balet, anggad natan, nakaukolan yo niy mangibangat ed sikayo na onaan iran aaralen a nipaakar ed salitay Dios. Nepeg yo la komuy mangan na anawet a kakanen, balet oniinom kayo niy gatas. 13Say nakaukolan to niy oninom na gatas et ogaw ni, tan ag to amtan birbirey maung tan maoges. 14Balet say kakanen ya anawet, para saray matakken la a pasal da lay mangikana na liknaan da a mangibiig ed maung tan maoges.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\