HEBREO 6

1Kanyan taynanan ti la ray onaan a bangat a nipaakar ed Cristo tan ituloy ti la ray lalon aralem a bangat. Ag ti nepeg so mangyan lamet na pundasion na pangibeneg ed saray andi-kakanaan a gawgawa tan say panisiad Dios; 2say bangat a nipaakar ed saray binyag, say pangitapew na saray lima; say kiolid bilay na saray inaatey, tan say andi-anggaan a pananintinsiay Dios. 3Gawaen tayo ya, no iyabuloy na Dios. 4Ta panon a magbabawi lamet iray angibeneg na pananisia ra? Aliwawaan lay kanunotan da na nipaakar ed Dios, atawayan da lay mangatatawen a langkap, tan inawat da lay pinanabang ed Ispiritu Santo. 5Apamintuan da lad bilay da so kamaungan na salitay Dios, tan alikna da la ray pakayari na onsabin panaon. 6Insan imbeneg day pananisia ra! Ag la ra napapawil a magbabawi, ta ipapasak da lamet ed krus so Anak na Dios tan papabaingan dad karaklan. 7Bibindisionay Dios so dalin a manesepsep na oran a naynay ya ompepelag, tan patutuboen to ray tantanaman a pinabangan na saray intaneman. 8Balet no satan a dalin et patutuboen to ray tantanaman a masabit tan saray dikarika, anggapoy kana to; kanyan asingger ya isamba na Dios tan napoolan. 9Inararok ira, anggan onyay panangibaga mi, anggapoy panduaruwa mi a magmaung so kipapasen yo tan mamapaarap kayod kilalaban. 10Ta matonung so Dios tan ag to lingwanan iray ginagawa yo, o say panangaron impanengneng yod sikato diad panamegley na tulong ya inter yo tan iiter yo nid saray kapara yon Cristiano. 11Pirawat min mansiansia komun ya anggad samput so panseseet na balang sakey ed sikayo, pian ontua ray iilaloan yo. 12Ag kayo manngingiras. Alig yo ray totoo a lapud anos tan pananisia et tawiren da ray sipan na Dios. 13Nen nansipay Dios ed kinen Abraham, nansambad dilin ngaran to, ta anggapo lay atagtagey a pansambaan to. 14Inkuanto, "Isipan kod sika a bindisionan ta ka, tan parakelen ko ray kabyangay boleg mo." 15Maanos a nanalagar si Abraham, kanyan agamuran toy insipan na Dios ed sikato. 16No mansambay sakey a too ikana toy ngaran ya atagtagey nen say ngaran to tan diad panamegley na pansamba, ontonda la ray sangsangan na totoo. 17Ontan met, pinaletay Dios so sipan to diad impansamba to, pian nipanengneng tod saray angisipanan to ya ag mansalat so getma to. 18Kanyan say sipan tan say samba to et ag ira mangoman, tan ag makapantilay Dios nipaakar ed saraya. Sikatayo sirin a sinmaral ed sikato et mabiskeg so linawa tayo a manilalod insipan tod sikatayo. 19Sayan ilalo tayo et singa pataga na puso tayo—malet, napanmatalkan, tan ontalus ya anggad biek na kurtinay sankasantosan a pasen na Timplon mangatatawen. 20Inmona nen sikatayo a linmoob diman si Jesus a mangilaman ed sikatayo. Nagmaliw a pangulon pari ya anggad angga, onung na inkapari nen Melkisedek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\